Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Palvelussuhteiden lukumäärien ja palkan jakautuminen iän ja maakunnan mukaan kuntasektorilla

Kuntasektorilla vuonna 2017 kuukausipalkkaisten tyypillisimmät palvelussuhteet olivat vakinainen 78 % ja määräaikainen 20 %. Muut palvelussuhteet, joita olivat työllistetyt, oppilaat ja oppisopimussuhteiset muodostivat 2 % palvelussuhteista. Tässä katsauksessa heidät on luokiteltu määräaikaisiksi. Näin ollen määräaikaisten osuus palvelussuhteista oli yhteensä 22 %.

Palvelussuhteen muodon mukaan tarkasteltuna ansiot poikkeavat toisistaan kuntasektorin palkkatilaston aineistossa. Vakinaisen kokoaikaisen, täyttä palkkaa saaneen kuukausipalkkaisen palkansaajan säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat lähes 9 % suuremmat kuin määräaikaisen.

Katsauksessa kuvataan vakinaisessa ja määräaikaisessa palvelussuhteessa olevia kokoaikaisesti työskenteleviä palkansaajia ikäryhmittäin sekä maakunnittain. Kuvioissa on esitetty palkansaajien lukumääriä sekä säännöllisen työajan mediaaniansioita.

Säännöllisen työajan ansio sisältää peruspalkan lisäksi euromääräisinä maksetut vuosisidonnaiset lisät, henkilökohtaiset lisät, työaikalisät, muut säännöllisen työajan lisät sekä luontoisedut. Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa. Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Nuoret useimmin määräaikaisia

Alle 20-vuotiaiden sekä 20–24-vuotiaiden ikäryhmissä määräaikaisten määrä oli selvästi korkeampi verrattuna vakinaisiin. Lukumäärällisesti eniten määräaikaisia oli 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa määräaikaisia oli yli 14 000. Määräaikaisten palvelussuhteiden määrä laski tasaisesti ikäryhmittäin 30 ikävuoden jälkeen ja vakinaisten palvelussuhteiden määrä nousi 55–59 ikäryhmään asti. Suurin ero palvelussuhteiden lukumäärissä oli 55–59-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa vakinaisia on yli 53 000 ja määräaikaisia hieman alle 6 000.

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien palvelussuhteiden jakautuminen ikäryhmiin kuntasektorilla

Kuvio 1. Kokoaikaisten palkansaajien palvelussuhteiden jakautuminen ikäryhmiin kuntasektorilla

Määräaikaisten ansiot tyypillisesti vakinaisia pienempiä

Myös palkka vaihtelee ikäryhmän mukaan riippuen palvelussuhteen muodosta. Säännöllisen työajan mediaaniansio oli korkeampi määräaikaisilla ainoastaan alle 20-vuotiailla sekä 25–29-vuotiaiden ikäryhmässä, jolloin palvelussuhteiden lukumäärät olivat pieniä. Mediaanipalkan ero oli suurimmillaan 55–59- ja 60–64-vuotiaiden ikäryhmissä noin 430 euron erolla. Määräaikaisten tyypillisimpiä ammattiluokkia olivat mm. sairaanhoitajat, päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat sekä erikoislääkärit.

Kuvio 2. Kuntasektorin palvelussuhteiden säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmittäin

Kuvio 2. Kuntasektorin palvelussuhteiden säännöllisen työajan mediaaniansiot ikäryhmittäin

Palvelussuhteet maakunnittain

Määräaikaisten palvelussuhteiden osuus kuntasektorin kokoaikaisesta työvoimasta oli suurin Lapin maakunnassa (24,4 %). Toiseksi suurin osuus oli Pohjois-Pohjanmaalla (23,2 %). Pienin määräaikaisten osuus oli Keski-Suomen maakunnassa (15,4 %).

Kuvio 3. Määräaikaisten palkansaajien osuus maakunnittain kuntasektorilla

Kuvio 3. Määräaikaisten palkansaajien osuus maakunnittain kuntasektorilla
Määräaikaisten palvelussuhteiden osuudet Lapissa olivat suuremmat kaikissa ikäryhmissä Keski-Suomen määräaikaisten palvelussuhteiden osuuksiin verrattuna. Ero oli selvin alle 30-vuotiaiden ikäryhmissä. Lapin maakunnassa alle 30-vuotiaiden kokoaikaisten palkansaajien osuus (9,6 %) oli hieman suurempi kuin Keski-Suomessa (9,2 %). Molemmissa maakunnissa määräaikaisten tyypillisin ammattiluokka oli sairaanhoitaja.

Kuvio 4. Lapin ja Keski-Suomen kuntasektorin määräaikaisten osuus vuonna 2017 ikäryhmittäin

Kuvio 4. Lapin ja Keski-Suomen kuntasektorin määräaikaisten osuus vuonna 2017 ikäryhmittäin

Jokaisessa maakunnassa vakinaisten palvelussuhteiden säännöllisen työajan mediaaniansio oli korkeampi kuin määräaikaisten palvelussuhteissa. Suurin ero vakinaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden ansioissa oli Ahvenanmaalla, 380 euroa, ja pienin Keski-Suomessa, 150 euroa.

Suurimmat vakinaisten säännöllisen työajan mediaaniansiot kuntasektorilla olivat Ahvenanmaalla, 2 930 euroa sekä Uudellamaalla, 2 900 euroa. Määräaikaisilla vastaavasti suurimmat ansiot olivat Uudellamaalla, 2 680 euroa sekä Keski-Suomessa, 2 650 euroa. Pienimmät vakinaisten ja määräaikaisten säännöllisen työajan mediaaniansiot olivat Etelä-Savossa, vakinaisilla 2 710 euroa ja määräaikaisilla 2 430 euroa.

Kuvio 5. Säännöllisen työajan ansion mediaani kuntasektorilla maakunnittain palvelussuhteen mukaan

Kuvio 5. Säännöllisen työajan ansion mediaani kuntasektorilla maakunnittain palvelussuhteen mukaan

Lähde: Kuntasektorin palkat 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Maija Lahtinen 029 551 3645, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 3.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2017, Palvelussuhteiden lukumäärien ja palkan jakautuminen iän ja maakunnan mukaan kuntasektorilla . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ksp/2017/ksp_2017_2018-05-03_kat_001_fi.html