Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Kuntasektorin palkat

1. Tilastotietojen relevanssi

1.1 Tietosisältö ja käyttötarkoitus

Tiedustelun pohjalta rakennettava kunnallinen palkkatilasto kerätään vuosittain kuntiin lähtevällä tiedustelulla. Osa aineiston tiedoista ja luokituksista kuten tutkinto, ammattiluokka ja toimiala muodostetaan Tilastokeskuksessa.

Tiedustelun sisältö pyritään pitämään samana vuosittain, jotta tiedot säilyttävät vertailtavuutensa. Vuoden 2004 tiedustelu noudattaakin tietosisällöltään edellisten vuosien tiedusteluja.

Tietosisältö on tilaston tuottamiseen liittyviltä olennaisilta kohdiltaan seuraava:

Henkilötiedot

 • sukupuoli
 • henkilötunnus
 • tutkinto

Työpaikkaa koskevat tiedot

 • työnantaja (kunta/kuntayhtymä)
 • toimintayksikkö

Hoidettua virkaa tai tointa koskevat tiedot

 • palvelussuhteen luonne
 • ammattinimike
 • sopimusala
 • säännöllinen viikkotyöaika
 • palveluksessa oloaika kunnalla

Palkkausta koskevat tiedot

 • palkkahinnoittelu
 • kokemus-, palvelu-, ammattiala- tai henkilökohtaistenlisien lukumäärä
 • työehtosopimuksen mukainen varsinainen palkka
 • peruspalkka
 • maksetut lisät, korvaukset ym. palkkatekijät, sisältäen tiedot palkkatekijän laadusta, maksetusta määrästä ja työtunneista mikäli lisä on tuntiperusteinen
 • palkkauksen täysimääräisyys, osa-aikaisuus tai osa-palkkaisuus
 • lomaraha

tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta aikatyön ja urakkatyön tehdyt tunnit, vastaavat palkat sekä tehdyt työtunnit yhteensä; keskituntiansiot on laskettu tehtyä työtuntia kohti.

1.2 Käytetyt luokitukset

Tilaston sisältöä täydennetään Tilastokeskuksen ylläpitämillä luokituksilla ja tutkintorekisterin tiedoilla. Seuraavassa on yhteenveto käytetyistä luokituksista:

Toimialaluokitus: Tilastoinnissa käytetään Tilastokeskuksen vuoden 2002 toimialaluokitusta, joka perustuu Euroopan Unionin toimialastandardiin. Luokitus on käytännössä järjestelmä, jonka avulla luokitellaan sekä julkisen että yksityisen sektorin toimipaikkoja eri toimialaluokkiin.

Ammattiluokitus: Tilastossa käytetään Tilastokeskuksen yleistä ammattiluokitusta 2001, joka perustuu Euroopan unionin ammattiluokitukseen. Ammattikoodit ja nimikkeet on Kuntien eläkevakuutuksen ylläpitämiä.

Koulutusluokitus: Koulutusluokitus on Tilastokeskuksen ylläpitämä luokitus, joka luokittelee pääsääntöisesti peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa annettavaa, tutkintoon tai koulutusammattiin johtavaa koulutusta.

Aineiston palkansaajien koulutustiedon täydennyksessä käytetään tutkintorekisteriä, johon Tilastokeskus kerää tiedot erilaisista tutkinnonsuorittajista. Mikäli palkansaajalla ei ole koulutusta, sijoitetaan nämä henkilöt perusasteen koulutusluokkaan.

1.3 Ansiokäsitteet

Peruspalkka on yleensä tehtäväkohtainen palkka. Opettajilla, jotka on sijoitettu c-palkkaluokkiin, peruspalkka on kuitenkin lopullisen palkkaluokan mukainen palkka ilman palvelusvuosilisiä. Opettajien peruspalkkaan sisältyy siis palvelusvuosien perusteella maksetut määrävuosikorotukset ja muut palkkaluokkien erotuksina maksetut palkanlisät.

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät , henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut.

Kokonaisansio sisältää edellisten lisäksi yli- ja lisätyöpalkat, päivystys- ja varallaolokorvaukset sekä muut ei-säännöllisesti maksetut lisät. Lomaraha ei sisälly kokonaisansioon.

Kuukausipalkka on aritmeettinen keskiarvo henkilöä kohden.

Varsinainen palkka,työehtosopimuksen mukainen.

Tuntipalkkaisille työntekijöille on laskettu säännöllisen työajan- ja kokonaiskeskituntiansio , joissa tuntijakajana on tehdyt työtunnit.

1.4 Muut käsitteet ja tilastolliset tunnusluvut

Säännöllinen viikkotyöaika on työaikajärjestelmän mukainen tai erikseen sovittu keskimääräinen viikkotyöaika. Opettajien osalta työaika on viikoittainen palkanmaksun perusteena oleva tuntimäärä, joka käsittää paitsi opetus-velvollisuuteen ja mahdolliseen korotettuun opetustunti-määrään luettavat tunnit, luokkaylitunnit sekä ulkopuoliset erikseen korvattavat tunnit, jotka maksetaan kuukausittain.

Tilastollisina tunnuslukuina on käytetty keskiarvon lisäksi seuraavia käsitteitä:

Keskihajonta mittaa havaintoarvojen hajaantumista muuttujan jakauman keskiarvon ympärille.

Vaihtelu- eli variaatiokerroin on keskihajonnan ja keskiarvon suhde, joka usein esitetään prosentteina. Tämä tunnusluku mahdollistaa eri ryhmien sisäisen vaihtelun vertailun.

Mediaani on jakauman keskimmäinen arvo eli esimerkiksi ansio, jonka alittaa 50 % palkansaajista.

Desiilipiste on arvo, jonka tietty prosentuaalinen osuus aineistosta alittaa. Esimerkiksi 1. desiilipisteen mukaisen ansion alittaa 10 % palkansaajista ja 9. desiilipisteen mukaisen ansion alle jää 90 % palkansaajista.

1.5 Lait ja asetukset

Tietojenantamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004).

Tietoja luovutetaan vain tilasto- ja tutkimustarkoituksiin. Tilastokeskus voi antaa tietojen käyttöluvan myös kunnille, kuntayhtymille ja järjestöille tilastolain (280/2004) nojalla. Kunnat ja kuntayhtymät saavat oman aineistonsa suojaamattomana. Muusta aineistosta poistetaan sekä henkilön että toimipaikan tunnisteet.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilastokeskus keräsi ansiotiedot kuntien kuukausi- ja tuntipalkkaisista palkansaajista, jotka olivat kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa lokakuun 1. päivänä vuonna 2004. Mukana tiedustelussa ovat siis 446 kuntaa ja 232 kuntayhtymää.

Tiedustelussa ovat mukana kokoaikaiset, osa-aikaiset ja sivutoimiset palkansaajat. Palvelussuhteen luonteen mukaisesti kohdejoukko jakautuu vakinaisiin, määräaikaisiin, työllistettyihin, harjoittelijoihin ja oppisopimussuhteisiin työntekijöihin.

Tiedustelun ulkopuolelle kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä jäävät perhehoitajat ja omaishoitajat, sivu-toimiset tuntiopettajat sekä työmarkkinatuen mukaisesti tehdyllä työharjoittelusopimuksella palkatut.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Lokakuulta saadut palkkatiedot eivät ole virheettömiä. Virheitä saattaa syntyä sekä tietojen antajille että tietojen käsittelyssä Tilastokeskuksessa.

Luotettavimpia ovat suurien ryhmien tulokset. Jos ryhmän suuruus jää alle 6 hengen, palkkatieto on korvattu pisteillä. Jos luokassa on ollut vähemmän kuin 6 henkilöä, on kohtaan merkitty kolme pistettä (•••), jos taas henkilöitä ei ole ollut, merkintä on viiva (-).

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kuntasektorin palkkatilastot laaditaan vuosittain ja ne kuvaavat tilastovuoden tilannetta lokakuussa. Kunnilla ja kuntayhtymillä on joulukuuhun aikaa vastata tiedusteluun. Viimeiset tiedot kunnilta saadaan helmikuussa ja tilastot valmistuvat touko-kesäkuun vaihteessa. Ennakkotietoja ei julkaista ja nyt julkaistavat tiedot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Kuntasektorin palkkatilastot julkaistaan kahtena paperijulkaisuna, jotka molemmat kattavat sekä kuukausipalkkaiset että tuntipalkkaiset: 1) Kuntasektorin palkat, 2) Kuntasektorin palkat ammateittain.

Kuntasektorin palkkatilastojen tietoja julkaistaan lisäksi internetissä Tilastokeskuksen StatFin -tietokannassa sekä Tilastokeskuksen kotisivuilla HTML-muodossa. Kotisivuilta (www.Tilastokeskus.fi/til/ksp) löytyvät mm. tilastonlaadinnassa käytettävät lomakkeet ja täyttöohjeet.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Kuntasektorin palkkatilastoa on laadittu vuodesta 1973 lähtien. Tilastoa laaditaan yhteistyössä Kunnallisen työ- markkinalaitoksen kanssa. Tilasto on keskeinen kunta-sektorin palkkoja kuvaava tilasto eikä muita vastaavia tuoteta.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Kuntien palkansaajien lukumääriä koskevia tilastoja julkaistaan lisäksi työssäkäyntitilastossa (vuositilasto) ja työvoimatutkimuksessa (kuukausitilasto). Rajauksista ja keruumenetelmistä johtuen tiedot eivät ole keskenään vertailukelpoisia.


Päivitetty 31.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2005, Laatuseloste: Kuntasektorin palkat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2005/ksp_2005_2005-05-31_laa_001.html