Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 27.8.2010

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 3 procent under januari–juni 2010

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 3 procent under januari–juni 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Skatteinkomsterna sjönk med något under 2 procent. Försvagningen av verksamhetsbidraget och de minskade skatteinkomsterna gjorde att kommunernas årsbidrag, dvs. skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, minskade med drygt 16 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade under januari–juni 2010 med 3 procent. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, låg på samma nivå som året innan. Av verksamhetsutgifterna var köp av tjänster något under 10 procent större. Köp av material, förnödenheter och varor var fortsättningsvis på samma nivå och de utbetalda understöden sjönk med 10 procent. Lönesumman, och delvis också köpen av tjänster, påverkas av reformen av kommunernas servicestruktur. I en del av kommunerna har produktionen av social- och hälsovårdstjänster överförts bl.a. på samkommuner eller på kommunernas eller samkommunernas affärsverk, som inte finns med i denna statistik.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 9 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 13 procent och avgiftsinkomsterna med 6 procent.

Under det första halvåret 2010 ökade kommunernas statsandelar med 5 procent, medan skatteinkomsterna sjönk med något under 2 procent. Då verksamhetsbidraget gick ned med 2 procent och skatteinkomsterna minskade, sjönk kommunernas årsbidrag med 16 procent.

Under januari–juni år 2010 sjönk kommunernas investeringsutgifter med 23 procent från motsvarande period året innan. Alla investeringsutgiftsposter minskade. Investeringsinkomsterna ökade med 21 procent.

I slutet av juni år 2010 var kommunernas lånestock 13 procent större än under motsvarande period året innan.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 2:a kvartalet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (241,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.8.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 2:a kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/02/ktn_2010_02_2010-08-27_tie_001_sv.html