Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revidering av uppgifterna hör till kvartalsräkenskapernas natur

Uppgifterna i alla kvartalsräkenskapernas tidsserier kan revideras till följd av revidering av källmaterialet eller på grund av ändringar i beräkningsmetoderna. Dessutom ändras de säsongsrensade siffrorna och trendtidsseriernas siffror under varje kvartal, även om det inte skett några förändringar i källmaterialen eller beräkningsmetoderna.

Kvartalsräkenskapernas uppgifter för fjärde kvartalet år 2008 publicerades 27.2.2009. Där hade bruttonationalproduktens (BNP) volymuppgifter reviderats jämfört med uppgifterna för tredje kvartalet, som publicerades i december 2008, på följande sätt:

1. Årsförändringar, dvs. förändringar från samma kvartal ett år tidigare. Dessa räknas på basis av den ursprungliga eller den arbetsdagskorrigerade tidsserien:

I publikationen för december var årsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den ursprungliga serien följande: 2008KV1 2,3%, 2008KV2 2,5 % och 2008KV3 1,3 %.

I publikationen för februari var årsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den ursprungliga serien följande: 2008KV1 2,4%, 2008KV2 2,5 % och 2008KV3 1,5 %.

Revideringen av årsförändringarna har alltså varit mycket liten: bara det första och det tredje kvartalet har reviderats något uppåt. Därmed kan man sluta sig till att det inte skett större förändringar i källmaterialet eller beräkningsmetoderna.

2. Kvartalsförändringar, dvs. förändringar från föregående kvartal. Dessa räknas på basis av den säsongsrensade tidsserien.

I publikationen för december var kvartalsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den säsongsrensade serien följande: 2008KV1 0,2 %, 2008KV2 0,5 % och 2008KV3 0,1 %.

I publikationen för februari var kvartalsförändringarna i BNP-volymen räknat på basis av den säsongsrensade serien följande: 2008KV1 -0,3 %, 2008KV2 0,1 % och 2008KV3 -0,3 %.

I förändringsprocenterna för kvartalen syns betydande revideringar. Eftersom årsförändringarna beräknade på basis av den ursprungliga serien inte reviderades är det klart att revideringen beror på säsongsrensningen. Säsongsrensningsmetoderna (i kvartalsräkenskaperna används metoden TRAMO/SEATS) är ytterst känsliga när det gäller den sista observationen. Det innebär att det exceptionellt låga fjärde kvartalet år 2008 också ändrar de föregående kvartalens säsongsrensade siffror. Också en stor revidering av de säsongsrensade tidsserierna och trendtidsserierna är helt naturlig och beror på säsongsrensningsmodellernas natur. Ju brantare vändning uppåt eller nedåt, desto större är revideringarna i de säsongsrensade siffrorna. Detta kan tydligt ses i figur 1.

Figur 1: BNP-volymen säsongsrensad, utveckling i offentliggörandena för nationalräkenskaperna 2008KV1-KV4

Av figur 1 framgår också att BNP-kurvan för februari år 2007 redan är något lägre än kurvorna för de tidigare offentliggörandena. Det beror på att BNP-uppgifterna i årsräkenskaperna, som publicerades i januari 2009, reviderades något nedåt när det gäller år 2007. En dylik nivåjustering reviderar alla kvartal år 2007 och 2008 nedåt i den icke säsongrensade tidsserien för februari och överförs också till den säsongrensade serien. Att BNP-kurvans riktning eller lutning för februari vänt nedåt beror med andra ord bara på observationen 2008KV4 och dess inverkan på säsongsrensningen, men på grund av revideringen av årsräkenskaperna är kurvan för februari också till sin nivå lägre än i december.

I den säsongsrensade serien för februari ser man att rensningsmetoden har höjt observationen för 2007KV4 så att den är större än i december, även om hela tidsserien gått nedåt till följd av nivåförändringen. Det här beror sannolikt på att den nya observationen för 2008KV4 i februari var exceptionellt låg i tidsserien och då var det som om säsongrensningsmetoden ändrat sin uppfattning (koefficient) uppåt om observationen 2007KV4.

Figur 2: BNP-volymen, ursprunglig tidsserie

I figur 2 finns den ursprungliga, dvs. den icke säsongsrensade BNP-volymserien. Av figuren ser man att det i publikationen för februari inte skett någon betydande förändring i konjunkturbilden med undantag av den nivåjustering 2007-2008 som revideringen av årsräkenskaperna förorsakar. Helt enligt förväntningarna har också 2007KV4 sjunkit i den ursprungliga serien på grund av nivåjusteringen i årsräkenskaperna, även om den kanske något överraskande steg i den säsongrensade tidsserien.

Då man följer med den ekonomiska utvecklingen bör man inte lita bara på säsongrensade siffror, och av denna anledning anges BNP-årsförändringen i kvartalsräkenskapernas publikationstext alltid på basis av den arbetsdagskorrigerade serien.

Förfrågningar: Tuomas Rothovius (09) 1734 3360, Pasi Koikkalainen (09) 1734 3332, kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 27.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Neljännesvuositilinpito [e-publikation].
ISSN=1797-9749. Helsingfors: Tilastokeskus [hänvisat: 10.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/ntp_2009-04-08_uut_001_sv.html