Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto -tilaston sivuilla.

Käsitteet ja määritelmät

Maatalouden puhdas tulo

Maatalouden verovuoden puhdas tulo on maataloudesta rahana tai rahanarvoisena etuutena verovuonna saatujen tulojen ja tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneiden menojen erotus.

Maatalouden tulot

Maatalouden tuloilla tarkoitetaan maatalouden ansiotulon ja pääomatulon sekä maataloustulon ansio- ja pääomatulojen yhtymätulo-osuuksien summaa.

Maatila

Maatilalla tarkoitetaan niin sanottua aktiivitilaa, jolla on käytössä olevaa maatalousmaata vähintään yksi hehtaari ja tila harjoittaa maataloustuotantoa. Maatiloja ovat myös ne maataloustuotantoa harjoittavat tilat, joilla on käytössä olevaa maatalousmaata alle yksi hehtaari, mikäli niiden taloudellinen koko on vähintään yksi eurooppalainen kokoyksikkö (ESU) eli 1200 euroa.

Maatilatalouden tulo- ja verotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jonka viljelyksessä oleva maatalousmaa on vähintään kaksi hehtaaria ja joka on luonnollisen henkilön hallinnassa.

Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston maatila poikkeaa edellä esitetystä tilastollisen maatilarekisterin määrittelystä. Maatila on tilastollisen maatilarekisterin yksikkö, jolla viljelty peltoala on yli 2 hehtaaria. Maatilatalouden yritys- ja tulotilaston perusjoukkoon kuulumisen edellytyksenä on lisäksi se, että tila on verotettu maatilatalouden tuloverolain mukaan.

Maatilatalous

Maatilataloudella tarkoitetaan maatilan harjoittamaa maa- tai metsätaloutta. Maataloudella tarkoitetaan varsinaista maataloutta sekä sellaista erikoismaataloutta tai maa- tai metsätalouteen liittyvää muuta toimintaa, jota ei ole pidettävä eri liikkeenä.

Viittausohje:

Tilasto: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mtuve/kas.html