Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Hakemusasia

Hakemusasiassa vaaditaan jollekin toimelle oikeuden vahvistusta tai vaaditaan jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin. Hakemusasia pannaan vireille hakemuksella tai ilmoituksella. Hakemusasiat ratkaistaan yleensä käräjäoikeuden kansliassa, jos kukaan ei vastusta hakemusta tai jos osapuolet ovat erimielisiä, niin asia ratkaistaan käräjäoikeuden istunnossa.

Kantaja

Asianosainen, joka on pannut riita-asian vireille tuomioistuimessa. Termiä kantaja voidaan käyttää myös sellaisesta asianomistajasta, joka on ilman syyttäjän myötävaikutusta pannut rikosasian vireille tuomioistuimessa.

Käsittelyaika

Käsittelyaika tarkoittaa asian ratkaisuun kulunutta aikaa. Aika lasketaan asian saapumispäivästä ratkaisupäivään.

Ratkaisuvaihe

Riita-asian tuomioistuinkäsittely on jaettu kahteen vaiheeseen, valmisteluun ja pääkäsittelyyn. Valmistelu jakautuu kirjalliseen valmisteluun ja valmisteluistunnossa pidettävään suulliseen valmisteluun.

Riita-asia

Riita-asioissa on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta puolueettomasti tuomioistuimessa. Kysymys voi olla esimerkiksi vahingonkorvauksesta, kaupan purusta tai sopimuksen pätevyydestä. Käräjäoikeudet antavat tuomioita myös riidattomissa velkomus- ja häätöasioissa.

Takaisinsaanti

Takaisinsaanti on muutoksenhakukeino yksipuoliseen tuomioon. Vastaajalla, jota vastaan on annettu yksipuolinen tuomio, on oikeus hakea ratkaisuun muutosta 30 päivän kuluessa siitä, kun hän sai ratkaisusta tiedon. Tällöin asia menee istuntokäsittelyyn, jossa asia käsitellään perusteellisesti ja otetaan vastaan kaikki todistelu.

Työtili

Työtili tarkoittaa vuoden aikana vireillä olleita asioita. Siinä esitetään edelliseltä vuodelta siirtyneet, vuoden aikana saapuneet, ratkaistut ja seuraavaan vuoteen siirtyneet asiat. Edelliseltä vuodelta siirtyneet asiat ovat tulleet vireille ennen tilastovuotta. Seuraavaan vuoteen siirtyneet asiat ovat saapuneet tilastovuonna tai aikaisemmin ja ovat vielä ratkaisematta.

Valitus

Muutoksenhakukeino tuomioistuimen tai hallintoviranomaisen lainvoimaa vailla olevaan ratkaisuun.

Vastaaja

Asianosainen, jota vastaan oikeutta käydään. Termiä vastaaja käytettiin aikaisemmin vain riita-asioissa ja lievissä rikosasioissa, nykyään sitä voidaan käyttää sekä riita- että rikosasioissa.

Vireilletulo

Riita- ja rikosasia tulevat vireille yleisessä tuomioistuimessa, kun haastehakemus saapuu tuomioistuimen kansliaan. Hallintolainkäyttöasia tulee vireille esimerkiksi valituskirjelmän saapuessa hallintotuomioistuimeen.

Yksipuolinen tuomio

Asiassa, jossa sovinto on sallittu, on annettava yksipuolinen tuomio, jos vastapuoli on jäänyt pois istunnosta tai ei ole antanut häneltä pyydettyä kirjallista vastausta, josta ilmenee hänen kantansa kanteen vastustamiselle.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Käräjäoikeuksien siviiliasioiden ratkaisut [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-1182. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/koikrs/kas.html