Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.6.2021

Transporterna inom inrikes sjötrafik minskade år 2020

År 2020 uppgick de totala transporterna inom godstrafiken i inrikes sjötrafik till totalt 7,5 miljoner ton. Detta omfattar både varor som transporteras med fartyg och flottning av råvirke. Transporterna sjönk med 29 procent jämfört med år 2019. Mest transporterades oljeprodukter, råmineraler och cement samt råvirke. Kvantitativt sett ökade transporten av styckegods och gödningsmedel mest. Av varorna transporterades 95 procent med fartyg och resten var flottning av råvirke. Utöver varor transporterades år 2020 totalt 2,9 miljoner passagerare inom inrikes sjötrafik, av vilka 0,2 miljoner på de inre vattenvägarna och 2,7 miljoner längs kusten.

Mängden gods som transporterats och flottats med fartyg i inrikes sjötrafik åren 1980–2020

Mängden gods som transporterats och flottats med fartyg i inrikes sjötrafik åren 1980–2020

Godstrafik med fartyg

År 2020 uppgick den totala fartygstranporterade mängden till 7,1 miljoner ton. Den totala transporterade mängden återgick efter det exceptionellt livliga året 2019 till samma nivå som under tidigare år. Minskningen förklaras mest av att transporterna av metaller och metallprodukter minskade. Av den totala mängden transporterades 93 procent längs kusten. Transporten är en kusttransport om avgångs- eller destinationshamnen ligger vid kusten. Liksom under tidigare år transporterades mest oljeprodukter, 3,5 miljoner ton. Näst mest transporterades råmineraler och cement samt råvirke. Mängden transporter för dessa båda varuslag minskade dock jämfört med år 2019.

Tabell 1. Mängden gods som transporterats med fartyg i inrikes sjötrafik efter varuslag åren 2018–2020

Varuslag År
2018 2019 2020
Totalt 7 265 619 10 148 201 7 096 948
Råvirke 698 109 724 393 685 802
Sågat virke 4 071 4 259 7 727
Pappersmassa, returpapper 919 2 491 2 398
Papper 17 790 17 964 18 020
Plywood och faner 1 733 3 645 1 520
Anrikad malm 132 720 103 162 99 166
Metaller, metallprodukter 694 226 2 346 376 10 821
Oljeprodukter 3 488 766 3 487 898 3 458 156
Stenkol, koks 368 460 209 126 37 836
Gödselmedel 162 148 152 097 183 169
Kemikalier 66 316 138 537 105 904
Oarbetade mineraler, cement 1 469 484 2 799 477 2 288 650
Spannmål 1 980 7 136 8 048
Styckegods 156 197 149 835 182 863
Annat gods 2 700 1 805 6 868

Fartygstrafikens transportarbetet i inrikes sjötrafik uppgick till 2,6 miljarder tonkilometer, vilket var en minskning med 0,5 miljarder tonkilometer från året innan. Av transportarbetet hänförde sig 96 procent till fartygstrafiken och 95 procent av transportarbetet i fartygstrafiken till kusten.

Flottning och transport av råvirke med fartyg

Inom inrikes sjötrafik transporterades råvirke både genom flottning och med fartyg. Totalt transporterades 1,05 miljoner ton råvirke. Genom flottning transporterades 0,36 miljoner ton och med fartyg 0,69 miljoner ton. Transporterna av råvirke minskade med 4 procent jämfört med år 2019. År 2020 flottades virke bara i Vuoksens vattendrag.

Tabell 2. Transport av råvirke åren 2018–2020

Transporttyp År
2018 2019 2020
Flotting 330 000 372 011 363 221
Fartygstransport 698 109 724 393 685 802
Transporterat råvirke totalt 1 028 109 1 096 404 1 049 023

Godstrafik mellan Åland och Fastlandsfinland

I godstrafiken mellan Fastlandsfinland och Åland transporterades totalt 312 134 ton gods. Till Åland importerades totalt 124 416 ton varor och därifrån exporterades 187 718 ton varor. Sammantaget minskade godstrafiken mellan Fastlandsfinland och Åland med 38 890 ton jämfört med året innan, vilket förklaras av att transporterna av alla varuslag minskade med undantag av styckegodsexporten. Mest importerades styckegods, 85 781 ton, och oljeprodukter, 27 951 ton, till Åland. Mest exporteradexs råvirke från Åland, 120 858 ton, och styckegods, 58 249 ton.

Tabell 3. Godstrafik mellan Åland och Fastlandsfinland åren 2018–2020

Riktning och varuslag År
2018 2019 2020
Import Råvirke - - -
Oljeprodukter 35 656 31 538 27 951
Styckegods 84 603 87 499 85 781
Annat gods 23 893 18 247 10 684
Import totalt 144 152 137 284 124 416
Export Råvirke 12 878 157 175 120 858
Oljeprodukter 151 177 24
Styckegods 62 197 52 576 58 249
Annat gods 6 733 13 554 8 587
Export totalt 81 959 223 482 187 718

Transportmängden på Saima kanal

Via Saima kanal registrerades år 2020 totalt 86 179 ton transporter inom inrikestrafiken. Mest transporterades råmineraler och cement, 66 214 ton, samt stenkol och koks, 11 216 ton. Jämfört med år 2019 har transporterna ökat med 18 procent. Också år 2019 transporterades mest råmineraler och cement, 49 962 ton, och stenkol och koks, 20 826 ton.

Passagerartransport

Inom inrikes sjötrafik transporterades år 2020 totalt 2,9 miljoner passagerare. Av passagerarna reste 2,7 miljoner längs kusten och 0,2 miljoner på de inre vattenvägarna. De statistikförda transporterna omfattar både kryssningar och linje- och förbindelsefartygstrafik. Flest passagerare fanns det på Finska viken, 1,7 miljoner, och persontrafikarbete var störst inom transporter på Finska viken, 87 miljoner personkilometer. Till följd av pandemin sjönk antalet passagerare kraftigt, särskilt vid kusten, med 41 procent, på de inre vattenvägarna var minskningen måttligare och passagerarantalet minskade med 19 procent jämfört med år 2019. Jämfört med år 2019 minskade det totala antalet passagerare med 40 procent.

Tabell 4. Passagerare i inrikes sjötrafik åren 2018 - 2020

Vattendrag År
2018 2019 2020
Vid kusten och på insjöarna totalt 4 616 156 4 754 780 2 872 142
Vid kusten totalt 4 382 248 4 523 960 2 685 494
Finska viken 3 044 188 3 197 655 1 697 448
Skärgårdshavet 261 406 231 820 219 668
Trafiken mellan fastlandet och Åland 663 392 667 995 373 763
Åland 395 325 395 983 371 303
Bottenhavet 3 953 .. 8 143
Bottenviken 20 645 26 407 15 169
På insjöarna totalt 233 908 230 820 186 648
Vuoksens vattendrag 103 127 110 965 109 787
Kymmene älvs vattendrag 32 413 29 372 13 136
Kumo älvs vattendrag 70 303 .. ..
Österbottens område 2 305 .. ..
Ule älvs och Norra Finlands område 25 760 15 369 13 850
1)
1) .. = uppgift är sekretessbelagd

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Olli Kajava 029 551 3531, matti.kokkonen@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (187,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 10.06.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inrikes sjötrafik [e-publikation].
ISSN=2670-1960. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kvliik/2020/kvliik_2020_2021-06-10_tie_001_sv.html