Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tilastotietojen relevanssi

Tieliikenteen tavarankuljetukset on Tilastokeskuksen säännöllisesti tuottama tilasto, joka kuvaa Suomessa yksityiseen ja luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kotimaan kuljetustoimintaa. Tilaston tietoja käytetään apuna liikennepoliittisissa päätöksissä sekä tutkimuksissa Suomessa ja Euroopan unionin tasolla.

Tilastoissa ilmoitettu tavaramäärä tarkoittaa kuorma-autoihin lastatun tavaran painoa tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona. Liikennesuorite kuvaa ajettuja kilometreja.

Tilastokeskus kerää tilaston tiedot otostutkimuksilla Suomessa rekisterissä olevien kuorma-autojen haltijoilta.

Tilasto tuotetaan Euroopan unionin asetuksen (EY) 1172/98 velvoittamana ja asetuksen edellyttämät tilastotiedot toimitetaan Eurostatin käyttöön. Tilaston tekoa ohjaa tilastolaki.

Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukon muodostavat Suomessa rekisteröidyt kokonaispainoltaan yli 3,5 tonnin kuorma-autot. Tutkimuksen ulkopuolelle jäävät armeijan ajoneuvot ja sellaiset kuorma-autot, joita ei ole ensisijaisesti tarkoitettu tavarankuljetukseen (esim. museoautot ja erikoisajoneuvot). Ahvenanmaalle rekisteröidyt kuorma-autot eivät ole mukana tilastoinnissa. Tilastoyksikkönä on kuorma-auto.

Tilasto perustuu otostutkimukseen. Otos poimitaan Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) ajoneuvorekisteristä. Otos on jaettu kahdeksaan ositteeseen kuorma-auton käytön (yksityinen/luvanvaraisessa), kuorma-autotyypin ja kokonaispainoluokan mukaan.

Tilaston tiedot kerätään kuorma-autojen haltijoille postitse lähetetyillä kyselylomakkeilla. Lomakkeella kysytään tietoja kuorma-autosta sekä yksityiskohtaisia tietoja kaikista kolmen tutkimuspäivän aikana ajetuista matkoista. Tutkimus tehdään neljännesvuosittain ja otoskoko on yhteensä 10 000 kuorma-autoa vuodessa. Neljännesvuosiotos (2500) on allokoitu ositteiden kesken käyttäen Neymanin kiintiöintiä. Tiedot kerätään joka neljänneksellä varsinaisen kyselyn ja kahden uusintakyselyn avulla.

Julkaisussa otoskyselyn tulokset on korotettu tilastollisin menetelmin koskemaan koko otoskehikkoa ja ajallisesti koko neljännestä/vuotta.

Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tilaston tiedot perustuvat otostutkimuksen vastauksina saatuihin kuorma-autojen matkatietoihin tutkimusjaksolta. Otos on painotettu ammattimaisiin varsinaisiin perävaunuyhdistelmiin, koska näiden kuorma-autojen merkitys on suurin kuljetussuoritteen estimoimisessa.

Kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 61 prosenttia vuonna 2010. Tulosten estimoinnissa käytettyjen vastausten osalta vastausprosentti oli 52 prosenttia vuonna 2010.

Vastauksina saadut tiedot tarkistetaan ennen tallennusta tietokantaan. Aineistoon tehdään ennen tulosten tuottamista loogisuustarkastukset, joiden perusteella virheelliset tapaukset korjataan.

Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto tuotetaan neljännesvuosittain ja tulokset julkaistaan noin 11 viikkoa tutkimusjakson päättymisen jälkeen Tilastokeskuksen kotisivuilla. Vuositiedoista julkaistaan lehdistötiedote toukokuun viimeisenä perjantaina.

Tilastossa esitettävät tiedot ovat lopullisia.

Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Uusimmat neljännesvuosittaiset tiedot ovat nähtävissä tiedotteen julkistamispäivänä Tilastokeskuksen kotisivuilla. Tilaston tietoja on myös nähtävissä Tilastokeskuksen Statfin-taulukkopalvelussa.

Vuositiedot julkaistaan toukokuun lopulla Tilastokeskuksen kotisivuilla.

Tilastoaineistosta voidaan toimeksiannosta tehdä erillisselvityksiä.

Tilastoinnissa käytetty alueluokitus on nähtävissä Tilastokeskuksen luokituspalvelussa. Muita tilaston tuotannossa käytettäviä metatietoja on saatavissa Tilastokeskuksen Liikenne ja matkailu -vastuualueelta.

Tilastojen vertailukelpoisuus

Tilastokeskus on tuottanut Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastoa vuodesta 1995 lähtien. Tilaston menetelmä on muuttunut vuoden 2011 alussa. Vuoden 2010 tiedot on laskettu uudelleen uutta menetelmää käyttäen. Tiedot eivät ole vertailukelpoisia aikaisemmin julkistettuihin tietoihin.

Tilaston tiedot ovat vertailukelpoisia muiden EU-maiden vastaaviin tilastoihin.

Tilastokeskuksen tavarankuljetustilasto ei ole vertailukelpoinen Tiehallinnon vuosina 1980-1994 tuottaman tavarankuljetustilaston kanssa.

Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastokeskuksen tieliikenteen tavarankuljetukset -tilasto on ainoa säännöllisesti tehtävä selvitys kotimaan tieliikenteen tavarankuljetuksista. Liikennevirasto mittaa tieverkolla raskaan liikenteen liikennesuoritetta säännöllisesti, mutta Liikenneviraston tilastoinnissa ovat mukana linja-autot, ulkomaiset kuorma-autot sekä tavarankuljetukseen soveltumattomat kuorma-autot, jotka jäävät Tilastokeskuksen käyttämän otoskehikon ulkopuolelle. Tästä syystä Liikenneviraston ilmoittama raskaan liikenteen liikennesuorite on suurempi kuin Tilastokeskuksen ilmoittama.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 1/2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho (09) 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 21.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 1. vuosineljännes 2011, Laatuseloste: Tieliikenteen tavarankuljetukset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/01/kttav_2011_01_2011-06-21_laa_001_fi.html