Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.12.2011

Bruttonationalprodukten ökade med 0,9 procent från föregående kvartal och med 2,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten under juli–september med 0,9 procent från föregående kvartal. Jämfört med tredje kvartalet år 2010 ökade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 2,7 procent. Under tredje kvartalet var antalet arbetsdagar detsamma som året innan.

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Bruttonationalprodukten efter kvartal till 2000 års priser

Förändringen av bruttonationalprodukten under andra kvartalet år 2011 reviderades till +0,1 procent från föregående kvartal (var +0,6 %) och till +1,9 procent från året innan (var +2,9 %). Revideringen nedåt av bruttonationalprodukten under andra kvartalet berodde till största delen på att förädlingsvärdet inom el- och elektronikindustrin reviderades. Inom näringsgrenen el- och elektronikindustri (26–27) har man undantagsvis varit tvungen att korrigera felaktiga primäruppgifter som ursprungligen tillställts Statistikcentralen gällande andra kvartalet. Dessa korrigeringar inverkade också på att exporten av tjänster reviderades uppåt under andra kvartalet. De säsongrensade uppgifterna och trendtidsseriernas uppgifter förändras alltid i och med nya observationer. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Volymen av exporten ökade under tredje kvartalet med 2,4 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 2,7 procent från året innan. Importen minskade med 1,7 procent från föregående kvartal och med 7,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och med 3,2 procent från året innan. Investeringarna ökade med 1,6 procent från föregående kvartal och med 4,2 procent från året innan.

Nationalräkenskaperna övergick i juli 2011 till den nya näringsgrensindelningen TOL 2008. I kvartalsräkenskapernas publikationer används i regel Eurostats näringsgrensindelning A11 (11 näringsgrenar). Uppgifter om förädlingsvärde publiceras i kvartalsräkenskaperna med en mer detaljerad indelning på 22 näringsgrenar (som innehåller A11-näringsgrenarna).

Med volym avses uppgift som rensats för prisförändringar. Volymerna för referensåret 2000 har angivits i förhållande till 2000 års prisnivå i löpande priser (euro). Förändringsprocenterna från motsvarande kvartal året innan har beräknats på basis av den arbetsdagskorrigerade tidsserien, förändringsprocenterna från föregående kvartal på basis av den säsongrensade tidsserien.


Källa: Nationalräkenskaper 2011, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, Samu Hakala (09) 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (252,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 5.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2011/03/ntp_2011_03_2011-12-05_tie_001_sv.html