Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Bruttokansantuote laski toisella neljänneksellä edelleen voimakkaasti, julkisten investointien ja kulutusmenojen kasvu hidasti kokonaiskysynnän supistumista

Bruttokansantuotteen volyymi väheni vuoden 2009 huhti-kesäkuussa 2,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vuoden 2008 toiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote oli 9,4 prosenttia pienempi työpäiväkorjattuna. Käyvin hinnoin laskettuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote supistui 8,0 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen volyymin muutos vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä oli -7,6 prosenttia vuoden takaisesta ja -3,0 prosenttia edellisestä neljänneksestä, kun kesäkuun julkaisussa vastaavat muutokset olivat -7,6 % ja -2,7 %. Kausitasoitetut aikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

Bruttokansantuotteen kausitasoitetun volyymin tarkentuminen Neljännesvuositilinpidon julkaisuissa

Kausitasoitettu bruttokansantuote oli suurimmillaan vuoden 2008 alkupuoliskolla, jonka jälkeen se on vähentynyt hyvin nopeasti. Suomen talous on tämän vuoden alkupuoliskolla supistunut yhtä voimakkaasti kuin 1990-luvun laman alkuvaiheessa, jolloin vuoden 1991 ensimmäiselle neljännekselle osunut suurin yksittäinen bruttokansantuotteen pudotus oli -2,7 % (edelliseen neljännekseen verrattuna). Vuoden takaiseen verrattuna 90-luvun suurin pudotus oli -8,0 % saman vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Suomen talous supistuu nyt myös selvästi nopeammin kuin EU-alueen talous yhteensä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote väheni Eurostatin kokoaman ennakon mukaan EU-alueella 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Tuotanto

Alkutuotannon arvonlisäyksen volyymi oli toisella neljänneksellä 6,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Maatalouden arvonlisäys kasvoi 13,2 prosenttia, mutta metsätalouden tuotanto laski 10,6 prosenttia. Puun markkinahakkuut olivat toisella neljänneksellä ennätyksellisen vähäisiä.

Jalostustoimialojen eli teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäyksen volyymi supistui 21,6 prosenttia toisella neljänneksellä. Teollisuuden tuotanto laski edelleen voimakkaasti: arvonlisäys oli 23,8 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin ja 6,4 prosenttia pienempi kuin edellisellä neljänneksellä. Puu- ja paperiteollisuudessa alamäki jatkui arvonlisäyksen supistuessa 27,3 prosenttia vuoden takaisesta ja 9,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Metalliteollisuudessa (ml. elektroniikkateollisuus) arvonlisäys väheni 26,9 prosenttia vuoden takaisesta ja 4,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Muun tehdasteollisuuden arvonlisäys pieneni 18,3 prosenttia toisella neljänneksellä.

Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi supistui huhti-kesäkuussa 14 prosenttia vuoden takaisesta ja 4,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi oli 4,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2008 toisella neljänneksellä. Kaupan arvonlisäyksen volyymi väheni 14,4 prosenttia vuoden takaisesta ja 4,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tukkukauppa ja moottoriajoneuvojen kauppa ovat suhdanneherkempinä vähentyneet viimeisen vuoden aikana huomattavasti voimakkaammin kuin vähittäiskauppa, jossa arvonlisäys on laskenut vain 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Kuljetus-, varastointi ja tietoliikennepalvelut supistuivat 10 prosenttia vuoden takaisesta ja 3,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kiinteistö- ja liike-elämän palveluissa pudotusta oli 2,9 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi pieneni 10,2 prosenttia vuoden takaisesta ja 2,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Tuonti, vienti, kulutus ja investoinnit

Lähes kaikki kysyntäkomponentit laskivat kokonaiskysyntää toisella neljänneksellä. Ainoastaan julkiset investoinnit ja julkiset kulutusmenot kasvoivat.

Viennin volyymi pieneni huhti-kesäkuussa 30,2 prosenttia vuoden takaisesta, mutta edelliseen neljännekseen verrattuna vienti supistui enää vain 0,7 prosenttia. Tavaroiden vienti väheni 31,7 prosenttia ja palveluiden vienti 24,7 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin volyymi supistui 27,7 prosenttia vuoden takaisesta ja 6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Tavaroiden tuonti väheni 31,9 prosenttia ja palveluiden tuonti 14,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tuonnin ja viennin tiedot saattavat tarkentua huomattavasti. Ensimmäisen neljänneksen tuonnin muutos (tavarat ja palvelut yhteensä) tarkentui -21,5 prosenttiin vuoden takaisesta, kun se kesäkuun tiedoissa oli -19,4 %. Viennin volyymin muutos ensimmäisellä neljänneksellä tarkentui -27,4 prosenttiin kesäkuun -25,5 prosentista.

Yksityisen kulutuksen volyymi väheni toisella neljänneksellä 3,4 prosenttia vuoden takaisesta ja 0,7 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kestävien kulutustavaroiden kulutuksen volyymi supistui eniten, mihin vaikuttaa autokaupan hiipumisen lisäksi myös kulutuselektroniikan hiljentynyt kysyntä. Myös muiden tavaroiden sekä palvelujen kulutus oli kotitalouksien osalta laskussa. Julkisten kulutusmenojen volyymi kasvoi 2,5 prosenttia vuoden takaisesta.

Investointien volyymi pieneni toisella neljänneksellä 11,7 prosenttia vuoden takaisesta ja 5,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Rakennusinvestoinnit vähenivät 13,9 prosenttia vuoden takaisesta ja 4,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Asuinrakennusinvestoinneissa näkyi merkkejä pitkän alamäen päättymisestä volyymin kasvaessa hieman edelliseen neljännekseen verrattuna. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien volyymi supistui 9,5 prosenttia vuoden takaisesta ja 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Yksityiset investoinnit vähenivät toisella neljänneksellä 14,3 prosenttia, mutta julkiset investoinnit kasvoivat 6,2 prosenttia vuoden takaisesta.

Työllisyys, palkat ja kansantulo

Työllisyystilanne heikentyi vuoden toisella neljänneksellä työllisten määrän vähentyessä 3 prosenttia vuoden takaisesta. Edelliseen neljännekseen verrattuna työllisten määrä väheni 1,2 prosenttia. Kansantaloudessa tehtyjen työtuntien määrä laski 7,5 prosenttia vuoden takaisesta työpäiväkorjattuna. Neljänneksellä oli työpäiviä kolme vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyysaste oli huhti-kesäkuussa Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen mukaan 9,6 prosenttia. Viime vuoden vastaavana aikana työttömyysaste oli 7,3 prosenttia.

Kansantalouden nimellinen palkkasumma pieneni huhti-kesäkuussa työpäiväkorjattuna 0,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna (ei sisällä työsuhdeoptioita). Toimintaylijäämä (netto), joka vastaa liikekirjanpidossa karkeasti liikevoittoa, väheni käyvin hinnoin 31,7 prosenttia. Bruttokansantulo oli käyvin hinnoin ja työpäiväkorjattuna 6,4 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten.

Käytettävissä olleet tiedot

Neljänneksen ennakkotiedot perustuvat 28.8.2009 mennessä käytettävissä olleisiin lähdetietoihin talouskehityksestä. Laatuseloste on saatavissa Tilastokeskuksen Internet-sivuilta http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Julkaisun vuositason tiedot vastaavat 9.7.2009 julkaistuja kansantalouden tilinpidon tietoja.

Vuoden 2009 kolmatta neljännestä koskevat kansantalouden tiedot julkaistaan 8.12.2009, jolloin myös aiempia neljänneksiä tarkistetaan. Neljännesvuositiedot tarkentuvat kunnes vuositilinpidon lopulliset tiedot julkaistaan noin kahden vuoden viiveellä. Kausitasoitetut ja trendiaikasarjat tarkentuvat aina uusien havaintojen myötä riippumatta alkuperäisen aikasarjan tarkentumisesta.

Vuodet 2006, 2007 ja 2008 ovat ennakollisia. Vuoden 2008 tiedot tarkentuvat vuositilinpidon seuraavan julkaisun yhteydessä tammikuussa 2010.

Tarkempia tietoja Neljännesvuositilinpidon menetelmistä löytyy menetelmäkuvauksesta: http://www.tilastokeskus.fi/til/ntp/2008/03/ntp_2008_03_2008-12-08_men_001.html


Lähde: Kansantalouden tilinpito 2009, 2. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 8.9.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Neljännesvuositilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9749. 2. vuosineljännes 2009, Bruttokansantuote laski toisella neljänneksellä edelleen voimakkaasti, julkisten investointien ja kulutusmenojen kasvu hidasti kokonaiskysynnän supistumista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ntp/2009/02/ntp_2009_02_2009-09-08_kat_001_fi.html