Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under januari-mars

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten ökade under januari–mars med 1,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 3,1 procent jämfört med nivån för första kvartalet 2017. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 4,3 procent högre än året innan.

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 2. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under första kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 3,1 procent från året innan.

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Fiqur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 4. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under januari-mars ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med två procent från föregående kvartal och var på samma nivå som under första kvartalet år 2017. Volymen av förädlingsvärdet inom jordbruket minskade med två procent, men skogsbruket ökade med en procent jämfört med året innan.

Tillväxten tilltog inom de industriella näringsgrenarna under januari-mars: förädlingsvärdet inom hela industrin ökade med fyra procent från föregående kvartal. Produktionen inom tillverkningsindustrin var tre procent högre än året innan. Särskilt mycket ökade produktionsvolymen inom metallindustrin (exkl. el- och elektronikindustrin) samt el- och elektronikindustri som under första kvartalet var på en nivå som var sex procent högre än året innan, samt energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering, som ökade med åtta procent jämfört med året innan. En svagare utveckling visade skogsindustrin, där produktionen minskade med en procent från året innan samt den kemiska industrin som ökade med en procent.

Byggverksamheten ökade under januari–mars med tre procent från föregående kvartal och med sju procent från året innan.

Volymen inom servicenäringarna ökade med en procent från föregående kvartal och med två procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med tre procent och inom offentliga tjänster med en procent.

Volymen inom handeln var en procent högre än under föregående kvartal och fem procent högre än året innan. Nästan alla andra servicenäringar visade också en klar ökning under januari-mars, men bara finans- och försäkringsverksamhet hade en minskning jämfört med året innan. Dessutom var produktionen inom informations- och kommunikationsverksamhet på samma nivå som året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan ökade med tre procent under januari–mars jämfört med första kvartalet 2017. Särskilt den ökade konsumtionen och fler investeringar gjorde att efterfrågan inom samhällsekonomin ökade.

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2018 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 6. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2018 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade med en procent under januari-mars jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan. Exporten av varor minskade något, men exporten av tjänster ökade med två procent jämfört med året innan.

Importvolymen minskade med något under en procent från föregående kvartal, men ökade med tre procent från året innan. Importen av varor ökade med två procent och importen av tjänster med fyra procent jämfört med året innan.

Volymen av hushållens konsumtion ökade under första kvartalet med en procent jämfört med föregående kvartal och med något under tre procent från året innan. De offentliga konsumtionsuppgifterna ökade med tre procent jämfört med nivån för första kvartalet 2017.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade med fyra procent från föregående kvartal och med åtta procent från året innan. De privata investeringarna gick upp med tio procent, men de offentliga investeringarna gick ned med två procent från året innan. Investeringarna i bostadsbyggande ökade med tio procent och i övrigt husbyggande med sju procent från året innan. Anläggningsinvesteringarna ökade med tre procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel ökade med 16 procent jämfört med första kvartalet 2017.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under januari-mars med 0,7 procent från föregående kvartal och med 2,3 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 1,0 procent från föregående kvartal och med 2,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under januari–mars 8,8 procent, under motsvarande period året innan var det 9,3 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 1,3 procent från föregående kvartal och med 4,3 procent jämfört med året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 0,1 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, ökade med 8,9 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 4,3 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 25.5.2018. Uppgifterna på årsnivå 1990–2015 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 31.1.2018, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskaperna för åren 2016 och 2017 offentliggörs 12.7.2018. Då avstäms också tidsserierna 1990N1–2018N1 för kvartalsräkenskaperna med nationalräkenskapernas nya tidsserier. De avstämda uppgifterna är tillgängliga i databastabellerna för kvartalsräkenskaperna fr.o.m. publiceringstidpunkten.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande andra kvartalet 2018 publiceras 31.8.2018, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av juniuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 14.8.2018.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2018, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Ida Peltonen 029 551 3334, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2018, Finlands samhällsekonomi fortsatte att öka under januari-mars . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2018/01/ntp_2018_01_2018-05-31_kat_001_sv.html