Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Finlands ekonomi växte inte under första kvartalet, exportefterfrågan fortfarande svag

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under januari–mars med 0,4 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 0,8 procent mindre än under det första kvartalet år 2009. Beräknat i löpande priser krympte den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent från året innan.

Volymförändringen av bruttonationalprodukten under det sista kvartalet år 2009 var –0,2 procent från föregående kvartal och –5,2 procent från året innan, då motsvarande förändringar i föregående publikation var 0,0 procent och –5,1 procent.

Enligt den nya tidsserien var volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten som störst under andra kvartalet år 2008. Därefter sjönk den mycket snabbt särskilt under sista kvartalet år 2008 och första kvartalet år 2009. Produktionen har därefter hållit sig på nivån för första kvartalet år 2009.

Finlands ekonomi har under den pågående recessionen minskat relativt sett mer än EU-områdets ekonomi. Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-området med 0,2 procent under första kvartalet jämfört med föregående kvartal och med 0,3 procent från året innan.

Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

1.1. Produktion

Under första kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen 3 procent större än under föregående kvartal och 1,4 procent större än året innan. Inom lantbruket ökade förädlingsvärdet klart jämfört med året innan, men produktionen inom skogsbruket minskade.

Industriproduktionen minskade något under det första kvartalet. Förädlingsvärdet var 1,2 procent mindre än under det föregående kvartalet, men 1,9 procent större än året innan. Inom trä- och pappersindustrin var förädlingsvärdet 7,4 procent mindre än kvartalet innan, men 5,4 procent större än för ett år sedan. Inom metallindustrin (inkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 3,2 procent från föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom den övriga fabriksindustrin minskade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan.

Inom byggverksamheten har volymen sjunkit stadigt sedan det första kvartalet år 2008 och det blev ingen vändning nu heller. Under januari–mars sjönk produktionen med en procent från föregående kvartal och med 6,7 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna var på samma nivå som föregående kvartal, men sjönk med 1,3 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom handeln var på samma nivå som föregående kvartal och året innan. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna gick ned med 0,9 procent från föregående kvartal och med 2 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster var på samma nivå som föregående kvartal, men sjönk med 2,6 procent från året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med en procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Totalefterfrågan minskade med 1,7 procent från föregående kvartal och med 1,4 procent från året innan. Särskilt exporten samt investeringarna i maskiner, inventarier och transportmedel minskade efterfrågan. Utrikeshandeln försvårades av en arbetskonflikt inom stuveribranschen i mars.

Exportvolymen minskade under januari–mars med 11 procent jämfört med föregående kvartal och var 2,2 procent mindre än året innan. Jämförelsen med föregående kvartal försvåras av den leverans av ett kryssningsfartyg som inträffade i oktober 2009. Även om man beaktar fartygsleveransen på en miljard euro är den säsongrensade exporten till löpande priser under det första kvartalet ändå något mindre än under föregående kvartal. Exporten av varor och tjänster minskade med 9,4 resp. 12,2 procent från föregående kvartal. Volymen av importen minskade med 2,7 procent från föregående kvartal och var 4,5 procent mindre än året innan. Importen av varor minskade med 3,8 procent från föregående kvartal, men importen av tjänster ökade med 1,4 procent.

Importförändringen (varor och tjänster sammanlagt) under fjärde kvartalet reviderades till –1,4 procent från föregående kvartal och till –16,9 procent från året innan, medan förändringarna var +0,7 procent och –16,5 procent i föregående publikation. Förändringen av exportvolymen under fjärde kvartalet reviderades till +10,1 procent från föregående kvartal och till –12,2 procent från året innan, då motsvarande förändringar i föregående publikation var +7,4 procent och –13,8 procent. Import- och exportuppgifterna kan komma att revideras avsevärt.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under första kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 1,1 procent från året innan. Den kalla vinterns påverkan syns i konsumtionen av icke-varaktiga varor (bl.a. el och bränsle), där ökningen var 1,3 procent från föregående kvartal. Volymen av de offentliga konsumtionskostnaderna ökade med 0,6 procent jämfört med såväl föregående kvartal som året innan.

Under första kvartalet minskade investeringsvolymen med 0,9 procent från föregående kvartal och med 5,6 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 5,6 procent från året innan. När det gäller bostadsbyggnadsinvesteringar kan man dock se en klar ökning jämfört med ett svagt fjolår då volymen växte med 8,7 procent från föregående kvartal och med 15,9 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 6,2 procent från föregående kvartal och med 3,6 procent från året innan. De privata investeringarna sjönk med 1,2 procent från kvartalet innan, men de offentliga investeringarna ökade med 0,6 procent.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

I sysselsättningsläget skedde inga betydande förändringar under första kvartalet. Antalet sysselsatta ökade med 0,5 procent från föregående kvartal, men antalet var 2,4 procent färre än året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Kvartalet hade lika många arbetsdagar som föregående år.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 9,3 procent. Under motsvarande period i fjol var det 7,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin minskade under januari–mars med 0,2 procent från föregående kvartal och med 0,6 procent från året innan (exkl. anställningsoptioner). Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföringen, ökade i löpande priser med 14,2 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,3 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna om kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 28.5.2010. Förändringarna angående uppgiftslämnarnas svarsfrekvens som gjorts i Skatteförvaltningens Oiva-material i början av år 2010 har åtminstone temporärt försvagat täckningen av källmaterialen i synnerhet för förädlingsvärdet och bruttonationalprodukten. Därför kan estimatet för bruttonationalprodukten för första kvartalet år 2010 revideras mer än vanligt i samband med följande offentliggörande.

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 29.1.2010. Årsuppgifterna för åren 2007–2009 revideras nästa gång 15.7.2010 i samband med offentliggörandet av årsräkenskaperna. Nationalräkenskapsuppgifterna om det andra kvartalet år 2010 publiceras 8.9.2010, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna revideras tills årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Publiceringen av konjunkturindikatorn för produktionen 13.8.2010 kommer för första gången att innehålla ett snabbestimat (flash estimate) för det andra kvartalet.

Mera om de nya metoderna för kvartalsräkenskaperna finns att läsa i ett separat meddelande: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2010, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.6.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2010, 1. Finlands ekonomi växte inte under första kvartalet, exportefterfrågan fortfarande svag . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/01/ntp_2010_01_2010-06-09_kat_001_sv.html