Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 20.3.2014

Snabbare utexaminering inom yrkeshögskoleutbildning

Enligt uppgifterna i Statistikcentralens utbildningsstatistik år 2012 avlade 80 procent av gymnasieeleverna examen inom högst tre och ett halvt år. Av studerande inom yrkesutbildning för unga avlade 64 procent examen inom samma tid. När det gäller studerande inom yrkeshögskoleutbildning för unga avlade 43 procent examen inom fyra och ett halvt år. Inom universitetsutbildning avlades lägre eller högre högskoleexamen på fem och ett halvt år av 49 procent av de studerande.

Genomströmning efter utbildningssektor år 2012 och 2011

Utbildningssektor Studietid (år) Genomströmning 2012 (%) Genomströmning 2011 (%) Skillnad i genomströmningen 2012–2011
Gymnasieutbildning för unga 3,5 79,5 80,3 -0,8
Yrkesutbildning för unga 3,5 64,3 64,9 -0,6
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 43,3 40,6 2,7
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexmen) 5,5 49,4 48,9 0,5

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2012

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2012

Andelen som avlagt yrkeshögskoleexamen av dem som inlett yrkeshögskoleutbildning för unga, dvs. genomströmningen, ökar ju längre tid det har gått sedan utbildningen inleddes. Av de studerande utexaminerades 43 procent på fyra och ett halvt år eller snabbare. Inom högst sju och ett halvt år utexaminerade 65 procent och inom tolv och ett halvt år 73 procent av studerande vid yrkeshögskolor.

Genomströmningen i yrkeshögskoleutbildning för unga åren 2012 och 2011 efter kön för personer som studerat 4,5–5,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2012 (%) Genomströmning 2011 (%) Skillnad i genomströmningen 2012–2011
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 Män 28,0 24,8 3,2
Kvinnor 55,8 54,1 1,7
5,5 Män 43,1 41,3 1,8
Kvinnor 67,0 67,1 - 0,1

Kvinnor som studerade inom yrkeshögskoleutbildning avlade yrkeshögskoleexamen oftare än män. När det gäller männen avlade 28 procent yrkeshögskoleexamen på högst fyra och ett halvt år och när det gäller kvinnorna 56 procent, dvs. skillnaden i genomströmningen var 28 procentenheter. Inom sju och ett halvt år utexaminerades 55 procent av männen och 74 procent av kvinnorna, dvs. skillnaden i genomströmningen var 19 procentenheter.

Jämfört med situationen år 2011 avlades yrkeshögskoleexamina år 2012 oftare på fyra och ett halvt år eller fem och ett halvt år. Andelen som avlade examen på fyra och ett halvt år ökade bland männen med 3 procentenheter och bland kvinnor med nästan två procentenheter.

Hälften av nya studeranden inom universitetsutbildning avlade examen på högst fem och ett halvt år

Av universitetsstuderandena avlade 49 procent högre eller lägre högskoleexamen inom högst fem och ett halvt år. Ju äldre kohort av nya studeranden man studerar desto högre var genomströmningen: 67 procent av studerande avlade högre eller lägre högskoleexamen inom högst sju och ett halvt år och av dem som hade studerat 12,5 år hade 78 procent avlagt högre eller lägre examen.

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2012 (lägre och högre högskoleexamen)

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2012 (lägre och högre högskoleexamen)

Liksom inom yrkeshögskoleutbildning fanns det också stora skillnader mellan könen när det gällde genomförandet av universitetsutbildning. Av männen avlade 37 procent högre eller lägre examen inom högst fem och ett halvt år och av kvinnorna 59 procent. Skillnaden i genomströmningen för män och kvinnor var 22 procentenheter.

Av männen avlade 57 procent och av kvinnorna 75 procent högre eller lägre examen inom högst sju och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen var 18 procentenheter. Av de manliga studeranden hade 68 procent avlagt högre eller lägre examen på 12,5 år. För kvinnorna var motsvarande andel 85 procent och skillnaden i genomströmningen bland könen var 17 procentenheter.

Genomströmningen i universitetsutbildning åren 2012 och 2011 efter kön för personer som studerat 5,5–6,5 år (lägre och högre högskoleexamen)

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2012 (%) Genomströmning 2011 (%) Skillnad i genomströmningen 2012–2011
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexamen) 5,5 Män 36,9 37,3 - 0,4
Kvinnor 58,6 57,8 0,8
6,5 Män 49,6 47,2 2,4
Kvinnor 68,8 68,5 0,3

När det gäller genomströmningen inom universitetsutbildningen var förändringarna små då man jämför år 2011 med år 2012. Bara genomströmningen när det gäller män som utexaminerats inom högst sex och ett halvt år ändrade med mer än en procentenhet när ökningen var omkring 2 procentenheter.

Gymnasiestudierna genomfördes allt oftare på fyra år i stället för tre

Enligt uppgifterna för år 2012 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år. Av nya gymnasieelever slutförde 80 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 88 procent på högst fyra och ett halvt år. När studietiden var längre än fyra och ett halvt år stabiliserade sig antalet utexaminerade från gymnasierna i förhållande till antalet som inlett studierna mellan 88 och 89 procent.

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2012

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2012

Det tog längre tid för män som studerade i gymnasierna att avlägga gymnasieexamen än för kvinnorna. Av männen avlade 79 procent gymnasieexamen på högst tre och ett halvt år, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 80 procent.

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2012 och 2011 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2012 (%) Genomströmning 2011 (%) Skillnad i genomströmningen 2012–2011
Gymnasieutbildning för unga 3,5 Män 78,7 80,5 - 1,8
Kvinnor 80,1 80,2 - 0,1
4,5 Män 88,0 86,5 1,5
Kvinnor 88,8 88,3 0,5

Enligt statistiken för år 2012 genomförde i synnerhet männen gymnasiestudierna allt oftare på högst fyra och ett halvt år. Antalet män som genomförde gymnasieutbildningen inom tre och ett halvt år minskade med omkring två procentenheter då man jämför år 2011 med slutet av år 2012. Samtidigt ökade antalet manliga studerande som genomfört gymnasieutbildning inom högst fyra och ett halvt år nästan lika mycket, dvs. med omkring två procentenheter. När det gäller kvinnor gick förändringen i samma riktning, men den var mindre.

Männen slutförde oftare än kvinnorna yrkesutbildningen inom tre och ett halvt eller fyra och ett halvt år

Hur länge det tar att avlägga examen inom yrkesutbildning riktad till unga varierar mer än inom gymnasieutbildningen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 64 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 73 procent på högst fyra och ett halvt år.

Inom yrkesutbildning ökade genomströmningen årligen något t.o.m. när det gällde de som studerat allra längst: av dem som inlett sina studier fem och ett halvt år tidigare hade 75 procent avlagt examen och av dem som inlett sina studier nio och ett halvt år tidigare hade 76 procent avlagt examen före slutet av år 2012.

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2012

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2012

Hur snabbt yrkesutbildningen slutfördes varierade mellan män och kvinnor. När det gäller männen avlade 65 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 73 procent inom fyra och ett halvt år. Av kvinnorna avlade 64 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år och 72 procent inom fyra och ett halvt år, vilket är något mindre än motsvarande siffror för männen.

Av studerande inom yrkesutbildning utexaminerades 75 procent på fem och ett halvt år, och det fanns inga skillnader mellan kvinnor och män.

När studietiden var längre än fem och ett halvt år slutförde kvinnor sina studier oftare än männen. T.ex. av kvinnorna slutförde 77 procent yrkesutbildning på högst sex och ett halvt år, medan motsvarande siffra för männen var 75 procent. När det gäller dem som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare var skillnaden i kohorten något större: av de kvinnor som påbörjade studierna nio och ett halvt år tidigare hade 79 procent slutfört en yrkesutbildning före slutet av år 2012, motsvarande siffra för män var 74 procent.

Genomströmningen i yrkesutbildning riktad till ungdomar åren 2012 och 2011 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2012 (%) Genomströmning 2011 (%) Skillnad i genomströmningen 2012–2011
Yrkesutbildning riktad till ungdomar 3,5 Män 65,0 66,0 - 1,0
Kvinnor 63,5 63,7 - 0,2
4,5 Män 73,4 72,1 1,3
Kvinnor 72,0 71,7 0,3

Liksom inom gymnasieutbildning avlade i synnerhet män en yrkesexamen oftare än tidigare inom fyra och ett halvt år i stället för tre och ett halvt år.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållandet till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av andra statistikgrenar var det mer attraktivt än tidigare att studera eftersom både avbrott i utbildningen och sysselsättning bland studerande minskade ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Suvi Vainio 09 1734 2915, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (287,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2012/opku_2012_2014-03-20_tie_001_sv.html