Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset

Henkilöveroaineistosta lasketut tietokantataulut on laadittu vuosille 2000–2018. Henkilöverorekisteristä on haettu verotiedot sellaisille luonnollisille henkilöille ja heidän puolisoillensa, jotka viljelevät maatalous- ja puutarharekisteriin kuuluvaa maatilaa ja joiden maatalouden tuloja verotetaan maatilatalouden tuloverolain mukaan. Puolisoiden tiedot on sitten laskettu yhteen, joten tilastoyksiköllä tarkoitetaan viljelijäpuolisoiden yhteenlaskettuja tietoja. Voidaan myös puhua maatilayrityksen omistajapuolisoista tai viljelijäperheestä. Lasten mahdollisia veronalaisia tuloja ei kuitenkaan ole huomioitu tilastossa. Henkilöverotietojen pohjalta voidaan tehdä päätelmiä siitä, mikä osuus viljelijäpuolisoiden tuloista tulee maataloudesta ja mikä osuus muista tulolähteistä. Viljelijäpuolisoiden tuloista yhä suurempi osa tuleekin muualta kuin maataloudesta.

Tarkastelun kohteena olevaan henkilöveroaineistoon tuli mukaan 39 000 viljelijän ja 26 906 puolison tiedot. Perheviljelmien määrä on laskenut vuodesta 2000 vuoteen 2018 ulottuvalla ajanjaksolla noin 44 prosenttia. Henkilöverotietojen pohjalta laadituissa kuntakohtaisissa taulukoissa käytetään maatilan sijaintikuntaa eikä viljelijän kotikuntaa.

Alle 35-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista oli vielä vuonna 2000 noin 12 prosenttia, vuonna 2018 alle 35-vuotiaiden omistamien tilojen osuus oli enää noin 8 prosenttia. Samanaikaisesti yli 65-vuotiaiden viljelijöiden omistamien tilojen osuus kaikista tiloista kasvoi noin 5 prosentista yli 15 prosenttiin. Toisaalta maatalousyhtymien hallinnoimien tilojen osakkaiden ikäjakaumasta ei ole tehty erillistä selvitystä, mutta oletettavasti yhtymän osakkaiden ikäjakauman keskiarvo olisi alhaisempi kuin luonnollisina henkilöinä toimivilla viljelijöillä.

Taulukko 4. Luonnollisten henkilöiden omistamat maatilayritykset, viljelijöiden keski-ikä sekä veronalaiset tuloerät euroina ikäryhmittäin vuosina 2000, 2017 ja 2018

Vuosi Kaikki ikäryhmät yhteensä alle 35 v. 34 - 49 v. 49 - 64 v. yli 65 v.
Maatilayritysten lukumäärä 2000 70 083 8 410 31 050 26 966 3 657
2017 40 561 3 522 12 650 18 808 5 581
2018 39 000 3 249 11 784 18 107 5 860
Puolisoiden valtionveronalaiset tulot 2000 35 235 30 369 37 221 35 655 26 460
2017 63 988 53 810 69 207 64 455 57 004
2018 67 755 59 176 74 491 67 806 58 807
Maatalouden ansio- ja pääomatulo 2000 13 187 13 622 14 363 12 620 6 387
2017 16 649 19 348 20 335 16 455 7 250
2018 17 235 19 631 21 206 17 490 7 130
Puolisoiden muut tulot 2000 5 147 2 900 5 074 6 095 3 938
2017 10 869 5 073 10 088 12 185 11 861
2018 11 168 6 968 10 945 11 923 11 614
Viljelijän keski-ikä 2000 47 30 42 55 70
2017 .. .. .. .. ..
2018 52 30 43 57 69

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Juhapekka Kyllönen 029 551 2917, maataloustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 25.3.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-304X. 2018, 2. Henkilöverotietoihin perustuvat tulokset . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/mmtal/2018/mmtal_2018_2020-03-25_kat_002_fi.html