Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuotteen kasvu lähes pysähtynyt, vienti kääntynyt laskuun

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi vuoden 2008 heinä-syyskuussa vain 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2007 kolmanteen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 1,3 prosenttia suurempi. Kausitasoitettu volyymin muutos vuoden takaisesta oli +1,4 prosenttia. Käyvin hinnoin laskettuna bruttokansantuote kasvoi 3,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin kasvu vuoden 2008 toisella neljänneksellä tarkentui 2,5 prosenttiin vuoden takaisesta ja 0,5 prosenttiin edellisestä neljänneksestä, kun syyskuun julkaisussa vastaavat muutokset olivat +2,8 % ja +0,8 %. Alaspäin tarkentuminen johtui pääasiassa metalliteollisuuden lähdetietojen revisoitumisesta.

Vuonna 2007 bruttokansantuote kasvoi 4,5 %. Talouden kasvuvauhti näyttää siis hidastuneen selvästi viime vuodesta ja on nyt painumassa alle pitkän aikavälin keskiarvon (2,7 %).

Vuoden kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote supistui Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta oli 0,8 prosenttia vuoden takaista suurempi.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli kolmannella neljänneksellä 6,1 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys kasvoi 3,5 prosenttia. Metsätaloudessa jo ensimmäisellä neljänneksellä alkanut lasku jatkui ja arvonlisäys supistui 12,6 prosenttia.

Jalostustoimialojen eli teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäyksen volyymi kasvoi 2,1 prosenttia kolmannella neljänneksellä. Teollisuuden arvonlisäys oli 2,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys pieneni edelleen, nyt laskua 3,5 prosenttia vuoden takaisesta. Metalliteollisuudessa (ml. elektroniikkateollisuus) arvonlisäys kasvoi 6,3 prosenttia vuoden takaisesta. Toisen neljänneksen volyymin kasvu metalliteollisuudessa tarkentui alaspäin lähdetiedoissa tapahtuneen tarkentumisen johdosta; kasvuksi saatiin nyt 4,4 prosenttia syyskuussa arvioidun 7,2 prosentin sijaan. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys pieneni puoli prosenttia kolmannella neljänneksellä. Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa 0,6 prosenttia vuoden takaisesta, mutta edelliseen neljännekseen verrattuna volyymi jo supistui 1,1 prosenttia.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi oli yhden prosentin suurempi kuin vuoden 2007 kolmannella neljänneksellä. Kaupan arvonlisäyksen volyymi kasvoi 4,6 prosenttia vuoden takaisesta. Eniten kasvoi edelleen moottoriajoneuvojen kauppa, johon ilmeisesti vieläkin vaikuttaa vuoden alussa voimaan astunut autoverouudistus. Vähittäiskaupan volyymin kasvu sen sijaan jäi alle yhteen prosenttiin ja edelliseen neljännekseen verrattuna volyymi itse asiassa pieneni hieman. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut supistuivat 0,6 prosenttia. Alkuvuonna tämän toimialan kasvua hidasti lähinnä teleliikenteen kehitys, mutta nyt myös varsinaisen kuljetustoiminnan kasvu on hiipunut. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa kasvua oli 2 prosenttia vuoden takaisesta, mutta myös tällä toimialalla arvonlisäyksen volyymi jäi pienemmäksi kuin edellisellä neljänneksellä.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 1,2 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Kokonaiskysyntää lisäsivät kolmannella neljänneksellä lähinnä kone- ja kalustoinvestoinnit sekä julkiset investoinnit. Kulutuksen kasvu jäi vähäiseksi ja vienti puolestaan väheni.

Viennin volyymi pieneni heinä-syyskuussa 2,7 prosenttia vuoden takaisesta ja 3,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden vienti väheni 0,1 prosenttia ja palveluiden vienti 11,6 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin volyymi supistui 0,2 prosenttia vuoden takaisesta ja 2,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden tuonti kasvoi 0,9 prosenttia mutta palvelujen tuonnissa oli laskua 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti. Toisen neljänneksen tuonnin muutos (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui +3 prosenttiin vuoden takaisesta, kun se kesäkuun tiedoissa oli +1,9 %. Viennin volyymin kasvu toisella neljänneksellä tarkentui 6,3 prosenttiin kesäkuun 6,5 prosentista.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 1,8 prosenttia vuoden takaisesta, mutta pysyi edellisen neljänneksen tasolla. Kotitalouksien kulutusmenojen kasvu on hidastunut selvästi alkuvuoden neljän prosentin vauhdista ja lyhytikäisten tavaroiden (mm. ruoka, sähkö, polttoaineet) kulutuksen volyymi jopa pieneni hieman kolmannella neljänneksellä. Myös kestävien kulutustavaroiden kulutuksen volyymi pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna, mutta kasvoi vielä vuoden takaiseen verrattuna. Tähän kehitykseen vaikuttaa autokaupan väheneminen toiseen neljännekseen nähden. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 0,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Investointien volyymi kasvoi kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia vuoden takaisesta. Rakennusinvestoinnit kuitenkin vähenivät 0,3 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit ovat laskeneet koko vuoden, mutta nyt myös toimitilarakentamisen kasvu on pysähtynyt. Ainoastaan maa- ja vesirakennusinvestoinnit ovat edelleen kasvussa myös edelliseen neljännekseen verrattuna. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi kasvoi 18,8 prosenttia. Yksityiset investoinnit lisääntyivät kolmannella neljänneksellä 4,2 prosenttia ja julkiset investoinnit 4,1 prosenttia.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyys parani hieman vuoden kolmannella neljänneksellä työllisten määrän lisääntyessä 0,8 prosenttia vuoden takaisesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllisten määrä ei kuitenkaan enää kasvanut. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 4,7 prosenttia vuoden takaisesta. Neljänneksellä oli yksi työpäivä enemmän kuin edellisenä vuonna, mikä osittain selittää työtuntien suurta kasvua. Työpäiväkorjattu työtuntien muutos oli +4,2 prosenttia. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietojen mukaan osa-aikaisten työntekijöiden osuus työllisistä on myös hieman vähentynyt, jolloin työtuntien määrä voi kasvaa vaikka työllisyydessä ei yhtä suurta kasvua havaitakaan.

Työttömyysaste oli heinä-syyskuussa Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 5,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 6,1 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa 7,2 prosenttia (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidos-sa karkeasti liikevoittoa, väheni käyvin hinnoin 4,3 prosenttia. Edellisen kerran kansantalouden toimintaylijäämä on pienentynyt vuonna 2005. Kansantulo (netto) oli käyvin hinnoin 3,3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 27.11.2008 mennessä käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html .

Julkaisun vuositason tiedot vastaavat 10.7.2008 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2008 neljättä neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 27.2.2009, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä.

Vuodet 2006 ja 2007 ovat ennakollisia. Vuoden 2007 tiedot tarkentuvat vuositilinpidon seuraavan julkaisun yhteydessä tammikuussa 2009.

Tarkempia tietoja kansantalouden tilinpidon menetelmistä löytyy Tilastokeskuksen internetsivuilta: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/2007/ntp_2007_2007-12-17_men_001.html .


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2008, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 3. vuosineljännes 2008, Bruttokansantuotteen kasvu lähes pysähtynyt, vienti kääntynyt laskuun . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2008/03/ntp_2008_03_2008-12-08_kat_001_fi.html