Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

2. Kuntayhtymien talous vuonna 2020

Vuonna 2020 kuntayhtymien käyttötalouden bruttokustannukset olivat yhteenlaskettuna 19,0 miljardia euroa ja vastaavat käyttötuotot samoin 19,0 miljardia euroa. Sekä bruttomääräiset kustannukset että tuotot kasvoivat kuntayhtymien käyttötaloudessa vuoden takaisesta 3,6 prosenttia.

Kuntayhtymien käyttötalouden suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut, joihin luetaan palkkojen ja palkkioiden lisäksi myös eläkekulut sekä muut henkilösivukulut. Henkilöstökulut toteutuivat 7,6 miljardin euron suuruisina, ja kasvua niissä oli edellisen vuoden tasosta 2,0 prosenttia.

Kuntayhtymät ostivat palveluita tilastovuoden aikana yhteensä 6,6 miljardilla eurolla, joka oli 2,8 prosenttia vuotta aiempaa enemmän. Palveluiden ostot pitävät sisällään asiakaspalveluiden sekä muiden palveluiden ostot, ja niihin luetaan sekä ulkoiset palvelut että kuntayhtymän eri tehtävien väliset sisäiset palvelut.

Kuntayhtymien käyttötalouden tuottojen suurin erä oli myyntituotot 16,8 miljardilla eurolla. Myyntituotot koostuvat ulkoisten myyntituottojen lisäksi kuntayhtymän eri tehtävien välisistä sisäisistä myyntituotoista. Kasvua kyseisessä tuottoerässä oli 2,2 prosenttia vertailuvuoden tasoon nähden. Kyseisiä tuottoja kertyi kuntayhtymille eniten kunnilta, joilta kuntayhtymät saivat kaikkiaan 12,4 miljardin euron verran myyntituottoja. Saadut myyntituotot kunnilta kasvoivat 2,6 prosenttia tilastovuoden aikana.

Tuottoerissä suurin prosentuaalinen kasvu kohdistui saatuihin tukiin ja avustuksiin, joita kertyi kuntayhtymille 103,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvuun vaikuttivat valtionhallinnon kuntayhtymille kohdistamat koronapandemiaan liittyneet taloudelliset tukitoimet. Saatujen tukien ja avustuksien määrä oli yhteenlaskettuna 0,5 miljardia euroa.

Kuntayhtymien käyttötalous vuonna 2020, miljoonaa euroa 1)

  Kuntayhtymät
Käyttökustannukset Muutos % Käyttötuotot Muutos % Osuus käyttökustannuksista %
Sosiaali- ja terveystoiminta yhteensä 14 485 3,5 14 477 3,6 76,2
Josta: Erikoissairaanhoito 9 767 3,7 9 773 3,9 51,4
Opetus- ja kulttuuritoiminta yhteensä 1 100 -1,4 1 156 3,5 5,8
Josta: Ammatillinen koulutus 1 006 -1,3 1 063 3,8 5,3
Muu toiminta 3 429 6,2 3 415 3,7 18,0
Käyttötalous yhteensä 19 014 3,6 19 049 3,6 100,0
1) Muutos on laskettu edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttökustannukset sisältävät toimintakulut, poistot ja arvonalentumiset sekä vyörytyskulut. Käyttötuotot sisältävät toimintatuotot ja vyörytystuotot, valmistevarastojen muutoksen sekä valmistuksen omaan käyttöön.

Kuntayhtymien yhteenlasketuista bruttokäyttökustannuksista 76,2 prosenttia ohjautui sosiaali- ja terveystoimintaan vuonna 2020. Toiminnan bruttomääräiset käyttökustannukset olivat yhteensä 14,5 miljardia euroa, ja kasvua niissä oli 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Tehtäväkokonaisuuden suurimman kuluerän muodostivat henkilöstökulut 6,2 miljardilla eurolla ja myyntituotot suurimman tuottoerän 13,3 miljardilla eurolla.

Eniten sosiaali- ja terveyspalveluiden bruttokustannuksista kohdistui erikoissairaanhoitoon, jonka osuudeksi muodostui sosiaali- ja terveyspalveluissa 67,4 prosenttia. Bruttokustannukset olivat erikoissairaanhoidon osalta yhteensä 9,8 miljardia euroa, ja ne kasvoivat aikaisempaan tilastovuoteen verrattuna 3,7 prosenttia.

Opetus- ja kulttuuritoimintaan ohjautui kuntayhtymien käyttötalouden yhteismääräisistä bruttokustannuksista 5,8 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa. Tehtäväkokonaisuuden bruttomääräiset kustannukset vähenivät edelliseen vuoteen nähden vastaavien tuottojen kasvaessa. Kustannusten vähentyminen oli 1,4 prosenttia ja tuottojen kasvu 3,5 prosenttia. Suurimmaksi kulueräksi nousivat henkilöstökulut 0,7 miljardilla eurolla ja suurimmaksi tuottoeräksi myyntituotot 1,1 miljardilla eurolla.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan bruttokustannuksista valtaosa eli 91,4 prosenttia kohdistui kuntayhtymien osalta ammatilliseen koulutukseen, jonka järjestämiseen käytettiin kaikkiaan 1,0 miljardia euroa bruttona. Ammatillisen koulutuksen bruttokustannukset vähenivät edellisen tilastovuoden tasosta 1,3 prosenttia.

Kuntayhtymien muuhun toimintaan kohdistui bruttokustannuksia yhteenlaskettuna 3,4 miljardia euroa. Muuhun toimintaan luetaan kuntayhtymien kaikki muu toiminta, jota ei sisällytetä sosiaali- ja terveystoiminnan tai opetus- ja kulttuuritoiminnan tehtäväkokonaisuuksiin. Muun toiminnan bruttokustannukset kasvoivat edellisvuoden tasosta 6,2 prosenttia.


Lähde: Kuntataloustilasto 2020. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Karen Asplund 029 551 3611, Jens Melfsen 029 551 2578, kuntatalous@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 10.09.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntatalous [verkkojulkaisu].
ISSN=2343-4147. 2020, 2. Kuntayhtymien talous vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/kta/2020/kta_2020_2021-09-10_kat_002_fi.html