Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Handel och byggande upprätthåller den ekonomiska tillväxten under tredje kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,5 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 3,7 procent större än under tredje kvartalet år 2009. Beräknat i löpande priser ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 6,4 procent från året innan.

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten var som störst under andra kvartalet år 2008. Därefter sjönk den mycket snabbt särskilt under sista kvartalet år 2008 och första kvartalet år 2009. Andra kvartalet år 2009 ser ut att utgöra botten för recessionen. Därefter har bruttonationalprodukten åter långsamt ökat och är nu i stort sett på samma nivå som år 2006.

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Figur 1. Revidering av den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten i kvartalsräkenskapernas publikationer

Också de övriga europeiska ekonomierna håller så småningom på att återhämta sig från recessionen. Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU-27-området med 0,5 procent under årets tredje kvartal jämfört med föregående kvartal.

1.1. Produktion

Under tredje kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 5,3 procent mindre än under föregående kvartal, men 1,2 procent större än året innan. Inom jordbruket var spannmålsskörden den sämsta under 2000-talet.

Industriproduktionen minskade något under tredje kvartalet. Förädlingsvärdet var 1,6 procent mindre än under det föregående kvartalet, men 3,5 procent större än året innan. Inom trä- och pappersindustrin var förädlingsvärdet 5,4 procent mindre än under föregående kvartal, men ändå 7,3 procent större än för ett år sedan. Inom metallindustrin (inkl. el- och elektronikindustrin) minskade förädlingsvärdet med 1,8 procent från föregående kvartal, men ökade med 2,7 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom den övriga fabriksindustrin var 0,6 procent större än föregående kvartal och 2,4 procent större än året innan.

Förädlingsvärdets volym inom byggverksamheten vände klart uppåt under andra kvartalet och tillväxten fortsatte under tredje kvartalet. Under juli–september ökade produktionen med 2,5 procent från föregående kvartal och med 9,3 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna var på samma nivå som föregående kvartal, men ökade med 2,6 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom handeln var 2,1 procent större än under föregående kvartal och 7 procent större än året innan. Transport-, magasinerings- och kommunikationstjänsterna ökade med 2,1 procent från föregående kvartal och med 7,4 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom fastighetsverksamhet och företagstjänster sjönk med 0,3 procent från föregående kvartal, men steg med 0,4 procent från året innan.

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,2 procent från föregående kvartal och med 3,2 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med 0,9 procent från föregående kvartal och med 5,5 procent från året innan. Särskilt den privata konsumtionen och investeringarna i bostadsbyggnader ökade efterfrågan.

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, i priser för referensåret 2000)

Figur 2. Förändringar i BNP och efterfrågeposterna från föregående kvartal (säsongrensat, i priser för referensåret 2000)

Exportvolymen minskade under juli–september med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal, men var 9,4 procent större än året innan. Exporten av varor ökade med 0,9 procent från föregående kvartal, men exporten av tjänster minskade med 7,3 procent. Volymen av importen steg med 5,5 procent från föregående kvartal och var 7,3 procent större än året innan. Importen av varor och tjänster ökade med 5,4 resp. 5,6 procent från föregående kvartal.

Importförändringen för andra kvartalet reviderades till +7,5 procent från föregående kvartal (var +6,6 %). Förändringen av importvolymen för andra kvartalet reviderades till +13,5 procent jämfört med föregående kvartal (var +12,6 %). Import- och exportuppgifterna kan komma att revideras avsevärt.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan. Volymen av de offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Under tredje kvartalet ökade investeringsvolymen med 2,7 procent från föregående kvartal och med 8,9 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna ökade med 3,4 procent från föregående kvartal och med 12,7 procent från året innan. Investeringarna i bostadsbyggnader visade en fortsatt kraftig ökning under tredje kvartalet då volymen steg med 5,6 procent från föregående kvartal och med 36,9 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 2,3 procent från föregående kvartal och med 1,1 procent från året innan. De privata investeringarna steg med 2,8 procent och de offentliga investeringarna med 6,2 procent jämfört med föregående kvartal.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Under tredje kvartalet var antalet sysselsatta på samma nivå som föregående kvartal, men 0,5 procent fler än året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin sjönk dock med 0,8 procent från föregående kvartal och med 0,5 procent från året innan. Kvartalet hade lika många arbetsdagar som föregående år.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 7,3 procent. Under motsvarande period i fjol var det 7,5 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,9 procent från föregående kvartal och med 3,3 procent från året innan. Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade i löpande priser med 23 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 5,6 procent större än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 26.11.2010.

Uppgifterna på årsnivå motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 15.7.2010, med undantag av utländska ekonomiska transaktioner (export, import, primärinkomster från utlandet), som vid revidering kan avvika från uppgifterna i årsräkenskaperna. Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet år 2010 publiceras 1.3.2011, då också tidigare kvartal revideras. Kvartalssiffrorna revideras tills årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Mera om de nya metoderna för kvartalsräkenskaperna finns att läsa i ett separat meddelande: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html

Mera information om säsongrensningsmetoden: http://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2010, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, Samu Hakala (09) 17343756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 9.12.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2010, 1. Handel och byggande upprätthåller den ekonomiska tillväxten under tredje kvartalet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2010/03/ntp_2010_03_2010-12-09_kat_001_sv.html