Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Talonrakennusalan yritysten korjausrakentaminen

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilasto kuvaa vähintään 5 henkilön talonrakennusalan yritysten korjausrakentamisen urakoiden arvoa. Tilasto on vuositilasto ja aikasarjat alkavat vuodesta 1996. Aikasarjat on laskettu vanhalla menetelmällä vuoteen 2011 asti. Vuoden 2012 tiedot on tuotettu uudella laskentamenetelmällä ja niiden tietoja ei voida vertailla edellisten vuosien tietoihin. Tietoja käyttävät kansantalouden tilinpito, rakennusalan eri järjestöt, tutkimuslaitokset ja julkinen hallinto.

Tilastojen laadintaa ohjaa valtion tilastotoimen yleislaki, tilastolaki , jonka mukaan tilastoihin tulee ensisijassa käyttää muihin tarkoituksiin kerättyä tietoa. Tiedonantajilta kerätään vain ne välttämättömät tiedot, joita ei saada muualta.

1.2 Tietolähteet

Tilasto perustuu tilastovuoden 2012 tiedoista alkaen otoksen perusteella vähintään 5 henkilön rakennusyrityksille lähetettävään tiedusteluun. Vähintään 50 henkilön rakennusyritykset tulevat mukaan totaalina.

Tilaston peruskehikon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Tiedustelu tehdään yhdessä yritysten tilinpäätöstilaston kanssa ja sen tilinpäätöstietokantaa käytetään yritysten taustatietojen analysoinnissa. Tilinpäätöstilastossa on myös tietoja Verohallinnon elinkeinoveroaineistosta.

1.3 Käytetyt luokitukset

Rakennusyritysten korjausrakentamisen tilastossa noudatetaan tilastovuodesta 2009 lähtien Toimialaluokitus 2008 -luokitusstandardia. Tässä tilastossa talonrakentaminen sisältää yritykset, jotka toimivat toimialoilla talonrakentaminen (TOL 41) ja erikoistunut rakennustoiminta (TOL43). Toimialaluokituksesta löytyy lisätietoja Tilastokeskuksen verkkosivujen kohdasta luokitukset.

2. Menetelmäkuvaus

Aineisto tarkistetaan ja tarvittavat taustatiedot (taustamuuttujat) rakennusyrityksistä saadaan yritysten tilinpäätöstilastosta. Myös osa puuttuvista tiedoista saadaan rakennetilastojen tilinpäätöstilastosta. Tiedot perustuvat otantatutkimukseen, jonka vuosittaiset katoprosentit ovat 20 - 40 prosentin välillä. Yli 250 henkilön rakennusyritysten osalta peittävyys on hyvä. Vastauskato on suurempaa pienempien yritysten joukossa.

Tarkistetusta aineistosta lasketaan haluttuja summatietoja eri luokituksilla. Tiedot korotetaan perusjoukon tasolle ja kadon vaikutusta korjataan. Estimointi tehdään painottamalla vastauksia kalibroiduilla painokertoimilla. Kalibroidut painokertoimet muodostetaan siten, että peruspainoa eli sisältymistodennäköisyyden käänteislukua, kalibroidaan liikevaihtotietoa hyväksikäyttäen. Kalibrointi tehdään, jotta vastauskadosta johtuva harha saataisiin minimoitua. Harha aiheutuu siitä, että isommilla yrityksillä on suurempi vastaustodennäköisyys kuin pienillä.

Pienet alle 5 henkilön yritykset eivät kuulu tilaston piiriin. Pienet rakennusalan yritykset ovat usein keskittäneet toimintansa nimenomaan korjausrakentamiseen, esimerkiksi rakennusalan asennuksiin ja viimeistelyyn liittyvät yritykset ovat juuri tällaisia.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston perusjoukon muodostavat Tilastokeskuksen yritysrekisterin rakennusalan yritykset, joissa työskentelee vähintään 5 henkilöä. Tilaston perusjoukkoon kuuluu yhteensä 5 267 yritystä. Tiedot kerätään otokseen pohjautuen siten, että tiedusteluun otetaan kaikki vähintään 50 henkilön yritykset (260 kpl) ja 5-49 henkilön yrityksistä otetaan otos, jonka otanta perustuu yksinkertaiseen, ositettuun satunnaisotantaan. Ositteiden muodostamiseen käytetään yrityksen kokoa ja toimialaluokitusta. Lopullinen otoskoko on 1072 yritystä.

4. Tietojen ajantasaisuus

Rakennusyritysten korjausten arvotiedot koskevat yritysten tilikautta. Vuoden 2013 tilasto kuvaa tilikautta, joka päättyi vuoden 2013 aikana. Tilasto on lopullinen ja julkaistaan vuosittain.

5. Tietojen saatavuus

Rakennusyritysten korjausten arvo julkaistaan kerran vuodessa Tilastokeskuksen korjausrakentamisen kotisivulla.

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot perustuvat vähintään 5 henkilön rakennusyrityksille tehtyyn tiedusteluun.

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen teollisuuden ja rakentamisen vastuualueelta.

6. Tietojen vertailukelpoisuus

Rakennusyritysten korjausrakentamisen arvotiedot ovat vertailukelpoisia vuodesta 1996 lähtien vuoteen 2008 saakka. Tiedustelun tutkimusperusjoukkoa on laajennettu ja vuoden 2009 tiedot perustuvat uudistettuun otokseen, eivätkä ne ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa. Uusi toimialaluokitus TOL 2008 toi muutoksia rakentamisen toimialan sisältöön vuodesta 2008 lähtien. Vuoden 2012 tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiempien vuosien kanssa, koska tutkimusperusjoukkoa on laajennettu ja kyselylomaketta muutettu. Vuodet 2012 ja 2013 ovat keskenään vertailukelpoisia.

7. Tietojen yhtenäisyys

Tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen teollisuus ja rakentaminen vastuualueelta.


Lähde: Rakennusyritysten korjaukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 029 551 2458, Atte Lintilä 029 551 2914, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 3.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Korjausrakentaminen [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-2958. Rakennusyritysten korjaukset 2013, Laatuseloste: Talonrakennusalan yritysten korjausrakentaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kora/2013/01/kora_2013_01_2014-10-03_laa_001_fi.html