Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 26.11.2010

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–sebtemper 2010

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med 4 procent under januari–september 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med en procent och statsandelarna med 7 procent. Årsbidraget steg med 14 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade under januari–september 2010 med 4 procent. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifter, dvs. löner och arvoden, låg på samma nivå som året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 10 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med en procent, medan utbetalda understöd sjönk med 10 procent. Lönesumman, och delvis också köpen av tjänster, påverkas av reformen av kommunernas servicestruktur. I en del av kommunerna har produktionen av social- och hälsovårdstjänster överförts bl.a. på samkommuner eller på kommunernas eller samkommunernas affärsverk, som inte finns med i denna statistik.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 9 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 12 procent och avgiftsinkomsterna med 8 procent.

Under januari–september år 2010 ökade kommunernas statsandelar med 7 procent och skatteinkomsterna med en procent. Kommunernas årsbidrag ökade med 14 procent.

Kommunernas investeringsutgifter sjönk med 2 procent. Investeringsinkomsterna ökade med 134 procent.

I slutet av september år 2010 var kommunernas lånestock 10 procent större än vid motsvarande tidpunkt året innan.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 3:e kvartalet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (230,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 26.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 3:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/03/ktn_2010_03_2010-11-26_tie_001_sv.html