Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 14.8.2009

Preliminär uppgift: Kommunernas årsbidrag försämrades med en tredjedel under januari–juni 2009

Kommunernas årsbidrag försämrades med en tredjedel under januari–juni år 2009 jämfört med föregående år. Uppgifterna framgår av de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunernas affärsverk) ökade med 6 procent under januari–juni år 2009 jämfört med föregående år. Den största enskilda posten för verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, ökade med 4 procent. Av verksamhetsutgifterna var utgifterna för köp av tjänster 11 procent större än året innan. Köp av material, förnödenheter och varor minskade med 8 procent och utbetalda understöd ökade med 9 procent.

Kommunernas verksamhetsinkomster ökade med 3 procent under januari–juni år 2009 från året innan. Försäljningsinkomsterna ökade med 7 procent och avgiftsinkomsterna med 3 procent.

Kommunernas skatteinkomster gick upp med en procent jämfört med året innan. Statsandelarna ökade med 6 procent. Verksamhetsbidraget minskade med 7 procent och skillnaden mellan kommunernas sammanlagda årsintäkter och -utgifter, årsbidraget, minskade med 30 procent jämfört med motsvarande period år 2008.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Under det första halvåret år 2009 ökade kommunernas investeringsutgifter med 10 procent från året innan. Investeringsinkomsterna minskade däremot med 22 procent.

I slutet av juni 2009 var kommunernas lånestock 13 procent större än under motsvarande period året innan.

De preliminära uppgifterna baserar sig på material som delvis ännu är oreviderat. De reviderade uppgifterna för 2:a kvartalet publiceras 28.8.2009, kl. 9.00.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning och beskriver utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet per kvartal enligt budgetutfall exklusive kommunernas affärsverk. Uppgifterna om de två senaste åren i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är preliminära och de kan preciseras då kommunerna korrigerar siffror för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2009, preliminär uppgift, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.8.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2009/02/ktn_2009_02_2009-08-14_tie_001_sv.html