Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

1. Kuntien talous vuonna 2015

Vuonna 2015 kuntien yhteenlasketut käyttökustannukset olivat 43,9 miljardia euroa ja käyttötuotot 13,4 miljardia euroa. Nettokustannuksiksi muodostui siten 30,5 miljardia euroa. Suurin osa kuntien nettokustannuksista kohdistui viime vuonna sosiaali- ja terveystoimintaan sekä opetus- ja kulttuuritoimintaan. Asiakaspalvelujen ja muiden palvelujen ostot yhteenlaskettuna olivat käyttötalouden suurin kuluerä 18,6 miljardilla eurolla. Näihin palvelujen ostoihin sisältyvät sekä ulkoiset ostot että kunnan eri tehtävien väliset sisäiset ostot. Kuntien henkilöstökulut, joihin sisältyvät palkat ja palkkiot, eläkekulut ja muut henkilösivukulut, olivat 14,7 miljardia ja avustukset 2,5 miljardia euroa vuonna 2015.

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannusten jakauma vuonna 2015

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannusten jakauma vuonna 2015
Edellisvuonna 58,6 prosenttia kuntien nettokustannuksista kohdistui sosiaali- ja terveystoimintaan. 1) Näistä suurin osa kohdistui erikoissairaanhoitoon, jonka osuudeksi muodostui 37,1 prosenttia. Toiseksi suurimman osuuden sosiaali- ja terveystoiminnan nettokustannuksista muodosti perusterveydenhuolto 19,0 prosentilla. Ikääntyneiden palveluihin kohdistui 13,4 prosenttia ja vammaisten palveluihin 9,4 prosenttia kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan yhteenlasketuista nettokustannuksista.

Sosiaali- ja terveystoiminnan nettomääräiset kustannukset olivat asukasta kohden koko maan tasolla 3 255 euroa vuonna 2015. Maakunnittain tarkasteltuna sosiaali- ja terveystoiminnan suurimmat nettokustannukset asukasta kohden olivat Kainuussa. Asukasta kohden Kainuun sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset olivat nettona 3 897 euroa.

Kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannusten jakauma vuonna 2015

Kuntien opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannusten jakauma vuonna 2015
Vuonna 2015 kaikkiaan 34,4 prosenttia kuntien nettokustannuksista kohdistui opetus- ja kulttuuritoimintaan. 2) Suurin osa kuluista kohdistui perusopetukseen sekä lasten päivähoitoon. Perusopetuksen osuus yhteenlasketuista opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksista oli 45,3 prosenttia ja lasten päivähoidon osuus 25,7 prosenttia. Henkilöstökulut, joihin luetaan palkat ja palkkiot, eläkekulut sekä muut henkilösivukulut, muodostivat vuonna 2015 opetus- ja kulttuuritoiminnan suurimman kuluerän 6,2 miljardilla eurolla.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettomääräiset kustannukset olivat koko maan tasolla asukasta kohden 1 911 euroa vuonna 2015. Maakunnittain tarkasteltuna opetus- ja kulttuuritoiminnan suurimmat nettokustannukset asukasta kohden olivat Ahvenanmaalla. Asukasta kohden Ahvenanmaan opetus- ja kulttuuritoiminnan kustannukset olivat nettona 2 468 euroa.


1) Lasten ja perheiden palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: lastensuojelun laitos- ja perhehoito, lastensuojelun avohuoltopalvelut, muut lasten ja perheiden avopalvelut. Ikääntyneiden palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: ikääntyneiden laitoshoito, ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, muut ikääntyneiden palvelut. Vammaisten palveluihin on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: vammaisten laitoshoito, vammaisten ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelut, muut vammaisten palvelut. Muuhun sosiaali- ja terveystoimintaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: työllistymistä tukevat palvelut, päihdehuollon erityispalvelut, ympäristöterveydenhuolto, muu sosiaali- ja terveystoiminta. Perusterveydenhuoltoon on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: perusterveydenhuollon avohoito, suun terveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito.
2) Kulttuuritoimintaan on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: kirjastotoiminta, liikunta ja ulkoilu, nuorisotoiminta, museo- ja näyttelytoiminta, teatteri-, tanssi- ja sirkustoiminta, musiikkitoiminta, muu kulttuuritoiminta. Muuhun opetukseen on yhdistetty seuraavat tehtäväluokat: kansalaisopistojen vapaa sivistystyö, taiteen perusopetus, muu opetustoiminta.

Lähde: Kuntataloustilasto 2015. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 4.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2015, 1. Kuntien talous vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2015/kta_2015_2016-11-04_kat_001_fi.html