Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 11.11.2010

Företagens inhemska och europeiska patentering minskade år 2009

Antalet patentansökningar som finländska företag och sammanslutningar lämnade in i Finland var år 2009 på samma nivå som året innan. Flest patent söktes inom metall- och verkstadsindustrin. Antalet inhemska patent som beviljades finländska företag och sammanslutningar sjönk däremot något från året innan. Också antalet europapatent som beviljades företag och sammanslutningar var lägre än året innan. Hälften av antalet europapatent hänförde sig till elektronikindustrin. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens patentstatistik för år 2009.

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar samt alla företag som erhållit patent åren 2000–2009

Inhemska patent som beviljats företag och sammanslutningar samt alla företag som erhållit patent åren 2000–2009

År 2009 inlämnades i Finland totalt 1 931 patentansökningar. Merparten av dem – 1 804 patentansökningar, dvs. 93 procent av alla ansökningar – var inhemska ansökningar. Nästan var fjärde patentansökan gällde arbetsmetoder och transport. Antalet patentansökningar som gjorts av utländska sökande direkt i Finland har årligen minskat medan den internationella patenteringen ökat. Av de patentansökningar som inlämnades i Finland år 2009 var den sökande utländsk vid 127 ansökningar.

De finländska företagens och sammanslutningarnas inhemska patentering var år 2009 på samma nivå som år 2008. Företagen och sammanslutningarna gjorde totalt 1 403 patentansökningar, medan motsvarande siffra år 2008 var 1 397. Mest patentansökningar gjordes inom metall- och verkstadsindustrin; totalt 510 ansökningar, av 129 sökande företag. Antalet patentansökningar ökade bl.a. inom parti- och detaljhandeln samt inom forskning och utveckling, medan bl.a. färre ansökningar än året innan gjordes inom träförädlingsindustrin samt inom informations- och kommunikationsverksamhet.

Av de inhemska patentansökningarna år 2009 hade omkring 40 procent inlämnats av uppfinnare bosatta i landskapet Nyland. I Birkaland, liksom också i Egentliga Finland, var motsvarande andel något under tio procent.

År 2009 beviljades totalt 1 055 patent i Finland, dvs. nästan 60 patent fler än år 2008. Till ökningen av totalantalet bidrog det ökade antalet patent till utländska patentinnehavare. Däremot sjönk antalet patent som beviljades inhemska innehavare. Av patenten beviljades finländska företag och sammanslutningar 647 patent, dvs. tre procent mindre än året innan. Flest patent beviljades metall- och verkstadsindustrin och de inhemska patent som beviljades finländska företag hänförde sig vanligen patentsegmentet arbetsmetoder och transport.

År 2009 beviljades finländska företag och sammanslutningar totalt 642 patent via Europeiska patentverket (EPO). Antalet beviljade patent gick ned med 16 procent från föregående år. Elektronikindustrins andel av europapatent som beviljats finländska företag och sammanslutningar var omkring hälften. Metall- och verkstadsindustrin hade en andel på 20 procent.

Förenta staternas patentverk beviljade finländska företag och sammanslutningar totalt 990 patent år 2009. Merparten av dem, 723 patent, hänförde sig till elektronikindustrin. Metall- och verkstadsindustrin beviljades 125 patent.

I Finland trädde 4 497 europapatent i kraft år 2009, medan antalet europapatent år 2008 uppgick till 5 210. De största huvudsegmenten inom europapatent var kemi och metallurgi, 1 249 patent, och människans basförnödenheter, 962 patent. De vanligaste innehavarländerna när det gäller europapatent som trätt i kraft i Finland var Tyskland och Förenta staterna.

År 2009 gjordes totalt 479 nyttighetsmodellansökningar i Finland. Antalet ansökningar ökade med omkring 14 procent från året innan. Merparten av dem, 450 ansökningar, gjordes av inhemska sökanden och något under 60 procent av företag och sammanslutningar. Nyttighetsmodellansökningarna var relativt sett vanligast inom segmenten arbetsmetoder och transport, basförnödenheter och byggteknik. Liksom för inhemska patentansökningar söktes nyttighetsmodeller mest inom metall- och verkstadsindustrin.


Källa: Patentering 2009. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Patentering [e-publikation].
2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pat/2009/pat_2009_2010-11-11_tie_001_sv.html