Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Yritysten korjausrakentaminen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotilasto kuvaa keskisuurten ja suurten talonrakennusyritysten (vähintään 10 henkilön yritykset) korjausrakentamisesta syntyvää liikevaihdon määrää ja kehitystä. Tilasto on vuositilasto ja aikasarjat alkavat vuodesta 1996. Tietoja käytetään mm. kansantalouden tilinpidon tarpeisiin.

1.2 Käsitteet, luokitukset, tietolähteet

1.2.1 Tietolähteet

Tilasto perustuu tilastovuoden 2009 tiedoista alkaen otoksen perusteella vähintään 10 henkilön rakennusyrityksille lähetettävään tiedusteluun. Ennen tilastovuotta 2009 tilasto perustui 800 suurimmalle rakennusyritykselle lähetettyyn kyselyyn.

Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tiedustelu tehdään yhdessä yritysten rakenteet -yksikön tilinpäätöstilaston kanssa ja sen tilinpäätöstietokantaa käytetään yritysten taustatietojen analysoinnissa. Tilinpäätöstilastontietokantaan sisältyy myös tietoja verohallinnon elinkeinoverotusaineistosta.

1.2.2 Käytetyt luokitukset

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastossa noudatetaan tilastovuodesta 2009 lähtien Toimialaluokitus 2008 -luokitusstandardia. Talojen rakentamiseen kuuluu varsinaisen talonrakentamisen toimialan 412 lisäksi myös toimialaluokat 432 Sähkö-, vesijohto- ja muu rakennusasennus,, 433 Rakennusten ja rakennelmien viimeistely, 4391 Kattorakenteiden asennus ja kattaminen ja 43991 Rakennuskonevuokraus käyttäjineen. Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivuilta luokitusten yhteydessä.

Rakentamisen toimialajaottelun taustalla on Euroopan yhteisön neuvoston asetus N:o 1165/98, jonka mukaan rakentamisen tuotantomuuttuja pitää jaotella talonrakennustuotantoon sekä maa- ja vesirakennustuotantoon.

Korjausrakentamisen kohteet eli rakennukset luokitellaan kahteen luokkaan asuinrakennuksiin ja muihin rakennuksiin. Luokitus pohjautuu rakennusluokituksen käyttötarkoituksen mukaisiin luokkiin.

1.2.3 Käytetyt käsitteet

Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisella tarkoitetaan kertaluontoista rakennustoimintaa, joka rakennuksen tai rakennuksen tilan säilyttäen muuttaa sitä senhetkisestä tilasta toivottuun suuntaan. Korjausrakentamista on myös sellainen uudistustyö, jossa vanhan tilalle rakennetaan nykyaikaisempi laite tai rakennelma. Korjausrakentamiseen sisältyvät esim. sellaiset rakennustyöt kuten perusparannus, saneeraus, restaurointi, entisöinti, remontointi, kunnossapito, vuosikorjaus, kunnostus ja purkaminen. Rakennusten laajennukset eivät kuulu korjausrakentamiseen.

Uudisrakentaminen

Uudisrakentamisella tarkoitetaan rakentamista, joka tuottaa uutta tilaa tai uuden rakennelman.

Talotekniikka

on yhteisnimitys rakennuksen sisäisille lämmitys-, vesi-, viemäröinti-, ilmastointi-, sähkö-, automaatio-, turva- ja tietoliikennejärjestelmille.

Liikevaihto rakennustoiminnasta

Kyseessä on kotimaan liikevaihto. Liikevaihtoon luetaan kirjanpitovelvollisen varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Liikevaihto tarkoittaa nimenomaan rakennustoiminnasta kertynyttä myyntituottoa. Asunto-osakkeiden myymisestä saadut tulot eivät kuulu tähän.

1.3 Lait, asetukset ja suositukset

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki , jonka mukaan tilastoihin tulee ensi sijassa käyttää muihin tarkoituksiin kerättyä tietoa. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta.

Lisäksi on Euroopan yhteisön komission yritystoiminnan rakennetilastoja koskeva asetus N:o 2701/98, jossa edellytetään että jäsenvaltiot tuottavat tietoa joka kolmas vuosi rakennusyritysten alihankinnoista. Asetus koskee tämän tilaston kyselylomakkeella olevaa muuttujaa 'tulot alihankinnoista'.

2. Tilaston menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisterin talonrakennusalan yritykset. Tiedot kerätään otokseen pohjautuen vähintään 10 henkilön yrityksiltä. Otoskoko on noin 540 yritystä.

Aineisto tarkistetaan ja tarvittavat taustatiedot (taustamuuttujat) rakennusyrityksistä saadaan yritysten tilinpäätöstilastosta. Myös osa puuttuvista tiedoista saadaan rakennetilastojen tilinpäätöstilastosta.

Tarkastetusta aineistosta lasketaan haluttuja summatietoja eri luokituksilla. Tiedot korotetaan perusjoukon tasolle ja kadon vaikutusta korjataan. Estimoinnissa käytetään Horvitz-Thompson -estimaattoria.

Vastausprosentti korjausrakentamisen tiedustelussa on yleensä ollut 65 - 75 prosentin välillä.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tiedot perustuvat otantatutkimukseen, jonka vuosittaiset katoprosentit ovat 20-25 välillä. Suurten (yli 250 henkilön yritykset) rakennusyritysten osalta peittävyys on hyvä. Kato kohdistuu keskisuuriin ja etenkin pieniin (alle 50 henkilön) rakennusyrityksiin.

Maa- ja vesirakentamisen korjausrakentamisen käsite on vielä vakiintumaton ja tietojen antajat ovat määritelleet itse vaihtelevasti korjausrakentamisensa. Tästä syystä tietoja maa- ja vesirakentamisen korjauksista ei voida vielä julkaista.

Pienet alle 10 hengen yritykset eivät kuulu tilaston piiriin. Pienet rakennusalan yritykset ovat usein keskittäneet toimintansa nimenomaan korjausrakentamiseen, esimerkiksi rakennusalan asennuksiin ja viimeistelyyn liittyvät yritykset ovat juuri tällaisia.

4. Tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Rakennusyritysten korjausten arvotiedot koskevat kalenterivuotta. Uusimman vuoden tiedot ovat ennakkotietoja.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Rakennusyritysten korjausten arvo julkaistaan kerran vuodessa rakentamisen ja asumisen vuosikirjassa ja Tilastokeskuksen korjausrakentamisen kotisivuilla.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1996 lähtien vuoteen 2008 saakka. Tiedustelun tutkimusperusjoukkoa on laajennettu ja vuoden 2009 tiedot perustuvat uudistettuun otokseen, eivätkä ne ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Uusi toimialaluokitus TOL 2008 toi kuitenkin muutoksia rakentamisen toimialan sisältöön vuodesta 2008 lähtien.

7. Tietojen yhtenäisyys

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot perustuvat suurille ja keskisuurille (vähintään 10 henkilön) rakennusyrityksille tehtyyn tiedusteluun.

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen teollisuuden ja rakentamisen vastuualueelta.


Lähde: Rakennusyritysten korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sirviö (09) 1734 2723, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 8.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusyritysten korjaukset 2009, Laatuseloste: Yritysten korjausrakentaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2009/02/kora_2009_02_2010-10-08_laa_001_fi.html