Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2017

Utexaminering i snabbare takt

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik blev det snabbare att genomföra universitetsutbildning. Av dem som inledde utbildning genomförde totalt 56 procent universitetsutbildning, 33 procent lägre högskoleexamen och 23 procent högre högskoleexamen, inom fem och ett halvt år. Också genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildningen och yrkesutbildning på andra stadiet blev bättre år 2015.

Genomströmning efter utbildningssektor år 2015 och 2014 1)

Utbildningssektor Studietid (år) Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Gymnasieutbildning för unga 3,5 80,5 80,6 -0,1
Yrkesutbildning för unga 3,5 67,7 66,3 1,4
Yrkeshögskole- utbildning (ungdomsutbildning) 4,5 47,3 44,5 2,8
Universitetsutbildning (lägre och högre högskoleexmen) 5,5 56,0 52,5 3,5
1) Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas.

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2015 (lägre och högre högskoleexamen)

Genomströmningen inom universitetsutbildning under olika referensperioder före utgången av år 2015 (lägre och högre högskoleexamen)

Genomströmningen ökar ju längre tid det gått sedan utbildningen inleddes. Ju äldre kohort av nya studerande man studerar desto högre var genomströmningen. Av de studerande avlade 70 procent högre eller lägre högskoleexamen inom sju och ett halvt år och av dem som hade studerat 12,5 år hade redan 78 procent avlagt universitetsexamen.

Genomströmningen i lägre högskoleexamen åren 2015 och 2014 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Universitetsutbildning (lägre högskoleexamen) 3,5 Män 10,9 9,6 1,3
Kvinnor 21,9 20,5 1,4
4,5 Män 25,7 18,2 7,5
Kvinnor 40,4 32,3 8,1

Bara 17 procent av dem som påbörjat studier för lägre högskoleexamen genomförde lägre högskoleexamen inom den målsatta tiden på tre och ett halvt år. Kvinnliga studerande avlade universitetsexamen inom denna tid oftare än männen. Av kvinnorna avlade 22 procent lägre högskoleexamen och av männen 11 procent. Skillnaden i genomströmningen var 11 procentenheter. Genomströmningen på fyra och ett halvt år hade förbättrats bland både männen och kvinnorna med 8 procentenheter år 2015 jämfört med året innan.

Genomströmningen i högre högskoleexamen åren 2015 och 2014 efter kön för personer som studerat 5,5–6,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Universitetsutbildning (högre högskoleexamen) 5,5 Män 18,4 18,0 0,4
Kvinnor 27,3 28,0 -0,7
6,5 Män 28,6 28,0 0,6
Kvinnor 42,7 40,6 2,1

Nästan var fjärde avlade högre högskoleexamen inom den målsatta tiden på fem och ett halvt år. Kvinnliga studerande avlade högre högskoleexamen inom denna tid oftare än männen. Av kvinnorna avlade 27 procent högre högskoleexamen och av männen 18 procent. Skillnaden i genomströmningen var 9 procentenheter. Av de kvinnor som påbörjat studierna avlade 43 procent och av männen 29 procent högre högskoleexamen inom sex och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen var 14 procentenheter.

Över 60 procent av kvinnorna avlägger yrkeshögskoleexamen inom den målsatta tiden för examen, av männen något under en tredjedel

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2015

Genomströmningen inom yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) under olika referensperioder före utgången av år 2015

Fyrtiosju procent av dem som påbörjat studierna avlade sin yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Inom högst sju och ett halvt år utexaminerades 69 procent och inom tolv och ett halvt år nästan 70 procent av dem som påbörjat studierna för yrkeshögskoleexamen. Som högst var genomströmningen för yrkeshögskoleexamen 74 procent för dem som inlett sina studier för över 13 år sedan.

Genomströmningen i yrkeshögskoleutbildning för unga åren 2015 och 2014 efter kön för personer som studerat 4,5–5,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Yrkeshögskoleutbildning (ungdomsutbildning) 4,5 Män 32,6 29,5 3,1
Kvinnor 60,3 57,7 2,6
5,5 Män 46,7 46,5 0,2
Kvinnor 69,1 68,5 0,6

När man ser till hur snabbt utbildningen slutfördes fanns det ännu större skillnad mellan könen vid yrkeshögskoleutbildning än vid universitetsutbildning. Av kvinnorna genomförde över 60 procent utbildningen, medan något under en tredjedel av männen fick sin examen klar inom fyra och ett halt år. Skillnaden i genomströmningen var 28 procentenheter. Männen knappar in lite på skillnaden när det gått fem och ett halvt år. Av kvinnorna hade 69 procent genomfört utbildningen inom denna tid och av männen 47 procent. Skillnaden i genomströmningen var 22 procentenheter.

Slutförande av gymnasiet på fyra år har ökat något

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2015

Genomströmningen inom gymnasieutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2015

Enligt uppgifterna för år 2015 genomförs gymnasieutbildning vanligen på 3,5–4,5 år: Av nya gymnasieelever slutförde 81 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 89 procent på högst fyra och ett halvt år. När studietiden var längre än fyra och ett halvt år stabiliserade sig antalet utexaminerade från gymnasierna, i förhållande till antalet som inlett studierna, mellan 89 och 90 procent.

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2015 och 2014 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Gymnasieutbildning för unga 3,5 Män 80,1 79,9 0,2
Kvinnor 80,9 81,1 -0,2
4,5 Män 88,0 87,5 0,5
Kvinnor 90,2 89,6 0,6

Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för kvinnliga studerande. Av männen avlade 80 procent gymnasieexamen på högst tre och ett halvt år, medan motsvarande siffra för kvinnorna var 81 procent. Förändringarna i genomströmningen inom gymnasieutbildning var små år 2015 jämfört med året innan. Genomströmningen när det gäller dem som slutfört utbildningen inom fyra och ett halvt år ökade med 0,5 procentenheter bland både män och kvinnor.

Genomströmningen inom yrkesutbildning förbättrades med 1,4 procentenheter

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2015

Genomströmningen inom yrkesutbildning riktad till ungdomar under olika referensperioder före utgången av år 2015

Hur länge det tar att avlägga examen inom yrkesutbildning riktad till unga varierar mer än inom gymnasieutbildningen. Av studerande inom yrkesutbildning avlade 68 procent yrkesexamen inom tre och ett halvt år eller snabbare. Av de studerande utexaminerades 74 procent på högst fyra och ett halvt år.

Inom yrkesutbildning ökade genomströmningen årligen något också när det gällde de som studerat längre: av dem som inlett sina studier fem och ett halvt år tidigare hade 76 procent avlagt examen och av dem som inlett sina studier nio och ett halvt år tidigare hade 80 procent avlagt examen före slutet av år 2015.

Genomströmningen i yrkesutbildning riktad till ungdomar åren 2015 och 2014 efter kön för personer som studerat 3,5–4,5 år

Utbildningssektor Studietid (år) Kön Genomströmning 2015 (%) Genomströmning 2014 (%) Skillnad i genomströmningen 2015–2014
Yrkesutbildning riktad till ungdomar 3,5 Män 67,4 66,7 0,7
Kvinnor 68,0 66,0 2,0
4,5 Män 73,9 73,1 0,8
Kvinnor 74,1 73,0 1,1

Kvinnor och män genomförde yrkesutbildningen inom målsatt tid nästan lika ofta. Av kvinnorna genomförde 68 procent utbildningen inom tre och ett halvt år och av männen något över 67 procent. Inom fyra och ett halvt år hade 74 procent både av kvinnorna och av männen genomfört utbildningen.

När studietiden var längre än fem och ett halvt år slutförde kvinnor sina studier oftare än männen. Av de kvinnor som påbörjade studierna åtta och ett halvt år tidigare hade 81 procent slutfört en yrkesutbildning före slutet av år 2015, motsvarande siffra för män var 79 procent.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna (se databastabellerna). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållande till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av andra statistikgrenar var det mer attraktivt än tidigare att studera eftersom både avbrott i utbildningen och sysselsättning bland studerande minskade ( Avbrott i utbildningen, Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (284,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.3.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2015/opku_2015_2017-03-17_tie_001_sv.html