Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalproduktens tillväxttakt har planat ut under årets första hälft, investeringarna minskade under det andra kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under april-juni med 0,8 procent från föregående kvartal. Jämfört med det andra kvartalet år 2007 var bruttonationalprodukten 2,8 procent större. Den säsongrensade volymförändringen var 2,4 procent från året innan. Beräknat till löpande priser ökade bruttonationalprodukten med 6,5 procent från året innan.

Volymökningen av bruttonationalprodukten under det första kvartalet år 2008 preciserades till 2,3 procent från året innan och till 0,3 procent från föregående kvartal. Preciseringen nedåt berodde i huvudsak på stora förändringar i metallindustrins och produktskatternas källuppgifter. År 2007 ökade bruttonationalprodukten med 4,5 procent. Tillväxttakten för ekonomin ser alltså ut att ha blivit långsammare jämfört med året innan och är nu mycket nära långtidsmedelvärdet (2,7 %).

Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området med 0,1 procent under det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, men var 1,7 procent större än året innan.

Produktion

Förädlingsvärdets volym inom primärproduktionen var 12,1 procent mindre under det andra kvartalet än året innan. Inom lantbruket sjönk förädlingsvärdet med 22 procent. Inom skogsindustrin fortsatte nedgången som påbörjades redan under det första kvartalet och förädlingsvärdet minskade med 11 procent.

Volymen av näringsgrenarna inom förädlingen, dvs. tillverkning och byggande, ökade med 4,4 procent under det andra kvartalet. Förädlingsvärdet inom tillverkningen var 4,3 procent större än året innan. Förädlingsvärdet inom trä- och pappersindustrin gick ned med 3 procent. Förädlingsvärdet inom metallindustrin (inkl. elektronikindustrin) ökade med 7,2 procent från året innan. Inom metallindustrin preciserades volymökningen under det första kvartalet exceptionellt mycket nedåt på grund av korrigering i källuppgifterna; tillväxten var nu 8,1 procent i stället för 14,5 procent, vilket var uppskattningen i juni. Inom övrig fabriksindustri gick förädlingsvärdet upp med 4,2 procent under det andra kvartalet. Volymen av förädlingsvärdet inom byggande ökade under april-juni med 4,6 procent från året innan.

Volymen av förädlingsvärdet inom servicenäringarna var 2,6 procent större än under det andra kvartalet år 2007. Inom handeln ökade volymen av förädlingsvärdet med 6,2 procent från föregående år. Liksom under det första kvartalet var ökningen störst inom handeln med motorfordon. Orsaken var bilskattereformen som trädde i kraft i början av året. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna ökade med bara 0,6 procent närmast på grund av den svaga utvecklingen av kommunikationstjänster. Inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var ökningen 4,5 procent från året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 2,7 procent från föregående år.

Import, export, konsumtion och investeringar

Under årets andra kvartal ökade totalefterfrågan på grund av exporten och konsumtionen, medan investeringarna minskade något.

Exportvolymen ökade under april-juni med 6,5 procent från året innan. Exporten av varor ökade med 3,3 procent, exporten av tjänster med rentav 21,9 procent. Importvolymen ökade med 1,9 procent. Importen av varor ökade med 2,4 procent, medan importen av tjänster minskade med 0,2 procent. Uppgifterna om import och export kan komma att revideras avsevärt. Importförändringen under det första kvartalet (varor och tjänster sammanlagt) preciserades till +2,1 procent, medan den i uppgifterna i juni var -0,6 procent. Ökningen av exportvolymen under det första kvartalet preciserades till 6,6 procent från 4,8 procent i juni.

Volymen av den privata konsumtionen gick upp med 4,0 procent under det andra kvartalet. Liksom under det första kvartalet var ökningen kraftigast inom de varaktiga konsumtionsvarorna, där fordonsskattereformen syns som en topp i försäljningen av fordon. Volymen av de offentliga konsumtionskostnaderna ökade med 1,6 procent.

Efter en lång tillväxtperiod sjönk investeringsvolymen under det andra kvartalet med 3,3 procent från året innan. Föregående gång sjönk investeringsvolymen under det första kvartalet år 2005. Byggnadsinvesteringarna ökade med 5,9 procent. Tillväxten var kraftigast inom byggandet av lokaliteter, däremot har bostadsbyggnadsinvesteringarna minskat under början av året. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 18,8 procent till följd av en stor investering under det andra kvartalet år 2007. De privata investeringarna minskade med 3,5 procent under det andra kvartalet. När det gäller de offentliga investeringarna var riktningen den samma, minskningen var 1,4 procent.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Sysselsättningen förbättrades under det andra kvartalet, antalet sysselsatta ökade med 1,6 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 3,7 procent. Under kvartalet fanns det tre arbetsdagar fler än föregående år, vilket förklarar den stora ökningen av antalet arbetade timmar. Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april-juni 7,4 procent. Under motsvarande period i fjol var det relativa arbetslöshetstalet 7,8 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under april-juni med 8,5 procent (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som i affärsbokföringen grovt motsvarar rörelseresultatet, ökade med 4,7 procent till löpande priser. Nationalinkomsten (netto) var till löpande priser 6,2 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 29.8.2008. Kvalitetsbeskrivningen finns på Statistikcentralens webbsidor http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 10.7.2008.

Nationalräkenskapsuppgifterna om det tredje kvartalet år 2008 publiceras 8.12.2008, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna preciseras till dess årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års fördröjning.

Uppgifterna för åren 2006 och 2007 är preliminära. Uppgifterna för år 2006 och 2007 revideras i samband med publiceringen av följande publikation över årsräkenskaperna i januari 2009. Mer detaljerade uppgifter om revideringen av nationalräkenskaperna finns på Statistikcentralens webbsida http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2006/tiedote_022_2006-03-31_sv.html .


Senast uppdaterad 8.9.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2008, Bruttonationalproduktens tillväxttakt har planat ut under årets första hälft, investeringarna minskade under det andra kvartalet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2008/02/ntp_2008_02_2008-09-08_kat_001_sv.html