Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa

  1.1.- 30.6.2020
Liikepankit Ulkomaiset pankit ,Osuuspankit yhteensä Säästöpankit yhteensä Pankit yhteensä
VASTAAVAA . . . . .
Käteinen, kassan saldot keskuspankeissa ja muut vaadittaessa maksettavat talletukset 77 997 998 57 623 349 2 294 447 896 794 138 812 588
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvarat 120 276 566 .. 1) 2) 23 749 .. 122 630 828
Kaupankäyntivaraston ulkopuoliset rahoitusvarat, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulosvaikutteisesti .. .. .. .. ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat .. .. .. .. 505 726
Käypään arvoon muiden laajan tuloksen erien kautta arvostettavat rahoitusvarat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon arvostettavat rahoitusvarat .. .. .. .. ..
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta .. .. 305 268 72 012 3 868 620
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 98 518 .. .. .. 98 518
Sijoitukset tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin .. .. 15 412 7 687 15 438 243
Aineelliset hyödykkeet 1 134 351 106 393 599 771 113 525 1 954 040
Aineettomat hyödykkeet 1 942 680 23 197 13 208 39 370 2 018 455
Verosaamiset 820 475 65 801 38 215 7 036 931 527
Muut varat 4 668 168 277 639 73 667 42 228 5 061 703
Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät .. .. .. .. ..
VARAT YHTEENSÄ 546 342 824 100 059 358 91 088 299 13 298 067 750 788 548
VASTATTAVAA . . . . .
Kaupankäyntiä varten tarkoitetut rahoitusvelat 99 662 783 .. 151 799 .. 102 073 524
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat .. .. .. .. ..
Jaksotettuun hankintamenoon kirjatut rahoitusvelat 392 468 129 96 139 988 77 754 351 11 640 769 578 003 236
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat) 1 289 162 .. 232 842 .. 1 522 599
Suojauskohteiksi hyväksyttävien erien käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa 1 805 304 .. .. 62 113 1 867 417
Varaukset 1 287 032 46 501 9 882 2 295 1 345 710
Verovelat 23 326 55 121 47 045 6 465 131 957
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma .. .. .. .. ..
Muut velat 11 591 368 962 021 2 606 693 434 332 15 594 414
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin luovutettavien erien ryhmiin sisältyvät velat .. .. .. .. ..
VELAT YHTEENSÄ 514 146 907 99 689 822 80 802 611 12 146 569 706 785 910
Pääoma .. .. 3 520 447 123 618 8 559 357
Rahasto, johon ylikurssi kirjataan 558 792 .. .. .. 569 112
Liikkeeseen lasketut oman pääoman ehtoiset instrumentit (muu kuin pääoma) .. .. .. .. ..
Muu pääoma 136 640 .. .. .. 137 171
Kertyneet muun laajan tuloksen erät .. .. 233 652 10 158 -119 148
Kertyneet voittovarat 23 483 681 264 959 4 131 984 580 688 28 461 312
Uudelleenarvostusrahastot .. .. .. .. ..
Muut rahastot 2 063 201 .. .. 410 054 4 566 282
(-) Omat osakkeet .. .. .. .. 20 564
Emoyrityksen omistajille osoitettava voitto tai tappio 699 914 82 858 306 616 16 716 1 106 103
(-) Väliosingot .. .. .. .. ..
Vähemmistön osuudet [määräysvallattomien omistajien osuudet] .. .. .. .. ..
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 32 195 917 369 536 10 285 688 1 151 498 44 002 638
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 546 342 824 100 059 358 91 088 299 13 298 067 750 788 548
1) .. Ei yhtään havaintoa.
2) .. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen.

Lähde: Luottolaitosten tilinpäätökset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Heidi Lauttamäki 029 551 3029, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 15.10.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Luottolaitosten tilinpäätökset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-372X. 2. vuosineljännes 2020, Liitetaulukko 2. Suomessa toimivien pankkien tase 1.1.- 30.6.2020, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/llai/2020/02/llai_2020_02_2020-10-15_tau_002_fi.html