Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Begrepp och definitioner

Anhängiggörande

Tvistemål och brottmål blir anhängiga vid allmän domstol när stämningsansökan lämnas in till domstolens kansli. Ett förvaltningsmål blir anhängigt t.ex. när besvärsskriften lämnas in till förvaltningsdomstolen.

Arbetskonto

Arbetskontot anger antalet anhängiggjorda ärenden under ett år. Antalet inbegriper ärenden som överförts från tidigare år, ärenden som inkommit under året, ärenden som avgjorts under året samt ärenden som överförts till följande år. Ärenden som överförts från tidigare år är sådana ärenden som anhängiggjorts före statistikårets början. Ärenden som överförts till följande år är sådana ärenden som inkommit under statistikåret eller under tidigare år och som inte har avgjorts under året.

Behandlingstid

Den tid det tagit att avgöra ett ärende, räknat från den dag då ärendet kom in, ända fram till den dag då ett avgörande görs.

Åtalad

Part för vilken det vid domstol krävs straff med anledning av ett misstänkt brott. Termen "svarande" kan också användas i fråga om den åtalade.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i brottmål [e-publikation].
ISSN=1798-2324. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrr/kas_sv.html