Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.5.2020

Transporterna inom inrikes sjötrafik ökade år 2019

År 2019 uppgick de totala transporterna inom godstrafiken i inrikes sjötrafik till sammanlagt 10 520 212 ton. Detta omfattar både varor som transporteras med fartyg och flottning av råvirke. Transporterna ökade med 39 procent jämfört med år 2018. Mest transporterades oljeprodukter, råmineraler och cement samt metaller och metallprodukter. Kvantitativt sett ökade transport av metaller och metallprodukter samt råmineraler och cement mest. Av varorna transporterades 96 procent med fartyg och resten var flottning av råvirke. Utöver varor transporterades år 2019 totalt 4,75 miljoner passagerare inom inrikes sjötrafiken, av vilka 0,23 miljoner passagerare transporterades på de inre farvattnen och 4,5 miljoner längs kusten.

Mängden gods som transporterats och flottats med fartyg i inrikes sjötrafik åren 1980–2019

Mängden gods som transporterats och flottats med fartyg i inrikes sjötrafik åren 1980–2019

Godstrafik med fartyg

År 2019 uppgick den totala fartygstransporterade volymen till 10 148 201 ton. Av detta transporterades 95 procent vid kusten. En transport är kusttransport om avgångs- eller destinationshamnen är belägen vid kusten. Liksom under tidigare år transporterades mest oljeprodukter, dvs. 3,5 miljoner ton. Näst mest transporterades råmineraler och cement samt metaller och metallprodukter. Transportmängden inom dessa båda varuslag ökade med över en miljon ton jämfört med år 2018. Mest minskade transport av stenkol och koks.

Tabell 1. Mängden gods som transporterats med fartyg i inrikes sjötrafik efter varuslag åren 2017–2019

Varuslag År
2017 2018 2019
Totalt 5 843 684 7 265 619 10 148 201
Råvirke 608 697 698 109 724 393
Sågat virke 9 043 4 071 4 259
Pappersmassa, returpapper 4 661 919 2 491
Papper 24 404 17 790 17 964
Plywood och faner 1 047 1 733 3 645
Anrikad malm 131 304 132 720 103 162
Metaller, metallprodukter 392 645 694 226 2 346 376
Oljeprodukter 3 554 819 3 488 766 3 487 898
Stenkol, koks 155 155 368 460 209 126
Gödselmedel 135 301 162 148 152 097
Kemikalier 80 694 66 316 138 537
Oarbetade mineraler, cement 570 264 1 469 484 2 799 477
Spannmål 7 162 1 980 7 136
Styckegods 163 645 156 197 149 835
Annat gods 4 843 2 700 1 805

Transportarbetet i inrikes sjötrafik uppgick till 3,1 miljarder tonkilometer, vilket var en ökning med 0,2 miljarder tonkilometer från året innan. Av transportarbetet hänförde sig 97 procent till fartygstrafiken och 96 procent av transportarbetet i fartygstrafiken till kusten.

Flottning och transport av råvirke med fartyg

Inom inrikes sjötrafik transporterades råvirke både genom flottning och med fartyg. Totalt transporterades 1,1 miljoner ton råvirke. Genom flottning transporterades 0,37 miljoner ton och med fartyg 0,72 miljoner ton. Transporten av råvirke ökade med 6 procent jämfört med år 2018. År 2019 flottades virke bara i vattenområdet Vuoksen.

Tabell 2. Transport av råvirke åren 2017–2019

Transporttyp År
2017 2018 2019
Flotting 250 000 330 000 372 011
Fartygstransport 608 697 698 109 724 393
Transporterat råvirke totalt 858 697 1 028 109 1 096 404

Godstrafik mellan Åland och Fastlandsfinland

I godstrafiken mellan Fastlandsfinland och Åland transporterades totalt 351 024 ton gods. Till Åland transporterades totalt 132 413 ton gods och från Åland 218 611 ton gods. Sammantaget ökade godstrafiken mellan Fastlandsfinland och Åland med 124 913 ton jämfört med året innan och merparten av den berodde på ökad råvirkestransport. Till Åland transporterades mest styckegods, 87 000 ton, oljeprodukter, 32 000 ton, och råmineraler och cement, 12 000 ton. Från Åland transporterades mest råvirke, 157 000 ton, och styckegods, 52 500 ton.

Tabell 3. Godstrafik mellan Åland och Fastlandsfinland åren 2017–2019

Riktning och varuslag År
2017 2018 2019
Import Råvirke - - -
Oljeprodukter 31 671 35 656 31 538
Styckegods 95 779 84 603 87 391
Annat gods 38 896 23 893 13 484
Import totalt 166 346 144 152 132 413
Export Råvirke 6 619 12 878 157 175
Oljeprodukter 152 151 177
Styckegods 48 037 62 197 52 468
Annat gods 17 768 6 733 8 791
Export totalt 72 576 81 959 218 611

Transportmängden på Saima kanal

Via Saima kanal registrerades år 2019 totalt 73 037 ton transporter inom inrikestrafiken. Mest transporterades råmineraler och cement, 49 962 ton, och stenkol och koks, 20 826 ton. Jämfört med år 2018 har transporterna sjunkit med mindre än en procent. Också år 2018 transporterades råmineraler och cement mest, 54 571 ton, och stenkol och koks, 18 774 ton.

Passagerartransport

Inom inrikes sjötrafik transporterades år 2019 totalt 4,75 miljoner passagerare. Av passagerarna reste 4,5 miljoner längs kusten och 0,23 miljoner på de inre vattenvägarna. De statistikförda transporterna omfattar både kryssningar och linje- och förbindelsefartygstrafik. Flest passagerare fanns det på Finska viken, 3,2 miljoner, medan persontrafikarbetet var störst inom transporterna mellan Fastlandsfinland och Åland, 93 miljoner personkilometer. Jämfört med år 2018 har det totala antalet passagerare ökat med tre procent.

Tabell 4. Passagerare i inrikes sjötrafik åren 2017 - 2019

Vattendrag År
2017 2018 2019
Vid kusten och på insjöarna totalt 4 546 869 4 616 156 4 754 780
Vid kusten totalt 4 304 233 4 382 248 4 523 960
Finska viken 2 875 142 3 044 188 3 197 655
Skärgårdshavet 253 469 261 406 231 820
Trafiken mellan fastlandet och Åland 670 787 663 392 667 995
Åland 391 634 395 325 395 983
Bottenhavet 3 601 3 953 ..
Bottenviken 20 650 20 645 26 407
På insjöarna totalt 242 636 233 908 230 820
Vuoksens vattendrag 116 161 103 127 110 965
Kymmene älvs vattendrag 29 670 32 413 29 372
Kumo älvs vattendrag 71 462 70 303 ..
Österbottens område 2 148 2 305 ..
Ule älvs och Norra Finlands område 23 195 25 760 15 369
1)
1) .. = uppgift är sekretessbelagd

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (188,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 26.05.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/2019/kvliik_2019_2020-05-26_tie_001_sv.html