Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Palvelualojen hyödyketilasto 2020

Relevanssi

Palvelualojen hyödyketilaston tuottaa ja rahoittaa Tilastokeskus.

Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen yritystoiminnan rakennetilastoista (295/2008). Tilaston ensimmäinen viitevuosi on 2008.

Tilasto kuvaa palvelutarjontaa ja liikevaihdon rakennetta palvelutoimialoilla. Tilastossa on tietoja liikevaihdon jakautumisesta tuoteluokittain CPA-tuoteluokituksen (Classification of Products by Activity) mukaisesti sekä mahdollisesta myynnistä kotitalouksille (so. yksityisasiakkaille).

Tilastokeskuksen ulkopuolisia tiedonkäyttäjiä ovat esimerkiksi toimialajärjestöt. Lisäksi tietoja käytetään kansantalouden tilinpidon ja palvelujen tuottajahintaindeksin laadinnassa. Toimialasta riippuen tiedot kysytään joko vuosittain tai joka toinen vuosi.

Palvelualojen hyödyketilasto kattaa seuraavat toimialat (TOL2008):

Asetuksessa määritellyt toimialat: Tietotekniset palvelut (582, 62, 631), Lakiasiainpalvelut (691), Laskentatoimi, kirjanpito ja tilintarkastus; veroneuvonta (692), Liikkeenjohdon konsultointi (702), Arkkitehti- ja insinööripalvelut ja niihin liittyvä tekninen konsultointi (711), Tekninen testaus ja analysointi (712), Mainostoiminta (731), Markkina- ja mielipidetutkimukset (732) sekä Työllistämistoiminta (78)

Tilastovuodesta 2020 alkaen tiedot kerätään kansallisten tietotarpeiden takia myös koskien seuraavia toimialoja:

Tieliikenteen tavarankuljetus ja muuttopalvelut (494), Vesiliikenne (50), Ilmaliikenne (51), Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta (52), Posti- ja kuriiritoiminta (53), Kirjojen ja lehtien kustantaminen ja muu kustannustoiminta (581), Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen (59), Radio- ja televisiotoiminta (60) sekä Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle (74)

Tilastovuodesta 2021 alkaen tiedot kerätään seuraavilta toimialoilta:

Vuokraus- ja leasingtoiminta (77), Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut (79), Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut (80), Kiinteistön- ja maisemanhoito (81), Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle (82), Terveyspalvelut (86) sekä Pesulapalvelut (9601)

Menetelmäkuvaus

Tilaston perusjoukon muodostaa Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteri. Kehikko on ositettu toimialoittain ja suuruusluokittain henkilöstön ja liikevaihdon mukaan.

Satunnaisotantaa hyödynnetään niissä ositteissa, joista ei ole tarpeen poimia kaikkia yrityksiä kyselyjoukkoon. Kaikki vähintään 100 henkilöä työllistävät ja liikevaihdoltaan yli viiden miljoonan euron yritykset poimitaan kyselyjoukkoon. Lisäksi liikevaihdoltaan yli 50 miljoonan euron yritykset otetaan kyselyjoukkoon. Alarajana käytetään 20, 10 tai 5 henkilön yritystä toimialasta riippuen. Toimialakohtaisen henkilöstörajan määrittämisen tavoitteena on, että kehikko kattaa 80 prosenttia toimialan liikevaihdosta ja tuottaa edustavan kuvan toimialan rakenteesta.

Oikeellisuus ja tarkkuus

Tilasto ei kuvaa palveluiden tuotantoa täysin kattavasti edellä esitetyistä vastaajajoukon henkilöstörajauksista johtuen. Henkilöstömäärältään pienimpien yritysten ositteeseen, mutta kyselyjoukkoon kuulumattomien alle 5 henkilön yritysten, tuotejakaumat saattavat poiketa ositteen vastaajajoukkoon kuuluvien yritysten tuotejakaumista, ja tämä voi aiheuttaa epätarkkuutta toimialan estimoituun tuotejakaumaan, mikäli kyseisten yritysten liikevaihdon osuus toimialan liikevaihdosta on suuri.

Merkittävä tilaston luotettavuuteen vaikuttava tekijä on vastaajien kyky jaotella liikevaihto CPA-luokituksen mukaisesti. Tätä riskiä on pyritty hallitsemaan täsmentämällä luokitusta ja luokkien kuvauksia.

Vastanneiden yritysten tiedot korotetaan ositteittain ja toimialoittain vastaamaan perusjoukon tietoja eli Tilastokeskuksen rakenne- ja tilinpäätöstilaston vuositietoja. Estimaattien muodostamisessa huomioidaan vastauskato sekä yli- ja alipeitto. Ylipeittoon kuuluvat yritysrekisterissä väärälle toimialalle luokitellut yritykset, sekä yritykset, joiden toiminnan päättyminen ei ole päivittynyt yritysrekisteriin otoksen poiminta-ajankohtaan mennessä. Joissakin yksittäistapauksissa jonkin vastaamatta jättäneen yrityksen tiedot saatetaan myös imputoida.

Mikäli tilastossa havaitaan virheitä, tiedot oikaistaan korjaamalla virheet ja laatimalla virheistä tiedote tilaston verkkosivuille.

Ajantasaisuus

Tilasto julkaistaan kerran vuodessa. Kerätyt tiedot ovat tilastovuonna päättyneen tilikauden tietoja. Julkaistavat tiedot ovat lopullisia vuositietoja, eikä ennakkotietoja julkaista. Säännöllisessä tuotannossa tiedonkeruu ajoittuu tilastovuotta seuraavaan syksyyn ja julkaisuajankohta joulukuulle. Tilastojen julkistamiskalenteri .

Saatavuus

Tilaston tiedot julkaistaan Tilastokeskuksen internetsivuilla siten, että yksittäisen yrityksen tiedot eivät ole pääteltävissä. Yritystason aineisto voidaan luovuttaa salattuna tutkijoiden käyttöön Tilastokeskuksen tutkijapalveluista, yhteystiedot: http://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/index.html . Tilaston kuvaus ja menetelmäselosteet julkaistaan tilaston kotisivulla .

Vertailukelpoisuus

Vertailukelpoinen aikasarja Palvelualojen hyödyketilastosta on olemassa aikaväliltä 2008-2019. Tilaston perusjoukko muutettiin kattamaan kaikki yritykset tilastovuoden 2020 yhteydessä eikä perusjoukko rajaudu enää 5 tai 20 henkilön yrityksiin toimialasta riippuen. CPA-luokituksella ei kerätä liikevaihtotietoja muissa lähteissä.

Yhtenäisyys

Aikasarjan yhtenäisyyteen vaikuttavat tulevat toimiala- ja CPA-luokituksen uudistukset.


Lähde: Palvelualojen hyödyketilasto 2020, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Savolainen 029 551 3259, yrityspalvelut@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 21.12.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen hyödyketilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-2129. 2020, Laatuseloste: Palvelualojen hyödyketilasto 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/palhy/2020/palhy_2020_2021-12-21_laa_001_fi.html