Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Bruttonationalprodukten minskade under januari-mars, Finlands samhällsekonomi drabbades av svag efterfrågan

Volymen av den säsongrensade bruttonationalprodukten minskade under januari–mars med 0,1 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten minskade med 1,0 procent jämfört med nivån för första kvartalet 2020. Granskat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,1 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Enligt Eurostats preliminära uppgifter minskade bruttonationalprodukten inom EU-området under första kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,2 procent från föregående kvartal, men minskade med 0,8 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 1:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)
Under januari–mars ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske både jämfört med föregående kvartal och året innan.

Produktionen inom de industriella näringsgrenarna (inkl. utvinning av mineral samt energi-, vatten- och avfallshantering) ökade under januari-mars jämfört med föregående kvartal, men stannade på en något lägre nivå än året innan. Näringsgrenarna inom skogs- och metallindustrin visade en ökning från föregående kvartal, men näringsgrenarna inom den kemiska industrin samt inom el- och elektronikindustrin visade en minskning. Minskningen inom byggverksamheten fortsatte under januari-mars.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade något under första kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal, men var mindre än året innan. Coronakrisen började under första kvartalet 2020 och har särskilt kraftigt påverkat näringsgrenarna transport samt hotell- och restaurangverksamhet. Också inom flera andra servicenäringar var förädlingsvärdet lägre än året innan. Näringsgrenen handel ökade, då i synnerhet bilhandeln ökade klart under januari-mars. Dessutom har näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet klarat sig bra genom coronakrisen.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under januari-mars med 0,8 procent från föregående kvartal. För första gången på länge ökade investeringarna från föregående kvartal, men i synnerhet exporten minskade rejält.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2021 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 1:a kvartalet 2021 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Både volymen av exporten av varor och tjänster minskade under januari-mars från föregående kvartal. Importvolymen ökade däremot. Utrikeshandeln med tjänster har lidit mer av coronakrisen än exporten och importen av varor, eftersom exporten och importen av tjänster fortfarande var nästan 20 procent lägre under januari-mars än året innan. Priserna inom utrikeshandeln med varor steg klart i mars, vilket innebär att värdet av exporten av varor minskade mindre (-3,6%) än volymmässigt (-6,3%) räknat i löpande priser jämfört med föregående kvartal.

Den privata konsumtionen minskade under januari-mars jämfört med föregående kvartal. Jämfört med första kvartalet 2020, då coronakrisen började, har konsumtionen av tjänster varit nästan tio procent lägre. De offentliga konsumtionsutgifterna minskade från föregående kvartal men var på en högre nivå än året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen ökade från föregående kvartal. De offentliga investeringarna minskade, men de privata ökade. Investeringarna i byggnader samt maskiner, inventarier och transportmedel ökade från föregående kvartal, men var på en lägre nivå än året innan. Investeringarna i forskning och utveckling samt programvaror minskade.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under januari-mars med 0,7 procent och antalet arbetade timmar med 2,2 procent från året innan. Jämfört med föregående kvartal minskade antalet arbetade timmar med 0,3 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under januari–mars med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,1 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter steg med 6,7 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade med 3,0 procent under första kvartalet från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 1,2 procent större än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 21.5.2021. Uppgifterna på årsnivå 1990–2019 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 26.2.2021, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats. Årsuppgifterna 2020 revideras 14.7.2021, då också databastabellerna för kvartalsräkenskaperna uppdateras.

Ansvaret för insamlingen av uppgifter om kommunernas och samkommunernas ekonomi i fråga om kvartalsuppgifterna överfördes från Statistikcentralen till Statskontoret i början av 2021: http://www.stat.fi/uutinen/kuntatalouden-neljannesvuositiedot-julkaistu-ensimmaista-kertaa-tutkikuntiafi-palvelussa Målet med den nya datainsamlingen har varit långtgående automatisering. Dessutom är det datainnehåll som samlas in mer omfattande än tidigare. Ändringarna kan i inledningsskedet inverka på kvaliteten och jämförbarheten hos uppgifterna om de offentliga samfunden ur statistikföringssynvinkel.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för andra kvartalet år 2021 publiceras 31.8.2021. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under april–juni publiceras i samband med offentliggörandet av juniuppgifterna om Konjunkturindikatorn för produktionen 17.8.2021.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Antti Kosunen 029 551 3613, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 1:a kvartalet 2021, Bruttonationalprodukten minskade under januari-mars, Finlands samhällsekonomi drabbades av svag efterfrågan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2021/01/ntp_2021_01_2021-05-28_kat_001_sv.html