Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Viitevuoden 2000 hinnoin lasketun bruttokansantuotteen määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2006 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 5,5 prosenttia suurempi. Alkutuotanto, jalostus ja palvelut kasvoivat kaikki vuoden takaiseen verrattuna. Alkutuotannossa kasvu oli voimakkainta, 11,5 %, johtuen metsätalouden elpymisestä. Jalostustoimialat kasvoivat 7,4 % vuoden takaisesta, nopeinta kasvu oli metalliteollisuudessa. Palvelut kasvoivat 4,3 %.

Työpäiviä oli saman verran kuin vuotta aiemmin. Kausitasoitettu ja työpäiväkorjattu bruttokansantuotteen muutos vuotta aiemmasta oli 5,4 prosenttia.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin laatiman ennakon mukaan EU-alueella 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja se oli 3,2 prosenttia suurempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona.

Tuotanto

Viitevuoden 2000 hinnoin laskettujen tietojen perusteella maatalouden arvonlisäyksen määrä oli kolmisen prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Metsätalouden arvonlisäys kasvoi kokonaiset 11 %, missä näkyy kantohintojen nousun innoittama markkinahakkuiden määrän voimakas kasvu.

Teollisuuden arvonlisäys oli vajaat 8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys kasvoi lähes kuusi prosenttia. Metalliteollisuuden arvonlisäys lisääntyi yli 12 prosenttia vuoden takaisesta; kasvu oli nopeinta metallien jalostuksessa. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys kasvoi niinikään ensimmäisellä neljänneksellä, lisäystä vajaat 7 prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäys kasvoi tammi-maaliskuussa yli kuusi prosenttia edellisestä vuodesta.

Kaupan arvonlisäyksen määrä oli seitsemän prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Vähittäiskauppa kasvoi enemmän kuin tukkukauppa.

Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut kasvoivat kolme prosenttia. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa kasvua oli kuusi prosenttia vuoden takaisesta.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntää ovat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä lisänneet kaikki kysyntäkomponentit; vienti, kulutus ja investoinnit. Viennin määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2,5 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonti oli yli kolme prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Yksityisen kulutuksen määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä vajaat viisi prosenttia. Kasvu oli voimakkainta puolikestävissä kulutustavaroissa, joiden kulutus kasvoi yhdeksän prosenttia. Palveluiden kulutus kasvoi vajaat kolme prosenttia.

Rakennusinvestoinnit lisääntyivät yli seitsemällä prosentilla, voimakkainta kasvu oli muussa talorakentamisessa. Kone- ja laiteinvestointien määrä supistui vajaan prosentin. Yksityiset investoinnit lisääntyivät ensimmäisellä neljänneksellä yli viisi prosenttia ja julkiset investoinnit vajaat neljä prosenttia vuotta aiemmasta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani vuoden ensimmäisellä neljänneksellä työllisten määrän lisääntyessä 1,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä sen sijaan ei kasvanut vuoden takaisesta. Neljänneksellä oli työpäiviä saman verran kuin edellisenä vuonna. Työttömyysaste oli tammi-maaliskuussa Tilastokeskuksen työvoimatilaston mukaan 7,7 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 8,5 prosenttia. Työllisyysaste oli tammi-maaliskuussa 67,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 67,2 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 6 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), jota vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa lisääntyi käyvin hinnoin runsaat kaksitoista prosenttia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä kansantulo (netto) oli käyvin hinnoin vajaat yhdeksän prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana neljänneksenä.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 1.6.2007 mennessä käytettävissä olleisiin tietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html.

Vuositason tiedot vastaavat 1.3.2007 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2007 toista neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 7.9.2007, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan.

Arvonlisäyksen neljännesvuosilaskenta uudistettu

Kansantalouden neljännesvuositilinpidossa on uudistettu arvonlisäyksen laskentamenetelmää. Toimialoittainen arvonlisäys lasketaan vähentämällä tuotoksesta välituotekäyttö. Kiinteähintaisissa (ts. volyymi/määrä) laskelmissa tuotos ja välituotekäyttö deflatoidaan erikseen, ja kiinteähintainen arvonlisäys saadaan näiden lukujen erotuksena. Samalla on siirrytty kiinteästä perusvuodesta vaihtuvaan perusvuoteen, jossa perusvuotena on aina edellinen vuosi. Tiedot julkaistaan viitevuoden 2000 hinnoin ilmaistuina sarjoina, jotka on ketjutettu edellisen vuoden keskihinnoin lasketuista luvuista ns. annual overlap menetelmää käyttäen.

Laskentamenetelmästä johtuen yksittäisten toimialojen arvonlisäykset ovat hyvin volatiileja. Yksittäisen toimialan arvonlisäystietoon yhdeltä neljännekseltä on suhtauduttava hyvin varovasti. Toimialatiedot onkin nähtävä välivaiheena laskennassa, jossa pyritään mahdollisimman luotettavaan toimialojen arvonlisäysten summaan koko taloudelle.

Neljännesvuositilinpidon tietosisältö on laskettu osittain uudella menetelmällä neljänneksille 2000N1-2007N1. Viitevuoden hintaisten sarjojen laskennassa käytetyt luvut vuosille 2006 ja 2007 on laskettu suoraan edellisvuoden keskihintoihin annual overlap menetelmän vaatimalla tavalla. Vuodet 2000-2005 on keskihintaistettu käyttämällä edellisten vuosien arvotietoja. Tätä vanhemmat vuodet on ketjutettu taaksepäin aiemmilla tiedoilla ja täsmäytetty uusiin vuositasoihin. Myös vuodet 2000-2005 on täsmäytetty vuositilinpidon uusiin tasoihin. Neljännesvuositilinpidon aikasarjauudistus on kuitenkin vielä kesken ja uuden menetelmän mukaisten aikasarjojen tarkistetut luvut tullaan julkaisemaan vuoden 2007 lopulla.

Vuodet 2005 ja 2006 ovat ennakollisia. Vuosi 2006 tarkentuu vuositilinpidon julkistamisen yhteydessä 12.7.2007. Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon uudistuksesta löytyy Tilastokeskuksen internetsivulta http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_2006-03-31_men_007.html.


Päivitetty 13.6.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 1. vuosineljännes 2007, Bruttokansantuotteen nopea kasvu jatkui vuoden ensimmäisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2007/01/ntp_2007_01_2007-06-13_kat_001.html