Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.5.2017

Kuntasektorilla työskentelevien kuukausipalkkaisten mediaaniansio 2 772 euroa vuonna 2016

Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan ansion mediaani oli 2 772 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Säännöllisen työajan ansioiden keskiarvo oli 3 036 euroa kuukaudessa. Suurimmat säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat johtajilla, 4 861 euroa. Pienimmät mediaaniansiot, 2 072 euroa, olivat ammattiryhmässä muut työntekijät, jossa yleisimpiä ammattinimikkeitä olivat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja.

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio ammattiluokituksen päätasojen mukaan vuonna 2016 (Ammattiluokitus 2010)

Kokoaikaisten kuukausipalkkaisten palkansaajien säännöllisen työajan mediaaniansio ammattiluokituksen päätasojen mukaan vuonna 2016 (Ammattiluokitus 2010)

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Mediaani tarkoittaa järjestetyn joukon keskimmäistä havaintoa. Mikäli palkansaajat järjestetään jonoon ansioiden suuruusjärjestyksessä, keskimmäisen palkansaajan palkka on mediaaniansio.

Palkkakehitys vaihtelee ammattiryhmittäin iän mukaan

Säännöllisen työajan ansiot nousivat iän myötä kaikissa ammattiryhmissä. Nousua oli eniten johtajien ja erityisasiantuntijoiden joukossa. Esimerkiksi 20–24 vuotiaiden erityisasiantuntijoiden mediaaniansio oli 2 426 euroa kuukaudessa, kun se 55–59 vuotiailla oli 3 751 euroa. Muissa ammattiryhmissä palkkakehitys oli tasaisempaa. Palvelu- ja myyntityöntekijöillä mediaaniansio oli 20–24 vuotiailla 2 342 euroa kuukaudessa ja 55–59 vuotiailla 2 467 euroa kuukaudessa.

Neljän suurimman ammattiryhmän säännöllisen työajan ansiot iän mukaan vuonna 2016 (Ammattiluokitus 2010)

Neljän suurimman ammattiryhmän säännöllisen työajan ansiot iän mukaan vuonna 2016 (Ammattiluokitus 2010)

Kuvion mukaiset erot ammattiryhmien välillä selittyvät erityisasiantuntijoiden suuremmilla peruspalkoilla ja palkanlisillä. Peruspalkka perustuu tehtäväkohtaiseen vähimmäispalkkaan ja se määräytyy usein viranhaltijan tai työntekijän tehtävän vaativuudella. Peruspalkka ei sisällä henkilökohtaista lisää, määrävuosilisää tai muita vastaavia vuosisidonnaisia palkanosia.

Erityisasiantuntijoiden ansioiden nousu iän myötä johtui pitkälti palkanlisistä. Peruspalkka pysyi melko tasaisena ikäluokasta 25–29 eteenpäin 55–59 vuotiaisiin asti, jolloin peruspalkka lähti nousuun. Ikäluokkien väliseen ansioiden kehitykseen vaikuttivat erityisasiantuntijoilla säännölliseen ansioon laskettavat lisät, kuten kokemuslisä. Erityisasiantuntijoiden yleisimpiä nimikkeitä kuntasektorilla olivat peruskoulun luokanopettaja, lastentarhaopettaja ja peruskoulun/lukion lehtori.

Ikärakenne pysynyt lähes ennallaan

Kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien ikärakenne pysyi lähes ennallaan verrattuna edellisvuoteen. Kuntasektorilla työskenteli eniten 55–59 vuotiaita, joista suurin osa toimi erityisasiantuntijoina sekä palvelu- ja myyntityöntekijöinä. Pienin määrä kokoaikaisia palkansaajia oli alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä. Suurin muutos ikärakenteessa on tapahtunut 60–64 vuotiaiden kohdalla, ryhmän koko kasvoi edellisestä vuodesta vajaalla 2 000 palkansaajalla.

Kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien ikäjakauma vuonna 2016

Kuntasektorilla työskentelevien kokoaikaisten palkansaajien ikäjakauma vuonna 2016

Tuntipalkkaisuuden väheneminen hidastunut

Kuntasektorilla työskenteli vuonna 2016 yhteensä reilut 8 000 tuntipalkkaista. Määrä on vähentynyt vuodesta 2015 reilut viisi prosenttia. Edellisenä vuonna vastaava luku oli noin 11 prosenttia, joten väheneminen hidastui. Naisten osuus tuntipalkkaisista pysyi ennallaan noin 15 prosentissa.

Kuntasektorilla työskentelevien tuntipalkkaisten säännöllisen työajan keskituntiansion mediaani oli 14,62 euroa. Tuntiansio nousi edellisestä vuodesta vajaalla prosentilla. Yleisimmät ammattinimikkeet tuntipalkkaisilla olivat kirvesmies, puistotyöntekijä ja liikuntapaikanhoitaja. Reilusti yli puolella tuntipalkkaisista työntekijöistä oli keskiasteen koulutus.

Kuntasektorin palkkatilasto muodostetaan kokonaisaineistosta

Kuntasektorin palkkatilasto laaditaan vuosittain kaikkien kuntien ja kuntayhtymien toimittamasta työsuhdeaineistosta. Tiedot sisältävät tietoja henkilöiden ansioista yksittäisten palkkatekijöiden tarkkuudella. Tilastoon ilmoitetaan lokakuun aikana ansaitut peruspalkat ja palkanlisät sekä koko vuoden ajalta maksetut tulospalkkiot, kertapalkkiot, kannustuslisät ja lomarahat.

Kunnat ja kuntayhtymät ylläpitävät lisäksi ajantasaisia tietoja kuntien toimipaikoista, joiden perusteella määritellään kuntasektorilla työskentelevien toimiala ja työpaikan sijainti. Toimipaikkojen tietoja hyödynnetään myös Tilastokeskuksen yritysrekisterissä sekä työssäkäyntitilastossa, jossa niitä käytetään muun muassa työpaikkaomavaraisuusasteen laskennassa.


Lähde: Kuntasektorin palkat 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Suvi Kivi 029 551 3321, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (649,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2016/ksp_2016_2017-05-04_tie_001_fi.html