Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.9.2011

Bruttonationalprodukten ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under april–juni med 0,6 procent från föregående kvartal. Jämfört med andra kvartalet år 2010 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,9 procent. Under andra kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten för det första kvartalet år 2011 reviderades till +0,3 procent från föregående kvartal (var +0,8 %) och till +4,8 procent från året innan (var +5,5 %). De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Exportvolymen minskade med 7,1 procent från föregående kvartal och med 6,8 procent från året innan. Importen var på samma nivå som föregående kvartal, men ökade med 1,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under andra kvartalet med 1,4 procent jämfört med föregående kvartal och med 4,6 procent från året innan. Investeringarna ökade med 2,1 procent från föregående kvartal och med 7,4 procent från året innan.

Nationalräkenskaperna övergick i juli 2011 till den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. Även uppgifterna i kvartalsräkenskaperna publiceras nu för första gången enligt den nya näringsgrensindelningen. I kvartalsräkenskapernas publikationer används i regel Eurostats näringsgrensindelning A11 (11 näringsgrenar). Uppgifter om förädlingsvärde publiceras i kvartalsräkenskaperna med en mer detaljerad indelning på 22 näringsgrenar (som innehåller A11- näringsgrenarna).

Med volym avses uppgift som rensats för prisändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.

Statistikcentralen började i juli 2010 producera tre nya indikatorer härledda från de kvartalsvisa sektorräkenskaperna: hushållens sparkvot, företagens investeringskvot och företagens vinstandel. Dessa tidsserier finns på Eurostats sida: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sector_accounts/data/quarterly_data


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.9.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 12.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/02/ntp_2011_02_2011-09-05_tie_001_sv.html