Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi.

Begrepp och definitioner

Gårdsbruk

Gårdsbruk avser jord- eller skogsbruk som bedrivs på gårdsbruksenhet. Med jordbruk avses egentligt jordbruk samt sådant specialjordbruk eller annan verksamhet i anslutning till jord- eller skogsbruk som inte skall betraktas som särskild rörelse.

Jordbruksinkomst

Jordbruksinkomst avser summan av förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk samt sammanslutningsinkomstandelar i förvärsinkomst och kapitalinkomst från jordbruk.

Lantbruk

I lantbruksregistrets statistik definieras en lantbrukslägenhet (maatila) som en s.k. "aktiv gård" (aktiivitila) på vilken det bedrivs jordbruksproduktion på en utnyttjad jordbruksareal om minst en hektar. En gård på vilken det bedrivs jordbruksproduktion räknas som lantbrukslägenhet även om den utnyttjade jordbruksarealen är mindre än en hektar, om gårdens ekonomiska storlek är minst en europeisk måttenhet (ESU), dvs. 1200 euro.

I inkomst- och skattestatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet som har en odlad jordbruksareal om minst 2 hektar och som innehas av en fysisk person.

I företags- och inkomststatistiken över gårdsbruket definieras en gårdsbruksenhet (maatila) som en statistisk lantbruksregisterenhet med en odlad åkerareal på över 2 hektar. En ytterligare förutsättning för att gården skall ingå i företags- och inkomststatistikens undersökningspopulation är att den beskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk.

Nettoinkomsten av jordbruk

Nettoinkomsten av jordbruk utgörs av skillnaden mellan den under skatteåret av jordbruket i pengar eller pengars värde erhållna inkomsten och utgifterna för inkomstens förvärvande eller bibehållande.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Inkomst- och skattestatistik över gårdsbruk [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mtuve/kas_sv.html