Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

1. Kauppa ja palvelut alueittain 2009

1.1. Kaupan jalostusarvo laski yli 11 prosenttia vuonna 2009

Kaupan jalostusarvo oli 13,6 miljardia euroa vuonna 2009, vähennys edellisestä vuodesta oli 1,6 miljardia euroa. Tukkukaupan jalostusarvo laski jo vuonna 2008 yli 11 prosenttia. Vuonna 2009 tukkukaupan jalostusarvon vähennys voimistui ja oli peräti 18 prosenttia. Myös autokaupan jalostusarvo laski 18 prosenttia vuonna 2009, kun se kasvoi vielä vuonna 2008. Sen sijaan vähittäiskaupan jalostusarvo kasvoi hieman vuonna 2009 ja edellisenä vuonna 5 prosenttia.

Kuvio 1. Jalostusarvon muutos kaupan toimialoilla 2008 - 2009

Kuvio 1. Jalostusarvon muutos kaupan toimialoilla 2008 - 2009

Jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Tuottoihin sisältyy myös toimipaikan toimitukset yrityksen toisille toimipaikoille ja kustannuksiin hankinnat yrityksen toisilta toimipaikoilta. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

1.2. Tuottavuus kaupan ja palvelujen päätoimialoilla vuosina 2006 - 2009

Tuottavuutta mitattiin jakamalla jalostusarvo koko henkilöstön lukumäärällä. Palvelualoilla on paljon erilaisia toimialoja mistä johtuen myös jalostusarvot henkilöä kohden vaihtelevat erittäin suuresti. Korkein jalostusarvo henkilöä kohden oli informaatiopalveluissa 84 900 euroa ja pienin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 31 400 euroa..

Koko yrityssektorin yhteenlaskettu tuottavuus oli 63 400 euroa henkilöä kohden, yli 4 tuhatta euroa edellisvuotta vähemmän. Myös kaupan sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavuus eli arvonlisä henkilöä kohden oli pienempi kuin edellisenä vuotena. Liike-elämän palveluissa jalostusarvo henkilöä kohden oli edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan kuljetuksen ja varastoinnin sekä informaation ja viestinnän jalostusarvo henkilöä kohden kasvoi hieman.

Kuvio 2. Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) kaupan ja palvelujen päätoimialoilla 2006 - 2009

Kuvio 2. Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö) kaupan ja palvelujen päätoimialoilla 2006 - 2009

1.3. Kaupan henkilöstö määrä laski 1,4 prosenttia vuonna 2009

Kauppa, johon kuuluu mm. autokauppa, tukkukauppa ja vähittäiskauppa, on toimialana merkittävin palvelualojen työllistäjä. Toimiala työllisti yli 247 000 henkilöä vuonna 2009, lähes 3 500 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Liike-elämän palveluihin kuuluu monenlaisia palvelujen tuottajia mm. työvoimanvuokrausta, liikkeenjohdon konsultointia, teknistä palvelua, terveydenhuoltopalvelut, siivous, kirjanpito- ja tilintarkastus, matka- ja mainostoimistot. Näiden palvelujen henkilöstö määrä laski 1,6 prosenttia vuonna 2009. Liike-elämän palvelut toimiala työllisti 221 000 työntekijää.

Muista toimialoista informaatiopalvelut työllisti noin 81 000 henkilöä ja majoitus- ja ravitsemistoiminta noin 61 000 henkilöä. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan henkilöstö kasvoi edellisestä vuodesta prosentin verran. Kuljetus- varastointi toimialan työllisten määrä pieneni 6 prosenttia. Kaupan, informaation ja viestinnän sekä liike-elämän palvelujen henkilöstö laski puolitoista prosenttia.

Kuvio 3. Kaupan ja palvelujen henkilöstön määrä 2006 - 2009

Kuvio 3. Kaupan ja palvelujen henkilöstön määrä 2006 - 2009

1.4. Toimialojen tuottavuus maakunnittain vuonna 2009

Kauppa

Toimialan tuottavuus eli jalostusarvo henkilöä kohden oli koko maassa 55 000 euroa. Tuottavuus henkilöä kohden oli korkeinta Uudellamaalla 66 000 euroa ja Ahvenanmaalla 61 000 euroa. Muut maakunnat jäivät tuottavuudessaan koko maan keskiarvoa alemmaksi. Lähes puolet kaupan jalostusarvosta kertyi Uudeltamaalta vuonna 2009. Varsinais-Suomen osuus oli lähes 8 prosenttia. Muiden maakuntien osuus oli selvästi vähemmän.

Kuvio 4. Kaupan tuottavuus maakunnittain 2009

Kuvio 4. Kaupan tuottavuus maakunnittain 2009

Majoitus- ja ravitsemustoiminta

Toimialan jalostusarvosta yli 40 prosenttia kertyy Uudeltamaalta, Pirkanmaalta 8 prosenttia, Varsinais-Suomesta 7 prosenttia, Pohjois- Pohjanmaalta ja Lapista noin 5 prosenttia, muista maakunnista vähemmän. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tuottavimmat maakunnat vuonna 2009 olivat Ahvenanmaa, Uusimaa, Lappi ja Keski-Suomi. Ahvenanmaalla jalostusarvo henkilöä kohden oli 35 000 euroa, koko maan keskiarvo oli 31 000.

Kuvio 5. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Kuvio 5. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Informaatiopalvelut

Informaatiopalvelut, joihin kuuluu mm. tietojenkäsittelypalvelut, televiestintä ja kustannustoiminta on erittäin keskittynyt Uudellemaalle. Vuonna 2009 toimialan jalostusarvosta lähes 63 prosenttia kertyi Uudeltamaalta, Pirkanmaan osuus oli 8 prosenttia ja muiden maakuntien selvästi vähemmän. Eniten jalostusarvoa henkilöä kohden kertyi Päijät-Hämeen maakunnassa ja vähiten Itä-Uudellamaalla. Koko maan keskiarvo informaationpalvelujen jalostusarvon kertymässä henkilöä kohden oli 85 000 euroa. Päijät-Hämeen lisäksi maan keskiarvoa enemmän jalostusarvoa kertyi henkilöä kohden viidessä maakunnassa.

Kuvio 6. Informaatiopalvelujen tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain 2009

Kuvio 6. Informaatiopalvelujen tuottavuus (jalostusarvo/ henkilöstön määrä) maakunnittain 2009

Liike-elämän palvelut

Liike-elämän palvelujen jalostusarvosta Uusimaa tuotti lähes puolet, Pirkanmaa 9, Varsinais-Suomi 8, Pohjois-Pohjanmaa 5 prosenttia ja muut maakunnat selvästi vähemmän. Toimialan tuottavimmat maakunnat vuonna 2009 olivat Itä-Uusimaa, jossa tuottavuus henkilöä kohden oli 81 000 euroa. Koko maan tuottavuus oli 53 000 euroa. Koko maan tuottavuutta korkeampi tuottavuus oli vuonna 2009 kolmessa maakunnassa.

Kuvio 7. Liike-elämänpalvelujen jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Kuvio 7. Liike-elämänpalvelujen jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Kuljetus ja varastointi

Kuljetuksen ja varastoinnin jalostusarvosta Uusimaa tuotti 37 prosenttia, Varsinais-Suomi 8 prosenttia, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa 6, Kymenlaakso 5 ja muut maakunnat yhteensä 38 prosenttia. Toimialan tuottavin maakunta vuonna 2009 oli selvästi Ahvenanmaa, jossa jalostusarvo työntekijää kohden oli 83 000 euroa. Koko maan tuottavuus oli 58 000 euroa. Koko maan tuottavuutta korkeampi tuottavuus oli vuonna 2009 kuudessa maakunnassa.

Kuvio 8. Kuljetuksen ja varastoinnin jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Kuvio 8. Kuljetuksen ja varastoinnin jalostusarvon jakautuminen maakunnittain 2009

Lähde: Palvelujen alue- ja toimialatilasto 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2496, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 3.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palveluiden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-7541. 2009, 1. Kauppa ja palvelut alueittain 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.10.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pata/2009/pata_2009_2011-03-03_kat_001_fi.html