Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 31.3.2017

Totalt 33 618 kandidater i kommunalvalet 2017

Av de registrerade partierna ställde 15 upp kandidater i kommunalvalet 2017. Totalt finns det 33 618 kandidater i 295 kommuner i Fasta Finland och av kandidaterna har 805 uppställts av valmansföreningar. Antalet kommunalvalskandidater minskade från föregående kommunalval med 3 506 kandidater (9,4 procent). Av kandidaterna är 20 207 män och 13 411 kvinnor. Av kandidaterna är 6 669 ledamöter i nuvarande kommunfullmäktige, 162 riksdagsmän och 4 europarlamentariker. Av partierna ställde Centern i Finland upp flest kandidater, dvs. 7 461, och Djurrättspartiet i Finland minst, dvs. 15 kandidater. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kandidatuppställningen i kommunalvalet 2017.

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2017

Andelen kvinnor och män av kandidaterna i kommunalvalen 1953-2017

I kommunalval kan kandidater ställas upp av registrerade partier och av valmansföreningar som grundats av röstberättigade personer. Partierna kan sinsemellan bilda valförbund och valmansföreningarna gemensamma listor. Varje parti eller valförbund kan ställa upp högst en och en halv gånger så många kandidater som antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas i kommunen. Av alla kandidater har 96,0 procent ställts upp av de nuvarande riksdagspartierna (CENT, SAML, SAF, SDP, GRÖNA, VÄNST, SFP, KD). Av kandidaterna har 1,6 procent ställts upp av ett parti som inte har någon riksdagsledamot i den nuvarande riksdagen. Flest kandidater från dylika partier ställde Finlands Kommunistiska parti upp (221 kandidater) och minst Djurrättspartiet i Finland (15 kandidater). Av kandidaterna har 2,4 procent ställts upp av valmansföreningar.

Majoriteten av kandidaterna i kommunalval har alltid varit män. I kommunalvalet 2017 var 39,9 procent kvinnor, 1,1 procentenheter fler än i föregående kommunalval. Av riksdagspartierna ställde Gröna förbundet upp relativt sett flest kvinnliga kandidater, 57,9 procent av partiets kandidater. Relativt sett minst kvinnliga kandidater av riksdagspartierna hade Sannfinländarna, 25,2 procent. Av alla partier var andelen kvinnliga kandidater störst hos Feministiska partiet (90,0 procent) och minst hos Självständighetspartiet (11,4 procent).

Tabell 1. Antalet kandidater efter åldersklass partivis i kommunalvalet 2017

Parti 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ Totalt
CENT 353 902 1 442 1 761 1 792 1 211 7 461
SAML 300 603 1 233 1 531 1 239 833 5 739
SAF 118 469 791 974 867 612 3 831
SDP 171 599 1 180 1 388 1 609 1 185 6 132
GRÖNA 156 476 795 631 377 165 2 600
VÄNST 122 426 606 608 818 623 3 203
SFP 103 185 262 295 255 224 1 324
KD 50 210 336 439 490 446 1 971
FKP 4 35 32 22 53 75 221
KAP 1 3 3 3 6 23 39
LIBE 7 21 14 9 3 2 56
Piratp. 12 71 38 14 2 - 137
EOP 1 9 2 3 - - 15
Femin.p. 3 15 13 6 2 1 40
IP - 4 14 9 10 7 44
Övriga 27 65 162 223 195 133 805
Totalt 1 428 4 093 6 923 7 916 7 718 5 540 33 618

Genomsnittsåldern för alla kommunalvalskandidater är 49,5 år, för de manliga kandidaterna 50,7 år och för de kvinnliga 47,8 år. Av kandidaterna är 21 174 (63,0 procent) 45 år eller äldre, 65 år eller äldre är 5 540 kandidater (16,5 procent). Totalt är 1 428 (4,2 procent) kandidater under 25 år. Av riksdagspartierna har Svenska folkpartiet relativt sett flest kandidater under 25 år (7,8 procent) och Kristdemokraterna minst (2,5 procent). Relativt sett flest kandidater som är 65 år eller äldre har Kristdemokraterna (22,6 procent) och minst Gröna förbundet (6,3 procent). Av alla partier som ställt upp kandidater i kommunalvalet 2017 har Liberalpartiet relativt sett flest kandidater under 25 år (12,5 procent) och minst Självständighetspartiet (0,0 procent). Relativt sett flest kandidater som fyllt 65 år har Kommunistiska Arbetarpartiet (59,0 procent) och minst Piratpartiet och Djurrättspartiet i Finland (0,0 procent). Kandidatens ålder är hans eller hennes ålder på valdagen.

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna i kommunalvalet 2017 partivis

Parti Kommun-
fullmäktige-
ledamöter (%)
Kandidater-
nas ålder i genomsnitt
Finsk- och samisk-språkiga (%) Svensk-språkiga (%) Annat
språk (%)
Sysselsatta (%) Arbetslösa (%) Utanför arbets-
kraften (%) 1)
Inkomster i genomsnitt 2)
CENT 28,1 49,5 98,3 0,4 1,3 74,5 5,4 20,1 39 131
SAML 20,3 49,0 96,6 1,5 1,9 75,7 4,8 19,4 50 162
SAF 20,8 49,8 97,5 0,7 1,8 56,9 15,0 28,1 30 420
SDP 20,0 51,4 94,4 3,6 2,0 68,9 8,0 23,2 37 866
GRÖNA 8,8 43,8 93,2 2,6 4,2 69,7 11,0 19,3 33 494
VÄNST 14,5 50,4 95,8 1,3 2,8 58,4 11,9 29,8 30 508
SFP 22,8 47,9 7,9 88,8 3,3 75,2 4,2 20,6 45 980
KD 10,2 52,2 88,6 8,0 3,5 60,2 9,3 30,5 32 929
FKP 4,1 54,1 95,5 1,8 2,7 39,8 14,9 45,2 23 587
KAP - 61,1 100,0 - - 12,8 7,7 79,5 19 935
LIBE 3,6 37,2 92,9 5,4 1,8 67,9 8,9 23,2 29 654
Piratp. - 33,8 93,4 3,6 2,9 46,7 21,2 32,1 19 432
EOP - 34,3 100,0 - - 60,0 20,0 20,0 19 917
Femin.p. - 37,2 82,5 12,5 5,0 77,5 5,0 17,5 27 149
IP 2,3 50,8 100,0 - - 45,5 25,0 29,5 24 252
Övriga 21,7 51,0 91,7 6,2 2,1 62,8 11,2 26,0 35 014
Alla kandidater 19,8 49,5 92,2 5,6 2,2 68,2 8,4 23,4 38 080
1) Kandidaterna utanför arbetskraften fördelas på studerande, (20,1 %), pensionärer (71,4 %), beväringar eller civiltjänstepliktiga (0,4 %) och övriga utanför arbetskraften (8,1 %).
2) Statsskattepliktiga inkomster

Av alla kandidater är 19,8 procent fullmäktigeledamöter. Av riksdagspartierna har Centern i Finland relativt sett flest fullmäktigeledamöter som kandidater, 28,1 procent. Relativt sett minst fullmäktigeledamöter av de kandidater som riksdagspartierna ställt upp har Gröna förbundet, 8,8 procent.

Av kandidaterna är 92,2 procent finsk- eller samiskspråkiga, 5,6 procent är svenskspråkiga och 2,2 procent talar något annat språk som sitt modersmål. Relativt sett flest kandidater med något annat modersmål av riksdagspartierna har Gröna förbundet (4,2 %), Kristdemokraterna (3,5 %) och Svenska folkpartiet (3,3 %).

När man ser till kandidatens huvudsakliga verksamhet är 68,2 procent av alla fullmäktigekandidater sysselsatta, 8,4 procent är arbetslösa och 23,4 procent står utanför arbetskraften. Av riksdagspartierna har samlingspartiets kandidater relativt sett flest sysselsatta (75,7 %) och Sannfinländarna minst (56,9 %). Relativt sett flest kandidater som står utanför arbetskraften har Kristdemokraterna (30,5 %) och minst Gröna förbundet (19,3 %).

De genomsnittliga statsskattepliktiga inkomsterna för alla kandidater är 38 080 euro per år. Av riksdagspartierna har Samlingspartiets kandidater de genomsnittligt största inkomsterna, 50 162 euro, Sannfinländarnas kandidater de minsta, 30 420 euro.

Ett riksomfattande kandidatregister har publicerats på Justitieministeriets webbplats (www.vaalit.fi). Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna i kommunalvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna i kommunalvalet 2017.

Databastabeller


Källa: Kommunalvalet 2017, kandidat uppställning och bakgrundsanalys av kandidater, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, Jaana Asikainen 029 551 3506, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (646,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 31.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunalval [e-publikation].
ISSN=2323-1106. Uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvaa/2017/01/kvaa_2017_01_2017-03-31_tie_001_sv.html