Publicerad: 11.6.2014

År 2013 ökade antalet slutbehandlade konkursansökningar med 3,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter slutbehandlade domstolarna totalt 3 381 konkursansökningar år 2013. Detta var 116 ansökningar fler än år 2012. Av 2013 års ansökningar slutade 643 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2013 och 2012

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2013 och 2012

De vanligaste orsakerna till att konkursförfarandet avbröts var konkursboens medellöshet, vilket var orsaken i 1 168 fall, och återkallande av ansökan, vilket var orsaken i 889 fall. Återkallande av ansökan innebär i praktiken att de borgenärer som deltagit i förfarandet har fått en betalning för sina fordringar eller en säkerhet som de godkänt. År 2013 var antalet återkallelser av ansökan 78 fler än året innan.

Den nya konkurslagen trädde i kraft 1.9.2004 och ersatte den gamla konkursstadgan från år 1868. Den nya lagen medförde inga större förändringar i konkursförfarandet som helhet och inte heller i borgenärernas eller gäldenärernas ställning. Den nya konkurslagen medförde emellertid en ny form av utredning av konkursbon, offentlig utredning, som vanligen kommer i fråga som ett alternativ till att konkursen förfaller. Vid en offentlig utredning upphör borgenärernas beslutanderätt och boförvaltarens förordnande, och förvaltningen av konkursboet börjar skötas av en offentlig utredare som har förordnats av konkursombudsmannen. De kostnader som föranleds av den offentliga utredningen betalas av statens medel till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala dem. År 2013 fattades totalt 81 beslut i tingsrätter om att övergå till offentlig utredning, motsvarande siffra året innan var också 81. År 2013 nedlades totalt 72 konkurser i tingsrätter efter ett beslut om försättande i konkurs, dvs. 10 färre än året innan.

Med slutbehandlade konkursärenden avses i Statistikcentralens konkursstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätten och som tingsrätten gett ett avgörande i. Statistiken över slutbehandlade konkurser beskriver en annan population än anhängiggjorda konkurser. Slutbehandlade konkurser omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av de ärenden som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (227,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 11.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/konk_2013_2014-06-11_tie_001_sv.html