Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 3.12.2009

Inhemsk och europeisk patentering ökar bland företagen

Inhemsk patentering inom företagen och sammanslutningarna sjönk i jämn takt från år 2000 till år 2005, då företagen lämnade 1 371 inhemska patentansökningar. Nedgången stannade av år 2006 då man bokförde en liten ökning, men år 2007 sjönk antalet ansökningar åter (1 349 ansökningar). År 2008 började antalet ansökningar åter öka något, företagen och sammanslutningarna lämnade 1 397 inhemska patentansökningar. Också antalet företag och sammanslutningar som lämnade ansökningar steg till 512 år 2008 medan antalet år 2007 var 467. Patenteringen ökade inom näringsgrenarna träförädlingsindustri samt inom metall- och verkstadsindustri. Däremot sjönk antalet inhemska patentansökningar inom elektronikindustrin betydligt, dvs. från 226 ansökningar år 2007 till 141 ansökningar år 2008.

Antalet europapatent som Europeiska patentverket (EPO) beviljat finländska företag och sammanslutningar ökade något från 732 patent året innan till 768 patent år 2008. Elektronikindustrin var fortfarande dominerande, näringsgrenens andel var 450 patent av de europapatent som beviljats finländska företag.

I Finland inlämnades totalt 1 946 patentansökan år 2008. Detta är något färre än antalet ansökningar åren 2006–2007, dvs. 2 010–2 020 ansökningar. En viktig orsak är nedgången i antalet utländska patentansökningar. På grund av ökad internationell patentering har antalet utländska patentansökningar i Finland redan flera år varit lågt. Den relativa förändringen jämfört med år 2007 var dock betydande, år 2007 lämnades 211 utländska ansökningar, men år 2008 bara 148.

På basis av uppgifter om uppfinnarnas hemort som meddelats i patentansökningarna kan man räkna att omkring 40 procent av de inhemska patentansökningarna år 2008 har gjorts av uppfinnare i landskapet Nyland. Nylands andel är samma som året innan. Följande i ordning är Birkaland med en andel på 11 procent.

Antalet patent som beviljades i Finland ökade med 68 patent från år 2007 till 998 patent år 2008. 668 patent beviljades företag och sammanslutningar. Antalet patent som beviljats företag var något över 100 fler än år 2007 då antalet uppgick till 559. Antalet patent ökade mest inom det eltekniska, kemiska och metallurgiska området samt inom textil- och pappersområdet. Ökningen gällde patent som beviljats inhemska sökanden (619/2007, 729/2008), däremot sjönk antalet patent som beviljats utländska sökanden (301 och 269 patent).

Antalet europapatent som sattes i kraft i Finland år 2008 var 5 210, dvs. något mer än 200 färre än år 2007. De största huvudområden för europapatent var kemi och metallurgi (24 procent av alla) samt människans basförnödenheter (21 procent). Tyskland (1 144 patent) gick nätt och jämnt förbi Förenta Staterna (1 104 patent) som största land för innehavare av europapatent som trätt i kraft i Finland.

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar åren 2000–2008

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar åren 2000–2008

Källa: Patentering 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Leppälahti (09) 1734 3237, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 3.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2008/pat_2008_2009-12-03_tie_001_sv.html