Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Yrityspalveluiden tuotanto 2008

Tietotekniset palvelut

Tietoteknisten palveluiden liikevaihdosta noin 15 % ilmoitettiin myynniksi ulkomailla toimiville asiakkaille. Valtaosa viennistä suuntautui EU-alueelle, mutta myös EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli yli 5 % toimialan liikevaihdosta. Toimialan vienti oli suurempaa kuin tilaston kattamilla toimialoilla tyypillisesti.

Tietoteknisiä palveluita tuottavien yritysten palvelurakenne oli yhtenäinen, eikä vaihdellut yrityskoon mukaan. Liikevaihto-osuudeltaan suurimmat alalla tuotetut palvelut olivat ohjelmointipalvelut, tietotekniset konsultointipalvelut sekä laitteistojen ja järjestelmien hallinta- ja ylläpitopalvelut. Nämä palvelut kattoivat yhteensä hieman yli 50 % toimialan liikevaihdosta. Tuotekohtaiset jakaumat on esitetty toimialoittain liitetaulukossa.

Vähintään 20 henkeä työllistävät yritykset myivät viidenneksen palveluistaan julkiselle sektorille. Pienemmissä yrityksissä tämä osuus oli pieni, vain noin 2 %.

Toimialan yritysten palvelutuotanto oli melko keskittynyttä, sillä yli 80 % yrityksistä sai vähintään puolet liikevaihdostaan yhden palveluerän myynnistä.

Henkilöstöpalvelut

Julkisen sektorin osuus henkilöstöpalvelujen liikevaihdosta oli noin 20 %. Enin osa tästä kertyi suurista, vähintään 100 henkeä työllistävistä yrityksistä, joiden myynnistä julkisen sektorin osuus oli lähes 30 %. Alle 100 henkeä työllistävien yritysten liikevaihdosta vain noin 5 % kertyi myynnistä julkiselle sektorille.

Henkilöstöpalveluita tuottavat pienet yritykset olivat erikoistuneet rekrytointi- ja suorahakupalveluiden tarjoamiseen, sillä lähes puolet alle 20 henkilöä työllistävien yritysten liikevaihdosta koostui näistä palveluista. Suuremmilla yrityksillä vastaava osuus oli vain noin 2 prosenttia liikevaihdosta. Varsinainen henkilöstön vuokraustoiminta oli keskittynyt suuriin yrityksiin, joissa se edusti noin 85 prosenttia liikevaihdosta. Pienillä yrityksillä henkilöstön vuokraustoiminnasta kertyi vain noin kolmannes liikevaihdosta.

Kuvio 1. Henkilöstöpalveluyritysten palvelut yrityskoon mukaan

Kuvio 1. Henkilöstöpalveluyritysten palvelut yrityskoon mukaan

Lakiasiainpalvelut

Lakiasiainpalveluiden alalla pienet, alle 20 henkilöä työllistävät yritykset keskittyivät eri alojen lainopillisiin oikeudenkäyntiasiamies- ja avustajapalveluihin, joista kertyy lähes 70 % yritysten liikevaihdosta. Suuremmilla yrityksillä näiden palveluiden osuus liikevaihdosta oli selvästi pienempi, noin 40 %, mikä koostui pääosin yhtiö- ja kauppaoikeutta koskevista lainopillisista palveluista.

Patentteja sekä teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat lainopilliset palvelut olivat puolestaan keskittyneet suurille yrityksille, joiden liikevaihdosta lähes kolmannes kertyi tästä palvelusta. Pienillä alle 20 työntekijän yrityksillä vastaava osuus oli alle 10 prosenttia.

Kuvio 2. Lakiasiainalan yritysten palvelut yrityskoon mukaan

Kuvio 2. Lakiasiainalan yritysten palvelut yrityskoon mukaan

Lakiasiainpalvelun alalla yritykset eivät olleet voimakkaasti erikoistuneet tiettyjen palveluiden tuotantoon. Noin 40 prosentilla toimialan yrityksistä suurimmasta palveluerästä kertyi alle puolet liikevaihdosta. Myös erittäin keskittyneiden yritysten osuus oli muihin toimialoihin verrattuna pieni, sillä vain viidenneksellä yrityksistä yhdestä palvelusta kertyi vähintään 90 % liikevaihdosta.

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen palvelut

Toimialan palveluita tuotettiin lähes yksinomaan kotimaisille yksityisen sektorin asiakkaille. Viennin ja julkisen sektorin asiakkaiden osuus oli noin 5 %.

Kirjanpidon ja tilintarkastuksen toimiala jakautui pieniin kirjanpitopalveluita tuottaviin sekä suurempiin tilintarkastukseen ja muihin laskentatoimen palveluihin erikoistuneisiin yrityksiin. Pienet, alle 20 henkilöä työllistävät yritykset tuottivat pääosin kirjanpitopalveluita, jotka vastasivat yli 70 prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi palkanlaskentaan liittyvät palvelut olivat pienille yrityksille tärkeä tulolähde muodostaen noin 12 prosenttia liikevaihdosta.

Suuremmissa yrityksissä tilintarkastuspalvelut ja kirjanpitopalvelut kattoivat molemmat kolmanneksen liikevaihdosta. Lisäksi veroneuvontaan liittyvien palveluiden tuotanto oli keskittynyt suuriin yrityksiin.

Kuvio 3. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen alan palvelut yrityskoon mukaan

Kuvio 3. Kirjanpidon ja tilintarkastuksen alan palvelut yrityskoon mukaan

Toimialan yritykset olivat erikoistuneet tiettyjen palvelujen tuotantoon, sillä noin 95 prosentilla yrityksistä vähintään puolet liikevaihdosta kertyi yhden palveluerän myynnistä.


Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2008 Tilastokeskus

Lisätietoja: Markku Pankasalo (09) 1734 3477, hyodyketilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 25.3.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2008, Yrityspalveluiden tuotanto 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2008/palhy_2008_2010-03-25_kat_001_fi.html