Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.2.2022

Bruttodräktigheten för Finlands egentliga handelsflotta ökade år 2021

Korrigering 12.4.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Finlands registrerade handelsflotta omfattade i slutet av år 2021 totalt 1 235 fartyg. Dessa indelas i egentlig handelsflotta (maskinfartyg med en längd på minst 15 m), småfartyg (maskinfartyg med en längd på mindre än 15 m) samt pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Till den egentliga handelsflottan hörde 669 fartyg och till småfartygen 283 fartyg. Det fanns sammanlagt 283 pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var 1 862 051, varav den egentliga handelsflottans andel av bruttodräktigheten uppgick till 1 738 552 och småfartygens till 4 807. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var 118 692.

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2021

Den i Finland registrerade handelsflottan vid utgången av åren 2000–2021

Den registrerade handelsflottans storlek minskade med åtta fartyg jämfört med slutet av 2020. Den egentliga handelsflottan minskade med elva fartyg och antalet småfartyg med två fartyg, medan antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri ökade med fem fartyg. Bruttodräktigheten för hela den registrerade handelsflottan var i praktiken oförändrad. Bruttodräktigheten för den egentliga handelsflottan ökade med 0,6 procent och bruttodräktigheten för småfartygen med 1,4 procent. Trots ökningen av antalet fartyg minskade bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med omkring 8,4 procent.

Den egentliga handelsflottan

I slutet av år 2021 omfattade den egentliga handelsflottan 669 fartyg med en sammanlagd bruttodräktighet på 1 738 552. Den egentliga handelsflottan kan delas in i fyra huvudgrupper: passagerarfartyg, torrlastfartyg, tankfartyg och övriga fartyg. Till huvudgruppen passagerarfartyg hör utöver enbart passagerarfartyg också ro-ro-passagerarfartyg. Antalet fartyg i huvudgruppen var 245 och bruttodräktigheten 660 737. Torrlastfartyg omfattar ro-ro-lastfartyg, bulkfartyg, containerfartyg och övriga torrlastfartyg. Huvudgruppen hade ett antal på 139 fartyg och en bruttodräktighet på 810 822. Till huvudgruppen tankfartyg hör olje-, gas- och kemikalietankfartyg. Antalet fartyg i huvudgruppen var 9 och bruttodräktigheten 176 061. Huvudgruppen övriga fartyg omfattar bl.a. bogserbåtar, isbrytare, skjutpråmar, fiskefartyg och administrativa fartyg. Antalet fartyg i huvudklassen var 276 och bruttodräktigheten 90 932.

Den egentliga handelsflottan efter huvudgrupp 2000–2021

Den egentliga handelsflottan efter huvudgrupp 2000–2021

Antalet passagerarfartyg var 191, ro-ro-passagerarfartyg 54, ro-ro-lastfartyg 42, bulkfartyg 10, övriga torrlastfartyg 87, tankfartyg 9, specialfartyg 180 och övriga fartyg 96. De största fartygsklasserna när man ser till bruttodräktighet var ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg. Ro-ro-passagerarfartyg och ro-ro-lastfartyg utgör nästan två tredjedelar av den totala handelsflottans dräktighet.

Den egentliga handelsflottans storlek har ökat under 2021 mätt med bruttodräktighet, men nettodräktigheten och antalet fartyg har samtidigt minskat. Antalet fartyg som räknas till passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg, övriga torrlastfartyg, tankfartyg och till klassen övriga fartyg har minskat med totalt femton från året innan. Antalet specialfartyg har ökat med fyra under år 2021. Antalet ro-ro-passagerarfartyg och bulkfartyg har varit oförändrat. Totalt ökade den egentliga handelsflottans bruttodräktighet med 11 196 under år 2021.

Tabell 1. Den egentliga handelsflottan vid utgången av åren 2019-2021

Fartygstyp År
2019 2020 2021
Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet
Den egentliga handelsflottan totalt 687 1 737 284 680 1 727 356 669 1 738 552
Passagerarfartyg 197 23 088 196 23 082 191 22 467
Roro-passagerarfartyg 55 604 149 54 603 936 54 638 270
Roro-lastfartyg 42 509 021 44 511 702 42 484 851
Bulkfartyg 10 106 356 10 106 356 10 106 356
Övriga torrlastfartyg 94 230 558 90 220 509 87 219 615
Tankfartyg 10 182 031 10 180 453 9 176 061
Specialfartyg 177 67 782 176 67 421 180 78 438
Övriga fartyg 102 14 299 100 13 897 96 12 494

Merparten av den egentliga handelsflottan hör enligt bruttodräktighet till isklass 1A Super eller 1A. Ro-ro-passagerarfartygens och ro-ro-lastfartygens, bulkfartygens och tankfartygens dräktighet hör i praktiken i sin helhet till dessa isklasser. Isklasserna II och III avser fartyg som inte uppfyller kraven i isklassföreskrifterna. Fartyg med isklass II kan få isbytarassistans i lätta isförhållanden om de har tillräcklig dödvikt. Fartyg med isklass III får aldrig isbrytarassistans.

Den genomsnittliga åldern för Finlands egentliga handelsflotta vid utgången av år 2021 var 51 år. När åldern ställs i relation till bruttodräktigheten, är den genomsnittliga åldern 18 år. De stora fartygen är alltså i genomsnitt klart nyare än de mindre fartygen. I relation till bruttodräktigheten var tankfartygen de nyaste fartygen. Deras genomsnittliga ålder i relation till bruttodräktigheten var bara tre år. Sedan följer bulkfartygen med en ålder på 8 år och ro-ro-lastfartygen och ror-ro-passagerarfartygen med en ålder på 17 år i relation till bruttodräktigheten. De äldsta fartygen var passagerarfartygen, vars genomsnittliga ålder var 60 år i relation till bruttodräktigheten.

Handelsfartygsförteckningen

Av de fartyg som var registrerade i Finland ingick totalt 106 fartyg i handelsfartygsförteckningen vid utgången av år 2021. Merparten av fartygen i handelsfartygsförteckningen var övriga torrlastfartyg, ro-ro-lastfartyg och specialfartyg. Antalet övriga torrlastfartyg uppgick till 35, ro-ro-lastfartygen till 27 och specialfartygen till 17. De största klasserna när man ser till bruttodräktighet var ro-ro-passagerarfartyg, ro-ro-lastfartyg och övriga torrlastfartyg. Bruttodräktigheten för ro-ro-passagerarfartygen och ro-ro-lastfartygen var två tredjedelar av volymen i hela handelsfartygsförteckningen.

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2021

Fartygen i den egentliga handelsflottan och i handelsfartygsförteckningen efter bruttodräktighet och fartygstyp 31.12.2021

Småfartyg, pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri

Vid slutet av år 2021 var antalet småfartyg totalt 283. Fartygens bruttodräktighet var totalt 4 807. Största delen av småfartygen, 128, dvs. nästan hälften, var passagerarfartyg. Antalet småfartyg minskade med två fartyg under år 2021 och i slutet av året fanns det två fartyg färre i klassen övriga småfartyg och ett färre i klassen passagerarfartyg. Antalet bogserbåtar var ett fler.

I slutet av år 2021 uppgick antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri till totalt 283. Bruttodräktigheten för pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri var totalt 118 692. Under året ökade antalet pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri med fem, men bruttodräktigheten minskade med 10 866.

Tabell 2. Småfartyg och, pråmar och fartyg utan framdrivningsmaskineri år 2019-2021

Fartygstyp År
2019 2020 2021
Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet Antal Bruttodräktighet
Småfartyg totalt 284 4 702 285 4 742 283 4 807
Fiskefartyg 46 617 46 617 46 617
Bogserbåtar 38 620 38 620 39 634
Småtorrlastfartyg 12 186 12 195 12 195
Småpassagerarfartyg 130 2 385 129 2 386 128 2 434
Övriga smäfartyg 58 894 60 924 58 927
Pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri totalt 275 131 151 278 129 558 283 118 692
Pråmar 245 126 176 248 124 583 252 113 644
Mudderverk 30 4 975 30 4 975 31 5 048

Fartygsinteckningar

Vid slutet av år 2021 uppgick antalet fastställd inteckningar för hela den registrerade handelsflottan till totalt 402 fartygsinteckningar, vilkas sammanlagda värde var 3,1 miljarder euro. De fartyg som hör till den egentliga handelsflottan hade 287 inteckningar och deras värde var 2,9 miljarder euro. Flest inteckningar räknat i euro av fartygen i den egentliga handelsflottan hade ro-ro-lastfartygen och ro-ro-passagerarfartygen. Småfartygen hade inteckningar i fartyg på totalt 10 miljoner euro och fartygen utan framdrivningsmaskineri inteckningar på 211 miljoner euro.

Handelsflottans struktur

Finlands hela registrerade handelsflotta består av den egentliga handelsflottan, småfartyg och pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri. Fartygen registreras enligt hemort antingen i Transport och kommunikationsverkets trafik- och transportregister eller i det fartygsregister som Statens ämbetsverk på Åland upprätthåller. Den egentliga handelsflottan består av fartyg som har en längd på minst 15 meter och som är försedda med framdrivningsmaskin. Med småfartyg avses fartyg med en längd på mindre än 15 meter, men minst 10 meter, som frivilligt införts i trafik- och transportregistret eller fartygsregistret i Finland. Med pråmar och övriga fartyg utan framdrivningsmaskineri avses fartyg, oavsett storlek, som saknar egen maskin. Till dem hör pråmar och andra fartyg utan framdrivningsmaskineri, såsom mudderverk.

Enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) kan finländska fartyg som är införda i förteckningen över handelsfartyg beviljas stöd av statens medel. I handelsfartygsförteckningen inskrivs på ansökan sådana passagerarfartyg, lastfartyg, bogserbåtar eller skjutbogserare som är registrerade i Finland och som är avsedda att huvudsakligen gå i utrikes sjöfart under stödåret.


Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Kajava 029 551 3531, olli.kajava@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (221,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handelsflottan [e-publikation].
ISSN=2670-1650. 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klaiv/2021/klaiv_2021_2022-02-25_tie_001_sv.html