Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Publicerad: 14.3.2018

Utländsk bakgrund påverkade genomströmningen särskilt på andra stadiet

Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik var genomströmningen bland finländska studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning snabbare än bland studerande med utländsk bakgrund. På tre och ett halvt år genomförde 81 procent av studerande med finländsk bakgrund gymnasieutbildningen, medan genomströmningen var 66 procent bland studerande med utländsk bakgrund. Yrkesutbildning genomfördes på tre och ett halvt år av 69 procent av studerande med finländsk bakgrund och av 60 procent av studerande med utländsk bakgrund.

Genomströmning efter utbildningssektor och härkomst år 2016

Genomströmning efter utbildningssektor och härkomst år 2016
Genomströmningen anger hur många procent av dem som börjat studera har avlagt examen inom den studietid som granskas. I gymnasie- och yrkesutbildning är tiden 3,5 år, inom yrkeshögskoleutbildning 4,5 år och inom universitetsutbildning 5,5 år.
För att definiera härkomst har Statistikcentralens klassificering efter härkomst använts.

Bland studerande med finländsk bakgrund var genomströmningen klart snabbare än bland studerande med utländsk bakgrund

Genomströmningen i gymnasieutbildning riktad till ungdomar åren 2016

Startår Nya gymnasie
studerande-
totalt
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, inrikes
född
Genomströmning Nya manliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
  %   %   %   %   %
2011 32 897 89,9 13 676 89,4 18 057 91,2 518 71,8 646 81,3
2012 32 183 89,4 13 251 88,7 17 762 91,1 507 68,2 663 75,7
2013 31 884 80,6 12 810 80,7 17 768 81,7 581 60,4 725 69,8

Enligt uppgifterna för år 2016 tar gymnasieutbildningen sällan mer än 4,5 år: Av nya gymnasieelever slutförde 81 procent gymnasiets lärokurs på högst tre och ett halvt år och 89 procent på högst fyra och ett halvt år. Det tog något längre tid för manliga gymnasiestuderande att avlägga gymnasieexamen än för kvinnliga studerand

Av nya gymnasiestuderande med finländsk bakgrund avlade 81 procent av manliga studerande examen inom högst 3,5 år, medan motsvarande siffra hos kvinnorna var 82 procent. När det gäller studerande med utländsk bakgrund är skillnaden mellan könen i fråga om genomströmningen större än bland dem med finländsk bakgrund: av manliga studerande avlade 60 procent examen inom 3,5 år och av kvinnorna 70 procent. Inom fyra och ett halvt år förbättrades genomströmningen både bland studerande med finländsk bakgrund och med utländsk bakgrund: av männen med utländsk bakgrund avlade 68 procent examen och av kvinnorna 76 procent. Av männen med finländsk bakgrund avlade 89 procent examen inom högst fyra och ett halvt år och av kvinnorna 91 procent.

Kvinnor med finländsk bakgrund avlade oftare än dem med utländsk bakgrund gymnasieexamen inom tre och ett halvt år, skillnaden i genomströmningen var 12 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år ökade skillnaden i genomströmningen till 15 procentenheter. Skillnaden blev mindre när det hade gått fem och ett halvt år efter att studierna inletts. Då hade 91 procent av kvinnorna med finländsk bakgrund och 81 procent av kvinnorna med utländsk bakgrund avlagt examen. Män med finländsk bakgrund avlade oftare än dem med utländsk bakgrund examen inom tre och ett halvt år, skillnaden i genomströmningen var 20 procent. Skillnaden i genomströmningen minskade då det hade gått fem och ett halvt år efter att studierna inletts. Skillnaden var då 18 procentenheter.

Låg genomströmning bland män med utländsk bakgrund i yrkesutbildning

Studiegången för nya studerande i yrkesutbildning (riktad till ungdomar) före utgången av år 2016

Startår Nya studerande i grundläggande yrkesutbildning totalt Genom-
strömning
Nya manliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
  %   %   %   %   %
2011 50 499 77,1 24 592 77,0 23 621 77,7 1 180 68,4 1 106 76,3
2012 49 759 74,6 24 549 74,5 22 640 75,5 1 324 63,6 1 246 72,0
2013 48 679 68,3 23 866 68,5 22 103 69,1 1 464 55,5 1 246 66,1

Sextioåtta procent av studerande i yrkesutbildning riktad till ungdomar avlade examen inom högst tre och ett halvt år och 75 procent inom högst fyra och ett halvt år. Kvinnor avlade examen något snabbare än män. Skillnaden i genomströmningen bland män och kvinnor med finländsk bakgrund var dock liten, dvs. mindre än en procentenhet.

Genomströmningen i yrkesutbildning bland män och kvinnor med finländsk bakgrund var nästan likadan efter hur länge det gått sedan studierna inleddes. När det gäller studerande med utländsk bakgrund var skillnaderna mellan könen i fråga om genomströmningen större. Av männen med utländsk bakgrund avlade 56 procent examen inom högst tre och ett halvt år och av kvinnorna 66 procent. Inom fyra och ett halvt år avlade 64 procent av männen och 72 procent av kvinnorna examen, dvs. skillnaden i genomströmningen var 8 procentenheter.

Män med finländsk bakgrund avlade yrkesexamen inom tre och ett halvt år oftare än män med utländsk bakgrund, skillnaden i genomströmningen var 13 procentenheter. Inom fyra och ett halvt år minskade skillnaden i genomströmningen till 11 procentenheter och vidare till 9 procentenheter då det hade gått 5,5 år efter att studierna inleddes. När det gäller kvinnor var inte skillnaderna i genomströmningen lika stora som i fråga om män. Av kvinnor med utländsk bakgrund avlade 66 procent examen inom 3,5 år, medan motsvarande andel i fråga om kvinnor med finländsk bakgrund var 69 procent. Skillnaderna i genomströmningen minskade till en procentenhet när det hade gått 5,5 år sedan studierna inleddes.

Genomströmningen bättre för studerande med utländsk bakgrund än för studerande med finländsk bakgrund i yrkeshögskoleutbildning

Studiegången för nya studerande i yrkeshögskoleutbildning före utgången av år 2016, ungdomsutbildning

Startår Nya
studerande i yrkes-
högskole-
utbildning
totalt
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
  %   %   %   %   %
2009 28 400 67,7 12 197 58,5 14 556 74,9 930 65,8 717 78,5
2010 29 030 65,2 12 578 55,1 14 612 73,5 980 61,6 860 77,6
2011 28 646 60,6 12 288 48,0 14 178 70,9 1 159 57,9 1 021 72,1
2012 28 093 49,6 11 462 32,8 14 260 62,5 1 257 44,6 1 114 63,1
2013 26 894 27,2 11 378 12,9 13 404 38,8 1 063 25,0 1 049 36,6

Femtio procent av dem som inlett utbildning avlade yrkeshögskoleexamen inom fyra och ett halvt år. Inom högst sju och ett halvt år utexaminerades 68 procent av dem som inlett studierna. Inom fyra och ett halvt år utexaminerades 53 procent av studerande med utländsk bakgrund, medan motsvarande andel bland studerande med finländsk bakgrund var 49 procent. Skillnaden i genomströmningen var oförändrad när det hade gått 7,5 år efter att studierna hade inletts

Skillnaden mellan könen i fråga om genomströmningen var stor både när det gäller studerande med finländsk och utländsk bakgrund. Av kvinnor med finländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom 4,5 år, medan motsvarande andel i fråga om män var 33 procent. Skillnaden mellan könen började minska då det hade gått sex och ett halvt år efter att studierna inletts. Skillnaden var då 18 procentenheter. Av kvinnor med utländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom 4,5 år och av männen 45 procent. Inom sex och ett halvt år avlade 62 procent av männen med utländsk bakgrund examen och 78 procent av kvinnorna.

Män med utländsk bakgrund avlade examen inom fyra och ett halvt år oftare än män med finländsk bakgrund, skillnaden i genomströmningen var 12 procentenheter. Inom fem och ett halvt år minskade skillnaden i genomströmningen till 10 procentenheter och vidare till 7 procentenheter då det hade gått 6,5 år efter att studierna inleddes. När det gäller kvinnor var inte skillnaderna i genomströmningen lika stora som i fråga om män. Av kvinnorna med utländsk och finländsk bakgrund avlade 63 procent examen inom fyra och ett halvt år. Skillnaden i genomströmningen steg till 4 procentenheter när det hade gått sex och ett halvt år efter att studierna inletts. Då hade 78 procent av kvinnorna med utländsk bakgrund och 74 procent av kvinnorna med finländsk bakgrund avlagt examen.

Hälften av studerande med utländsk bakgrund utexaminerades från universitet inom tre och ett halvt år

Studiegången för nya studerande i universitetsutbildning före utgången av år 2016, lägre och högre högskoleexamen

Startår Nya
studerande i universitets-
utbildning
totalt
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, inrikes
född
Genom-
strömning
Nya manliga studerande, utrikes
född
Genom-
strömning
Nya kvinnliga studerande, utrikess
född
Genom-
strömning
  %   %   %   %   %
2009 19 940 70,7 7 977 63,0 10 501 77,4 843 59,9 619 70,3
2010 19 766 66,0 7 909 58,8 10 324 72,4 871 57,4 662 64,4
2011 19 827 62,1 7 812 54,1 10 225 68,2 974 58,6 816 65,8
2012 22 815 51,8 8 847 41,4 12 015 59,0 1 097 50,4 856 59,8
2013 23 162 32,0 9 142 21,4 12 090 36,9 1 047 49,4 883 53,5

Genomströmningen vid universitetsutbildning ökar ju längre tid det gått sedan utbildningen inleddes. Ju äldre kohort av nya studerande man studerar desto högre var genomströmningen. Av de studerande avlade 62 procent högre eller lägre högskoleexamen inom fem och ett halvt år och av dem som hade studerat 7,5 år hade 71 procent avlagt universitetsexamen. Kvinnor med finländsk bakgrund avlade examen klart snabbare än män. Av kvinnorna avlade 68 procent examen inom fem och ett halvt år och av männen 54 procent. Av kvinnor och män med finländsk bakgrund hade 77 resp. 63 procent avlagt examen då det hade gått 7,5 år efter att studierna inletts.

Studerande med utländsk bakgrund avlägger examen klart snabbare än studerande med finländsk bakgrund. Av kvinnorna avlade 66 procent examen inom fem och ett halvt år, av männen 59 procent. De flesta studerande med utländsk bakgrund påbörjade direkt sina magisterstudier.

Databastabellerna i den här statistiken innehåller uppgifter om skillnaderna i genomströmningen inom olika branscher i utbildningssektorerna samt mellan olika härkomstgrupper (se databastabellerna ). I databastabellerna finns uppgifter också om de studerande som inte avlagt examen inom utsatt tid.

I den här statistiken hade antalet som slutfört utbildning i förhållande till dem som påbörjat utbildning ökat i synnerhet när det gäller högskoleutbildning. Också på basis av annan statistik var det mer attraktivt än tidigare att studera, då avbrott i utbildningen minskade. Sysselsättning bland studerande ökade något jämfört med året innan. ( Avbrott i utbildningen , Sysselsättning bland studerande ).


Källa: Utbildningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mika Witting 029 551 3530, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.3.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Studiernas gång [e-publikation].
ISSN=1799-1013. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/opku/2018/opku_2018_2018-03-14_tie_001_sv.html