Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Liikenne 2007

Linja-autoliikenne

Linja-autoliikennettä harjoittavien yritysten palveluksessa oli henkilöstöä yhteensä 11 500. Linja-autoliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 827 miljoonaa euroa vuonna 2007. Liikevaihto kasvoi noin 3 prosentilla edellisvuodesta. Koko toimialan käyttökate oli 11,5 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate laski vajaat puoli prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Nettotulos oli sama kuin edellisvuonna eli 1,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista..

Taksiliikenne

Taksiliikenteessä toimi vuonna 2007 vähän alle 8 500 yritystä ja ammatinharjoittajaa. Lähes kaikki taksiyritykset ovat alle 10 henkeä työllistäviä mikroyrityksiä. Taksiliikenteen liikevaihto oli 801 miljoonaa euroa vuonna 2007. Kasvua oli 6 prosenttia edellisvuodesta.

Taksiliikenteessä toimintaa pyörittävät pääasiassa yrittäjät omalla työllään nostamatta itselleen palkkaa yrityksestään. Tämän vuoksi laskennallisella palkkakorjauksella oikaistut kannattavuusluvut antavat taksiliikenteen kannattavuudesta aivan toisenlaisen kuvan kuin mitä julkisuudessa usein kuulee puhuttavan. Taksiliikenteen oikaisematon käyttökateprosentti oli 41,8 ja omistajan työpanosta vastaavalla palkkakorjauksella oikaistuna 16,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista vuonna 2007.

Tieliikenteen toimialojen liikevaihto 2007, miljoonaa euroa

Tieliikenteen toimialojen liikevaihto 2007, miljoonaa euroa

Kuorma-autoliikenne

Kuorma-autoliikenteessä toimi 11 000 yritystä ja ammatinharjoittajaa vuonna 2007. Kuorma-autoliikenteen yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,6 miljardia euroa vuonna 2007 ja kasvoi vajaat 12 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kuorma-autoyritykset työllistivät 42 900 henkilöä vuonna 2007. Kuorma-autoliikenteen henkilöstömäärä kasvoi 2 600 hengellä.

Myös kuorma-autoliikenteessä tyypillinen yritys on luonnollinen henkilö, joka harjoittaa elinkeinoaan toiminimellä tai ammatinharjoittajana ja työllistää alle 10 henkeä. Näissä omistaja ei maksa itselleen palkkaa. Tämän vuoksi koko toimialan kannattavuusluvut näyttävät ilman palkkakorjausta paremmilta kuin useimmilla muilla toimialoilla. Tilinpäätöstilaston laskennallinen palkkakorjaus on tehty vain näille alle 10 henkeä työllistäville ns. mikroyrityksille. Alla oleva kuvio havainnollistaa palkkakorjauksen vaikutusta ja palkattoman yrittäjätyöpanoksen merkitystä kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuuteen.

Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus 2005– 2007

Kuorma-autoliikenteen mikroyritysten kannattavuus 2005– 2007

Vesiliikenne

Päätoimintanaan vesiliikennettä harjoittavien yritysten liikevaihto oli 2,7 miljardia euroa vuonna 2007. Toimialan liikevaihto oli 40 prosenttia suurempi kuin edellisvuonna. Pääosin kasvu johtui yhtiöittämisestä, jonka seurauksena liikevaihtoa siirtyi öljynjalostuksesta vesiliikenteen toimialalle. Vesiliikenteen tärkeimmät alatoimialat olivat ulkomaan henkilökuljetus ja tavarankuljetus. Yli 98 prosenttia liikevaihdosta kertyi näiltä toimialoilta. Aiemmin liikevaihto jakaantui tasan näiden toimialojen kesken. Toimialajärjestelyjen vuoksi alatoimialojen liikevaihto-osuudet muuttuivat siten, että tavarankuljetuksen osuus nousi 60 prosenttiin.

Vesiliikenteen käyttökate oli 13,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista, mikä on hieman enemmän kuin edellisvuonna. Nettotulosprosentti laski 2,7 prosenttiyksikköä ollen 4,9. Kokonaistulos laski 5,6 prosenttiyksikköä ja oli 6,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Päätoimialojen välillä kehitys oli kuitenkin varsin erilainen. Ulkomaan henkilöliikenteen käyttökateprosentti nousi 8,7 prosentista 12,3 prosenttiin. Samanaikaisesti ulkomaan tavaraliikenteessä käyttökateprosentti laski 17,0 prosentista 13,7 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista. Tavaraliikennettä harjoittavien varustamoiden nettotulos laski noin 7 prosenttiyksikön verran 6,9 prosenttiin. Kokonaistasolla vesiliikenteen nettotulos laski 2,7 prosenttiyksiköllä 4,9 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista.

Varustamojen alushankinnat ja kalustoinvestoinnit olivat 257 miljoonaa euroa vuonna 2007. Se on 9,5 prosenttia liikevaihdosta. Edellisvuonna kalustoa hankittiin 233 miljoonalla. Alan investointitahti on edelleen parantumassa parin vuoden takaisesta pohjakosketuksesta, mutta on edelleen vaisua verrattuna 1990-luvun huippuvuosiin, jolloin investoinnit saattoivat olla jopa puolet liikevaihdosta.

Huolinta ja lastinkäsittely

Huolintayritysten liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa, josta rahtien ja muiden ostettujen palvelujen osuus oli 1,6 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 12 prosenttia edellisvuodesta. Huolintayritysten kannattavuutta on pitkään rasittanut kansainvälisten ketjujen kiristynyt kilpailu kalliine yritysjärjestelyineen. Edellisvuoden notkahduksen jälkeen huolintayritysten vuoden 2007 kannattavuus oli käyttökatteella mitattuna noin puolen prosenttiyksikön nousussa edellisvuodesta. Käyttökate oli 3,7 ja nettotulos 2,0 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Nettotulos oli sama kuin vuotta aiemmin..

Lastinkäsittelyalan yritysten liikevaihto oli 674 miljoonaa euroa vuonna 2007. Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta vajaalla 9 prosentilla. Käyttökate oli 10,7 ja nettotulos 2,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate laski 0,6 ja nettotulos 1,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Matkailu

Toimialan lukuihin sisältyy vajaat 277 varsinaista matkatoimistoa ja noin 946 muuta matkailua palvelevaa toimintaa harjoittavaa yritystä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 1,5 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta. Varsinaisten matkatoimistojen osuus koko alan liikevaihdosta oli 84 prosenttia.

Koko matkailualan käyttökate nousi prosenttiyksiköllä 3,2 prosenttiin liiketoiminnan tuotoista ja nettotulos nousi saman verran 1,7 prosenttiin. Varsinaisten matkatoimistojen kannattavuus näyttää paremmalta kuin muun matkailua palvelevan toiminnan. Matkatoimistojen käyttökate oli 3,0 ja nettotulos 2,2 prosenttia. Vastaavasti muussa matkailua palvelevassa toiminnassa käyttökate oli 4,2 ja nettotulos -0,8 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Matkailun toimialat vuonna 2007. Liikevaihto miljoonaa euroa

Matkailun toimialat vuonna 2007. Liikevaihto miljoonaa euroa

Teleliikenne

Telealan tilastointi kattaa varsinaisen puhelinliikenteen ohella myös kaikki muut teleliikenteen toimialat. Teleliikenteessä on mukana yhteensä 336 yritystä joiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 5,4 miljardia euroa vuonna 2007. Teleliikenteen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto laski 16 prosenttia edellisvuodesta. Miljardin euron vähennys johtuu suurelta osin fuusioista ja muista toimialalla tapahtuneista liiketoimintojen järjestelyistä.

Teleyritykset ovat karsineet toimintakulujaan tehokkaasti. Liikevaihdon laskusta huolimatta telealan käyttökateprosentti nousi 5,2 prosenttiyksikön verran ja oli 23,3 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Liikevoittoprosentti nousi 2,8 prosenttiyksiköllä ollen 9,3 prosenttia tuotoista. Nettotulos laski 2,3 prosenttiyksiköllä 8,1 prosenttiin.


Lähde: Liikenteen tilinpäätöstilasto 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauno Viita (09) 1734 3381, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Liikenteen tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5352. 2007, Liikenne 2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/litipa/2007/litipa_2007_2008-12-16_kat_001_fi.html