Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 30.10.2008

Inhemsk patentering inom företagen går nedåt

Företagens och sammanslutningarnas patentering i Finland har sjunkit jämnt fr.o.m. år 2000. År 2000 gjorde företagen 1 898 patentansökningar i Finland, medan motsvarande siffra var 1 349 år 2007. År 2000 uppgick antalet företag som ansökt om patent till 563 och år 2007 till 467. Antalet inhemska patent som beviljats företagen sjönk under samma period från 879 till 559 och antalet företag från 262 till 246. Minskningen beror delvis på ökad internationell patentering bland företagen. Också patent som sätts i kraft i Finland söks via internationella patentbyråer, närmast via Europeiska patentverket. I Finland sattes 71 inhemska företags 141 europapatent i kraft år 2007.

År 2007 lämnades totalt 2 012 patentansökningar till Patent- och Registerstyrelsen, dvs. 4 färre än föregående år. 211 ansökningar inlämnades direkt från utlandet. Antalet inhemska ansökningar minskade med 12 och de utländska ökade med 6

Av de inhemska patentansökningarna hade 1 349 inlämnats av företag och sammanslutningar, resten av privatpersoner.

År 2007 sökte 467 företag eller sammanslutningar patent i Finland. Antalet minskade med 59 från föregående år. Patentansökan inlämnades tillsammans med någon annan sökande av 15 företag, 21 företag gjorde 10 ansökningar eller fler. De flesta företag lämnade bara en patentansökning, år 2007 var antalet sådana företag 328.

Flest patentansökningar inlämnades av företag inom näringsgrenarna metall- och verkstadsindustrin, där 91 företag gjorde 437 patentansökningar i Finland. Sammanlagt 66 företag inom den här näringsgrenen beviljades 223 patent. Näst mest patent beviljades 46 företag inom elektronikindustrin, 111 inhemska patent.

År 2007 beviljades 920 patent i Finland, av vilka 301 beviljades utländska patentsökare. Dessutom sattes 5 431 europapatent i kraft av vilka 149 gällde finländska sökanden. Flest utländska patent, inkl. europapatent, beviljades amerikaner (25 %), tyskar (20 %) och fransmän (8 %).

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar åren 2000–2007

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar åren 2000–2007

Källa: Patentering 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@stat.fi

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 30.10.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2007/pat_2007_2008-10-30_tie_001_sv.html