Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Beskrivning

Statistiken över civilmål beskriver tvistemål och ansökningsärenden som under året varit anhängiga och avgjorts av tingsrätterna. I tvistemål är det fråga om att lösa meningsskiljaktigheter mellan enskilda personer eller företag på ett opartiskt sätt i domstol. Ett tvistemål blir anhängigt när en skriftlig stämningsansökan, som käranden har skickat, kommer till tingsrättens kansli. I stämningsansökan lägger käranden fram vad han eller hon kräver och på vilka grunder. Stämningsansökan kan inlämnas också på elektronisk väg. Merparten av tvistemålen gäller skuldförhållanden, köp av lösegendom, serviceavtal eller uppdrag och hyran för en lägenhet. Ansökningsärenden anhängiggörs genom ansökan när sökanden behöver domstolens bekräftelse av en åtgärd eller vill få någonting antecknat i ett offentligt register. Ansökningsärenden är t.ex. skilsmässor, ärenden som gäller vårdnaden om och umgängesrätten med barn samt förmyndarskapsärenden.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Tingsrätternas avgöranden i civilmål [e-publikation].
ISSN=1798-1204. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/koikrs/meta_sv.html