Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 10.6.2014

Antalet avgjorda brottmål vid tingsrätterna minskade ytterligare

Enligt Statistikcentralen avgjordes 60 700 straffrättsliga ärenden vid tingsrätterna år 2013, dvs. 2 900 färre än året innan. Av de avgjorda ärendena var 48 200 brott mot strafflagen och 1 000 brott mot övriga lagar och förordningar. Dessutom avgjorde tingsrätterna 11 500 andra straffrättsliga ärenden. Vid tingsrätten stod 73 000 personer som svarande i straffrättsliga ärenden.

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011–2013

Straffrättsliga ärenden som avgjorts vid tingsrätterna 2011–2013

Trafikbrotten utgjorde den största gruppen brott som behandlades i tingsrätterna. Dessa utgjorde 31 procent av alla brottmål. Antalet trafikbrott minskade med 11 procent från året innan. Antalet brott inom alla de största grupperna av trafikbrott minskade år 2013. Rattfylleriärendena minskade med 11 procent, antalet grova rattfyllerifall med 12 procent, antalet fyllerier i sjö-, luft- eller tågtrafik med 27 procent och antalet äventyranden av trafiksäkerheten med 19 procent. Bara antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten låg på samma nivå som året innan.

I tingsrätterna avgjordes 2 procent färre egendomsbrott än året innan. Kvantitativt sett ökade antalet snatterier mest, medan antalet smugglingsfall och fall av grov förfalskning ökade mest relativt sett. De två största grupperna av egendomsbrott, stölder och bedrägerier, minskade.

Brotten mot liv och hälsa minskade med 6 procent. Detta berodde till största delen på att antalet misshandelsbrott (inkl. lindrig och grov misshandel) minskade. Likaså minskade antalet sexualbrottmål i tingsrätterna. Detta berodde på att antalet våldtäktsbrott minskade med mer än en femtedel. Däremot var antalet ärenden i anknytning till sexuellt utnyttjande av barn på samma nivå som året innan. Antalet narkotikabrott (inkl. tillverkning och användning) ökade, även om antalet fall av grova narkotikabrott minskade.

Andelen nämndemän har fortsatt minska, 93 procent av avgörandena sker i domarsammansättning eller skriftligt

I tingsrätten kan huvudförhandlingen i ett brottmål hållas antingen i nämndemannasammansättning, endomarsammansättning eller tredomarsammansättning. Antalet nämndemannabehandlingar har minskat betydligt under de senaste åren. I och med lagändringen i början av år 2009 deltar nämndemännen bara i behandlingen av de mest allvarliga och samhälleligt betydelsefulla brotten. År 2013 avgjordes 3 900 ärenden, dvs. 6 procent av tingsrätternas brottmål, i en nämndemannasammansättning. I nämndemannasammansättning avgjordes bl.a. alla dråp, 96 procent av ärendena i anknytning till sexuellt utnyttjande av barn och 94 procent av sabotagen. Ett ärende som behandlades i en nämndemannasammansättning tog i medeltal 5,3 månader.

Sammansättningar vid avgörande av brottmål i tingsrätterna 2002–2013

Sammansättningar vid avgörande av brottmål i tingsrätterna 2002–2013

Största delen av tingsrätternas brottmål avgörs i endomarsammansättning. År 2013 var antalet sådana ärenden 39 200, dvs. 65 procent av ärendena. Ett ärende som behandlades i endomarsammansättning tog i genomsnitt 4,1 månader.

Totalt 17 400 ärenden, dvs. 29 procent av brottmålen, avgjordes i skriftligt förfarande. Skriftligt förfarande i brottmål kan användas i de flesta lindriga och vanliga brott. Förutsättningen är att svaranden har bekänt brottet och samtycker till skriftligt förfarande. Skriftligt förfarande används särskilt vid behandling av trafikbrott. År 2013 avgjordes 78 procent av fyllerierna i sjö-, luft- eller tågtrafik, 67 procent av rattfyllerierna, 60 procent av de grova rattfyllerierna och 57 procent av antalet grova äventyranden av trafiksäkerheten i skriftligt förfarande. Likaså behandlades mer än hälften av smugglings- och snatteribrotten i skriftligt förfarande. Behandlingstiden för brottmål som avgjordes skriftligt var i genomsnitt 1,9 månader.

Av de straffrättsliga ärenden som tingsrätterna behandlade kunde 50 procent slutföras inom mindre än två månader. Behandlingen tog mer än ett halvt år i 13 procent av alla ärenden. I medeltal tog behandlingen av ett ärende i tingsrätterna 3,5 månader. Den totala behandlingstiden för brottmål – från att brottet begåtts till tingsrättens avgörande – var i medeltal 10,8 månader.


Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen 029 551 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (244,4 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 10.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/2013/koikrr_2013_2014-06-10_tie_001_sv.html