Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Publicerad: 25.2.2011

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med något under 4 procent under januari–december 2010

Kommunernas verksamhetsutgifter ökade med något under 4 procent under januari–december 2010 jämfört med motsvarande period året innan. Kommunernas skatteinkomster ökade med drygt 3 procent och statsandelarna med något under 9 procent. Skillnaden mellan kommunernas årsintäkter och -utgifter, dvs. årsbidraget, ökade med 52 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi.

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas årliga inkomster och utgifter efter kvartal

Kommunernas verksamhetsutgifter (exkl. kommunala affärsverk) ökade år 2010 med något under 4 procent. Den största enskilda posten av verksamhetsutgifterna, dvs. löner och arvoden, låg på samma nivå som året innan. Av verksamhetsutgifterna ökade köp av tjänster med 9 procent. Köp av material, förnödenheter och varor ökade med 2 procent och utbetalda understöd minskade med 9 procent. Lönesumman, och delvis också köpen av tjänster, påverkas av reformen av kommunernas servicestruktur. I en del av kommunerna har produktionen av social- och hälsovårdstjänster överförts bl.a. på samkommuner eller på kommunernas eller samkommunernas affärsverk, som inte finns med i denna statistik.

Kommunernas verksamhetsinkomster steg med 4 procent. Försäljningsinkomsterna ökade med 7 procent och avgiftsinkomsterna med 8 procent.

År 2010 ökade kommunernas statsandelar med något under 9 procent och skatteinkomsterna med drygt 3 procent. Trots att verksamhetsbidraget gick ned med 3 procent ökade skillnaden mellan årsintäkterna och -utgifterna, dvs. årsbidraget, med 52 procent.

Kommunernas investeringsutgifter ökade med 18 procent och investeringsinkomsterna med 228 procent. Till de exceptionellt stora förändringarna i kommunernas försäljningsintäkter av investeringstillgångar bidrar överföringarna av verksamheter mellan kommuner och samkommuner.

I slutet av år 2010 var kommunernas lånestock 7 procent större än året innan.

Kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av de finländska kommunernas ekonomi i hela landet enligt budgetutfallet, exklusive de kommunala affärsverken. I kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är uppgifterna om de senaste två åren preliminära och kan komma att revideras när kommunerna korrigerar siffrorna för tidigare kvartal. Uppgifterna om årssumman i kvartalsstatistiken över kommunernas ekonomi är inte direkt jämförbara med de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas bokslutsprognoser som publiceras i februari och de preliminära uppgifterna i statistiken över kommunernas ekonomi som publiceras i juni.


Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 4:e kvartalet 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (242,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.2.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2010/04/ktn_2010_04_2011-02-25_tie_001_sv.html