Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.2.2022

Suomen varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi vuonna 2021

Korjattu 12.4.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Suomen rekisteröity kauppalaivasto käsitti vuoden 2021 lopussa kaikkiaan 1 235 alusta. Nämä jaetaan varsinaiseen kauppalaivastoon (vähintään 15 m pituiset konealukset), pienaluksiin (alle 15 m pituiset konealukset) sekä proomuihin ja muihin kuljetuskoneettomiin aluksiin. Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului 669 alusta ja pienaluksiin 283 alusta. Proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli yhteensä 283 kappaletta. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus oli 1 862 051. Tästä varsinaisen kauppalaivaston osuus oli 1 738 552, pienalusten 4 807 ja proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten 118 692.

Suomeen rekisteröity kauppalaivasto vuoden lopussa 2000–2021

Suomeen rekisteröity kauppalaivasto vuoden lopussa 2000–2021

Rekisteröidyn kauppalaivaston koko väheni kahdeksalla aluksella verrattuna vuoden 2020 loppuun. Varsinainen kauppalaivasto vähentyi yhdellätoista aluksella, pienalusten määrä väheni kahdella aluksella ja proomujen sekä muiden kuljetuskoneettomien alusten määrä lisääntyi viidellä aluksella. Koko rekisteröidyn kauppalaivaston bruttovetoisuus pysyi käytännössä ennallaan. Varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi 0,6 prosenttia ja pienalusten kasvoi 1,4 prosentin verran. Alusmäärän kasvusta huolimatta proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten bruttovetoisuus väheni noin 8,4 prosenttia.

Varsinainen kauppalaivasto

Varsinaiseen kauppalaivastoon kuului vuoden 2021 lopussa 669 alusta, joiden yhteenlaskettu bruttovetoisuus oli 1 738 552. Varsinainen kauppalaivasto voidaan jakaa neljään pääryhmään, jotka ovat matkustaja-alukset, kuivalastialukset, säiliöalukset ja muut alukset. Matkustaja-alusten pääryhmään kuuluvat pelkkien matkustaja-alusten lisäksi ro-ro-matkustaja-alukset, pääryhmän alusmäärä oli 245 sekä bruttovetoisuus 660 737. Kuivalastialuksiin kuuluvat ro-ro-lastialukset, irto-lastialukset, konttialukset ja muut kuivalastialukset, pääryhmän alusmäärä oli 139 sekä bruttovetoisuus 810 822. Säiliöalusten pääryhmään kuuluvat öljy-, kaasu- ja kemikaalisäiliöalukset, pääryhmän alusmäärä oli 9 sekä bruttovetoisuus 176 061. Muiden alusten pääryhmään sisältyvät mm. hinaajat, jäänmurtajat, työntöproomut, kalastusalukset sekä hallinnolliset alukset, pääryhmän alusmäärä oli 276 sekä bruttovetoisuus 90 932.

Varsinainen kauppalaivasto pääryhmittäin 2000–2021

Varsinainen kauppalaivasto pääryhmittäin 2000–2021

Matkustaja-aluksia oli 191 kappaletta, ro-ro-matkustaja-aluksia 54 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 42 kappaletta, irtolastialuksia 10, muita kuivalastialuksia 87, säiliöaluksia 9, erikoisaluksia 180 ja muita aluksia 96 kappaletta. Bruttovetoisuudella mitattuna suurimmat alustyyppiryhmät olivat ro-ro-matkustaja-alukset ja ro-ro-lastialukset. Ro-ro-matkustaja-alukset ja ro-ro-lastialukset muodostavat lähes kaksi kolmasosaa koko varsinaisen kauppalaivaston vetoisuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston koko on kasvanut vuoden 2021 aikana bruttovetoisuudella mitattuna, mutta nettovetoisuus ja alusmäärä ovat samalla pienentyneet. Matkustaja-alusten, ro-ro-lastialusten, muiden kuivalastialusten, säiliöalusten ja muut alukset -luokkaan kuuluvien alusten määrä on vähentynyt yhteensä viidellätoista vuoden takaisesta. Erikoisalusten määrä on lisääntynyt vuoden 2021 aikana neljällä. Ro-ro-matkustaja-alusten ja irtolastialusten määrät ovat pysyneet ennallaan. Kokonaisuudessaan varsinaisen kauppalaivaston bruttovetoisuus kasvoi 11 196 vuoden 2021 aikana.

Taulukko 1. Varsinainen kauppalaivasto vuoden lopussa 2019-2021

Alustyyppi Vuosi
2019 2020 2021
Lukumäärä Bruttovetoisuus Lukumäärä Bruttovetoisuus Lukumäärä Bruttovetoisuus
Varsinainen kauppalaivasto yhteensä 687 1 737 284 680 1 727 356 669 1 738 552
Matkustaja-alukset 197 23 088 196 23 082 191 22 467
Ro-ro-matkustaja-alukset 55 604 149 54 603 936 54 638 270
Ro-ro-lastialukset 42 509 021 44 511 702 42 484 851
Irtolastialukset 10 106 356 10 106 356 10 106 356
Muut kuivalastialukset 94 230 558 90 220 509 87 219 615
Säiliöalukset 10 182 031 10 180 453 9 176 061
Erikoisalukset 177 67 782 176 67 421 180 78 438
Muut alukset 102 14 299 100 13 897 96 12 494

Valtaosa varsinaisesta kauppalaivastosta kuuluu bruttovetoisuuden mukaan 1A Super- tai 1A-jääluokkaan. Ro-ro-matkustaja-alusten, ro-ro-lastialusten, irtolastialusten ja säiliöalusten vetoisuus kuuluu käytännössä kokonaisuudessaan näihin jääluokkiin. Jääluokat II ja III tarkoittavat aluksia, jotka eivät täytä jääluokkamääräyksen vaatimuksia. Jääluokan II alukset voivat saada jäänmurtoavustusta helpoissa jääoloissa, jos niiden kantavuus on riittävä. Jääluokan III alukset eivät milloinkaan saa jäänmurtoavustusta.

Suomen varsinaisen kauppalaivaston keskimääräinen ikä vuoden 2021 päättyessä oli 51 vuotta. Kun ikä suhteutetaan bruttovetoisuuteen, saadaan keskimääräiseksi iäksi 18 vuotta. Suuret alukset ovat siis keskimäärin selvästi uudempia kuin pienemmät alukset. Bruttovetoisuuteen suhteutettuna uusimmat alukset olivat säiliöaluksia. Niiden suhteutettu keski-ikä oli vain kolme vuotta. Seuraavaksi uusimpia olivat irtolastialukset 8 vuoden sekä ro-ro-lastialukset ja ro-ro-matkustaja-alukset 17 vuoden bruttovetoisuuteen suhteutetulla iällä. Vanhimpia olivat matkustaja-alukset, joiden bruttovetoisuuteen suhteutettu keski-ikä oli 60 vuotta.

Kauppa-alusluettelo

Suomeen rekisteröidyistä aluksista kauppa-alusluetteloon kuului vuoden 2021 päättyessä yhteensä 106 alusta. Suurin osa kauppa-alusluetteloon merkityistä aluksista oli muita kuivalastialuksia, ro-ro-lastialuksia ja erikoisaluksia. Muita kuivalastialuksia oli 35 kappaletta, ro-ro-lastialuksia 27 kappaletta ja erikoisaluksia 17 kappaletta. Bruttovetoisuuden mukaan suurimmat luokat olivat ro-ro-matkustaja-alukset, ro-ro-lastialukset ja muut kuivalastialukset. Ro-ro-matkustaja-alusten ja ro-ro-lastialusten bruttovetoisuus oli kaksi kolmasosaa koko kauppa-alusluettelon tilavuudesta.

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain ja alustyypeittäin 31.12.2021

Varsinaisen kauppalaivaston ja kauppa-alusluettelon alukset bruttovetoisuuksittain ja alustyypeittäin 31.12.2021

Pienalukset, proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset

Vuoden 2021 lopussa pienaluksia oli kaikkiaan 283. Alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 4 807. Suurin osa pienaluksista, 128 eli lähes puolet, oli matkustaja-aluksia. Pienalusten määrä väheni kahdella aluksella vuoden 2021 aikana, vuoden lopussa muiden pienalusten luokkaan kuuluvia aluksia oli kaksi vähemmän ja matkustaja-aluksia yksi vähemmän. Hinaajia oli yksi enemmän.

Vuoden 2021 päättyessä proomuja ja muita kuljetuskoneettomia aluksia oli kaikkiaan 283 kappaletta. Proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten bruttovetoisuus oli yhteensä 118 692. Vuoden aikana proomujen ja muiden kuljetuskoneettomien alusten lukumäärä kasvoi viidellä aluksella, mutta bruttovetoisuus väheni 10 866.

Taulukko 2. Pienalukset ja kuljetuskoneettomat alukset vuosina 2019-2021

Alustyyppi Vuosi
2019 2020 2021
Lukumäärä Bruttovetoisuus Lukumäärä Bruttovetoisuus Lukumäärä Bruttovetoisuus
Pienalukset yhteensä 284 4 702 285 4 742 283 4 807
Kalastusalukset 46 617 46 617 46 617
Hinaajat 38 620 38 620 39 634
Pienkuiva-lastialukset 12 186 12 195 12 195
Pienmatkustaja-alukset 130 2 385 129 2 386 128 2 434
Muut pienalukset 58 894 60 924 58 927
Proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset yhteensä 275 131 151 278 129 558 283 118 692
Proomut 245 126 176 248 124 583 252 113 644
Ruoppaajat 30 4 975 30 4 975 31 5 048

Aluskiinnitykset

Koko rekisteröidylle kauppalaivastolle oli vahvistettu vuoden 2021 päättyessä kaikkiaan 402 aluskiinnitystä, joiden yhteisarvo oli 3,1 miljardia euroa. Varsinaisen kauppalaivaston aluksilla oli kiinnityksiä 287 kappaletta, niiden arvo oli 2,9 miljardia euroa. Eniten euromääräisiä kiinnityksiä varsinaisen kauppalaivaston aluksista oli ro-ro-lastialuksilla ja ro-ro-matkustaja-aluksilla. Pienaluksilla oli aluskiinnityksiä yhteensä 10 miljoonaa euroa ja kuljetuskoneettomilla aluksilla 211 miljoonaa euroa.

Kauppalaivaston rakenne

Suomen koko rekisteröity kauppalaivasto koostuu varsinaisesta kauppalaivastosta, pienaluksista ja proomuista ja muista kuljetuskoneettomista aluksista. Alukset rekisteröidään kotipaikan mukaan joko Liikenne- ja viestintäviraston ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin tai Ahvenanmaan valtionviraston ylläpitämään alusrekisteriin. Varsinaisen kauppalaivaston muodostavat alukset, joiden pituus on vähintään 15 metriä ja joissa on kuljetuskone. Pienaluksilla tarkoitetaan alle 15 metrin, mutta vähintään 10 metrin pituisia aluksia, jotka on merkitty vapaaehtoisesti Suomen liikenneasioiden rekisteriin tai alusrekisteriin. Proomuilla ja muilla kuljetuskoneettomilla aluksilla tarkoitetaan kokoon katsomatta ilman omaa konevoimaa kulkevia aluksia. Näihin lukeutuvat proomut ja muut kuljetuskoneettomat alukset, kuten ruoppaajat.

Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) mukaan valtion varoista voidaan myöntää tukea suomalaisille, kauppa-alusluetteloon merkityille aluksille. Kauppa-alusluetteloon merkitään hakemuksesta sellainen Suomessa rekisteröitynä oleva matkustaja-alus, lastialus, hinaaja tai työntäjä, joka on tarkoitettu tukivuotena toimimaan pääasiassa ulkomaan liikenteessä.


Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 25.2.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kauppalaivasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-1642. 2021. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/klaiv_2021_2022-02-25_tie_001_fi.html