Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.12.2014

Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet, varuimporten pekade nedåt

Korrigering 7.1.2015 . De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Bytesbalansen visade ett svagt överskott under tredje kvartalet 2014. Nettokapitalutflöde från Finland till utlandet.

Bytesbalans

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2014. Bytesbalansen var på samma nivå som under tredje kvartalet år 2013. När det gäller underposterna i bytesbalansen ökade handelsbalansen enligt betalningsbalansen med 0,7 miljarder euro till 0,2 miljarder euro från tredje kvartalet året innan. Ökningen berodde på att värdet av varuimporten enligt betalningsbalansen minskade under tredje kvartalet. Under hela innevarande år finns inga tecken på större förändringar i import- eller exportnivåerna jämfört med år 2013. Tjänstebalansen var nästan i balans och ändrades inte jämfört med tredje kvartalet år 2013.

Kontot för primära inkomster visade ett överskott på 0,1 miljarder euro. Överskottet på kontot minskade med 0,8 miljarder euro från tredje kvartalet 2013 på grund av att mer avkastning på kapital betalades till utlandet. Avkastning på kapital utgörs av räntor, utdelningar och återinvesterade vinstmedel som betalas från Finland till utlandet och från utlandet till Finland. Från utlandet betalades avkastning på kapital till Finland för totalt 3,1 miljarder euro och från Finland till utlandet för 3,0 miljarder euro. Kontot för sekundära inkomster visade ett underskott på 0,2 miljarder. Kontot omfattar bl.a. betalningar till internationella organ.

Finansiell balans och utlandsställning

Under tredje kvartalet 2014 var nettoutflödet av kapital från Finland 0,5 miljarder euro. Kapitalutflödet bestod främst av portföljinvesteringar, totalt 3,7 miljarder euro. I direktinvesteringar importerades kapital för 1,9 miljarder euro.

I slutet av september 2014 uppgick Finlands fordringar på utlandet till 711,3 miljarder euro och skulder till utlandet till 701,8 miljarder euro. Finlands utländska nettoställning ökade något under tredje kvartalet till 9,5 miljarder euro. Förändringarna i valutakurser ökade nettoställningen med 2,5 miljarder euro, medan förändringarna i övriga värderingsposter minskade nettoställningen med 1,8 miljarder euro. Övriga förändringar i värderingsposter är t.ex. prisförändringar.

I slutet av september hade inlåningsbankerna de största fordringarna på utlandet (292,2 miljarder euro) och skulderna till utlandet (361,7 miljarder euro). Ökningen av socialskyddsfondernas tillgångar fortsatte under tredje kvartalet liksom också skuldsättningen inom företagssektorn. Under tredje kvartalet ökade socialskyddsfondernas nettofordringar på utlandet med 4,2 miljarder euro, medan företagen stod för ett nettokapitalflöde på 3,5 miljarder euro. Också den statliga sektorns nettoställning försvagades med 2,2 miljarder euro under tredje kvartal

Portföljinvesteringar

Under tredje kvartalet 2014 tog utländska investerare hem aktier och investeringsfondandelar för 0,9 euro och skuldpapper för 1,7 miljarder euro. Portföljskulderna till utlandet uppgick i slutet av september 2014 till 282,3 miljarder euro, varav 87,2 miljarder euro var placeringar i aktier och investeringsfondandelar och 195,1 miljarder euro placeringar i skuldpapper. Portföljskulderna ökade under tredje kvartalet med 4,1 miljarder euro från föregående kvartal, trots hemtagningar av investeringar. Värdepapperens värdeförändringar medförde en ökning av skulder med 4,2 miljarder euro och valutakursförändringarna med 2,6 miljarder euro.

I värdepappersfordringar placerades i utlandet 1,1 miljarder euro under tredje kvartalet. Utländska aktier och investeringsfondandelar togs hem för 0,8 miljarder euro och investeringar i skuldpapper gjordes för 2,0 miljarder euro. Investeringarna i skuldpapper bestod i huvudsak av placeringar i långfristiga masskuldebrevslån (1,7 miljarder euro). Värdepappersfordringar på utlandet uppgick i slutet av september 2014 till totalt 279,8 miljarder euro, varav 135,3 miljarder euro var placeringar i aktier och andelar i placeringsfonder och 144,5 miljarder euro placeringar i skuldpapper. Värdepappersfordringarna ökade under tredje kvartalet med 7,7 miljarder euro, varav värdepapperens värdeförändringar utgjorde 1,3 miljarder euro och valutakursförändringarna 5,4 miljarder euro.

Direktinvesteringar

När det gäller direktinvesteringar uppgick tillgångarna i slutet av september 2014 till 139,4 miljarder euro och motsvarande skulder till 107,2 miljarder euro. Under tredje kvartalet ökade direktinvesteringstillgångarna med 1,4 miljarder euro och skulderna med 2,6 miljarder euro.

Finland har fortfarande klart mer fordringar på utlandet än skulder när det gäller direktinvesteringar, även om nettoställningen avseende dessa investeringar klart försvagats under innevarande år. I slutet av år 2013 översteg fordringarna skulderna med 43,7 miljarder euro, men i slutet av september 2014 var skillnaden bara 32,2 miljarder euro. Förändringen i den finansiella nettoställningen förklaras närmast med förändringar i koncerninterna lån och handelskrediter. Under januari–september minskade dessa fordringar på villkoren för främmande kapital med 3,5 miljarder euro och motsvarande skulder ökade med 7,3 miljarder euro.

Övriga investeringar

Under tredje kvartalet 2014 var nettoinflödet av övriga investeringar, dvs. lån, inlåning och handelskrediter, 0,4 miljarder euro. I slutet av kvartalet uppgick fordringarna i form av övriga investeringar till 172,0 miljarder euro och skulderna till 209,3 miljarder euro. Nettoställningen avseende dessa investeringar försvagades under tredje kvartalet med 2,1 miljarder euro, varav valutakursförändringarnas andel var 1,6 miljarder euro.

Finlands betalningsbalans i oktober 2014

Bytesbalansen visade ett överskott på 0,5 miljarder euro i oktober. Vid motsvarande tidpunkt året innan visade bytesbalansen ett underskott på 0,1 miljarder euro. Den glidande summan för 12 månader i bytesbalansen visade ett underskott på 2,6 miljarder euro.

Finland bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders gligande summa

Finland bytesbalans och handelsbalans, 12 månaders gligande summa

I oktober var nettokapitalutflödet från Finland 0,9 miljarder euro. I direktinvesteringar nettoexporterades kapital för 0,3 miljarder euro och portföljinvesteringarna genererade ett nettoutflöde på 0,9 miljarder euro, medan det i övriga investeringar nettoimporterades kapital för 0,3 miljarder euro

I slutet av oktober 2014 uppgick den utländska nettoställningen till 10,3 miljarder euro. Finländarnas fordringar på utlandet uppgick till 710 miljarder euro och skulder till utlandet till 700 miljarder euro.

Finlands nettoställning mot utlandet månadsvis

Finlands nettoställning mot utlandet månadsvis

Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (326,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 15.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. oktober 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/10/mata_2014_10_2014-12-15_tie_001_sv.html