Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Finlands ekonomi alltjämt i recession, industriproduktionen minskade rejält under första kvartalet

Volymen av bruttonationalprodukten minskade under januari–mars med 0,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 2,1 procent mindre än under första kvartalet 2012. Beräknat i löpande priser minskade den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten med 0,1 procent från året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten har antingen minskat eller varit oförändrad redan under fyra kvartal i följd. Den ekonomiska recessionen fortsatte således också under första kvartalet. Senast ökade bruttonationalprodukten under första kvartalet 2012, då utöver andra faktorer också den topp i försäljningen som förorsakades av ändringen av bilskatten bidrog till ökningen av nationalprodukten.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU27-området under första kvartalet med 0,1 procent från kvartalet innan.

1.1. Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,8 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q1 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q1 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q1 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna, 2013Q1 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under första kvartalet var volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, 4,2 procent större än under föregående kvartal och 3,6 procent större än året innan. Inom skogsbruket ökade avverkningsbeloppen med över åtta procent jämfört med året innan.

Industriproduktionen minskade med undantag av livsmedelsframställningen inom alla näringsgrenar under januari–mars. Förädlingsvärdet inom näringsgrenarna B–E var 3 procent lägre än under föregående kvartal och 5,1 procent lägre än året innan. Produktionen inom el- och elektronikindustrin minskade mest, men också förädlingsvärdet inom metallindustrin minskade mer än någonsin sedan år 2009.

Under januari–mars minskade produktionen inom byggverksamhet med 1,5 procent från föregående kvartal och med 6,1 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna var på samma nivå som föregående kvartal, men ökade med 0,4 procent från året innan. Förädlingsvärdet inom privata tjänster ökade med 0,4 procent och inom offentliga tjänster med 0,4 procent från föregående kvartal.

Förädlingsvärdet inom handeln ökade med 0,1 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,2 procent från året innan.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade under första kvartalet med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal, men minskade med 1,6 procent från året innan. En minskning av export och byggnadsinvesteringar minskade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q1 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q1 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q1 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan, 2013Q1 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen ökade under januari–mars med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal, men var 4 procent mindre än året innan. Exporten av varor sjönk med 4,6 procent och exporten av tjänster med 2 procent jämfört med året innan. Då man bedömer utvecklingen av exporten och särskilt varuexporten är det bäst att använda ursprungliga eller arbetsdagskorrigerade uppgifter. Den oregelbundna säsongvariationen inom den finländska varuexporten försvårar säsongrensningen, varför det är svårt att tolka säsongrensade uppgifter och förändringsprocenter som beräknats på basis av dem.

Importen minskade med 3 procent från föregående kvartal och med 7,9 procent från året innan. Importen av varor minskade med 9,1 procent och importen av tjänster med 4,8 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under första kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,5 procent från året innan. Minskningen av konsumtionen jämfört med året innan förklaras delvis av den stora bilförsäljningen under jämförelsetidpunkten, som berodde på ändringar i bilskatten.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med 0,6 procent från föregående kvartal, men minskade med 5,5 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade med 1,6 procent från föregående kvartal och med 8,2 procent från året innan. Byggandet av lokaliteter minskade mest jämfört med föregående kvartal.

Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 6,9 procent från föregående kvartal och med 3,9 procent från året innan. Investeringarna i transportmedel ökade på grund av det kryssningsfartyg som Viking Line tog i bruk i januari.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under första kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,5 procent från föregående kvartal och med 2,4 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 8,8 procent. Under motsvarande period i fjol var det 8,0 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 0,3 procent från föregående kvartal och med 1,1 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade i löpande priser med 7,9 procent från föregående år. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,6 procent mindre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 24.5.2013.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2011 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2013, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet 2013 publiceras 5.9.2013, då också tidigare kvartal revideras.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/laa.html

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna: : http://tilastokeskus.fi/til/ntp/men_sv.html


Källa: Nationalräkenskaper 2013, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 09 1734 3332, Samu Hakala 09 1734 3756, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2013, 1. Finlands ekonomi alltjämt i recession, industriproduktionen minskade rejält under första kvartalet . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2013/01/ntp_2013_01_2013-06-05_kat_001_sv.html