Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

3. Antalet barnfamiljer minskar stadigt

I slutet av år 2011 fanns det totalt 581 000 barnfamiljer i Finland. I en barnfamilj bor minst ett barn under 18 år i föräldrahemmet. Av alla familjer är 40 procent barnfamiljer. Andelen barnfamiljer har minskat stadigt under de senaste åren. Sammanlagt 40 procent av befolkningen bor i barnfamiljer, äldre syskon medräknade.

Antalet barnfamiljer har minskat med 1 800 från året innan. Minskningen är lika stor som föregående år. Barnfamiljerna minskar i antal, eftersom den åldersklass där familjerna väntar sitt första barn är mindre än de åldersklasser där det yngsta barnet blir myndigt. Dessutom är allt fler kvinnor antingen frivilligt eller ofrivilligt barnlösa. Till exempel är 27 procent av de 35-åriga kvinnorna, födda år 1976, nu barnlösa. Det är samma andel som året innan bland kvinnor födda år 1974. År 1990 var 19 procent av de 35-åriga kvinnorna barnlösa. (Befolkningsstruktur 1990 och 2011)

Antalet barnfamiljer med barn under 7 år ökade redan för sjunde året i rad. År 2011 ökade dessa familjer med 1 400. Detta beror givetvis på att antalet födda barn har ökat under början av 2000-talet.

Tabell 5. Barnfamiljer efter typ åren 1950–2011

År        Totalt       Äkta par och barn       Sambor och barn   Mor och barn        Far och barn        Registrerat partnerskap och barn Personer i barnfamiljer  Barn under 18-år i familjer       Barn- familjer av alla, % Barnfamiljs- befolkning, %
1950 599 329 515 115 .. 74 319 9 895 .. .. 1 341 330 64 ..
1960 678 046 601 542 .. 67 381 9 123 .. .. 1 536 464 65 ..
1970 1) 677 035 602 076 5 800 61 173 7 986 .. .. 1 345 089 59 ..
1980 2) 688 732 572 142 32 100 74 839 9 651 .. .. 1 163 926 54 ..
1990 640 637 490 999 59 900 78 948 10 790 .. 2 437 592 1 135 686 47 49
2000 612 627 398 892 95 120 103 984 14 631 .. 2 317 291 1 116 687 44 45
2005 591 528 368 553 104 782 103 044 15 063 86 2 232 613 1 084 865 42 43
2006 589 448 365 326 106 422 102 469 15 111 120 2 223 718 1 080 728 41 42
2007 587 767 362 884 107 290 102 156 15 291 146 2 216 526 1 076 522 41 42
2008 585 224 360 904 107 034 101 717 15 382 187 2 206 209 1 071 800 41 41
2009 584 172 358 871 107 377 102 146 15 549 229 2 200 603 1 068 554 40 41
2010 582 360 356 943 107 368 101 946 15 836 267 2 200 603 1 068 554 40 41
2011 580 547 354 567 107 738 101 963 15 940 339 2 185 130 1 061 710 40 40
%
1950 100,0 85,9 .. 12,4 1,7 .. .. .. .. ..
1960 100,0 88,7 .. 9,9 1,3 .. .. .. .. ..
1970 100,0 88,9 0,9 9,0 1,2 .. .. .. .. ..
1980 100,0 83,1 4,7 10,9 1,4 .. .. .. .. ..
1990 100,0 76,6 9,4 12,3 1,7 .. .. .. .. ..
2000 100,0 65,1 15,5 17,0 2,4 .. .. .. .. ..
2005 100,0 62,3 17,7 17,4 2,5 0,0 .. .. .. ..
2006 100,0 62,0 18,1 17,4 2,6 0,0 .. .. .. ..
2007 100,0 61,7 18,3 17,4 2,6 0,0 .. .. .. ..
2008 100,0 61,7 18,3 17,4 2,6 0,0 .. .. .. ..
2009 100,0 61,4 18,4 17,5 2,7 0,0 .. .. .. ..
2010 100,0 61,3 18,4 17,5 2,7 0,0 .. .. .. ..
2011 100,0 61,1 18,6 17,6 2,7 0,1        
1) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats på basis av intervjuundersökningar (Aromaa, Cantell & Jaakkola: Avoliitto (Samboende), Rättspolitiska forskningsinstitutet 49, Helsingfors 1981).
2) Folkräkningens fördelning efter familjetyp har korrigerats med registerbaserat familje- och sambomaterial för år 1981.

3.1 Av barnfamiljerna är 61 procent familjer bestående av gifta par

Den vanligaste barnfamiljen är fortfarande en familj som består av ett gift par. I 61 procent av barnfamiljerna är vårdnadshavaren ett gift par. Den här typen av barnfamiljer har visserligen hela tiden minskat både till antalet och relativt sett. Trots detta är dess dominerande ställning inte hotad av de andra familjemodellerna ännu på många år. Alla övriga familjetyper ökade i antal under året. I slutet av år 2011 fanns det i Finland 107 700 barnfamiljer bestående av sambor, vilket är 19 procent av barnfamiljerna.

Nuförtiden föds 54 procent av alla förstfödda utanför äktenskapet. Andelen har legat på nästan samma nivå sedan år 1999. Av alla barn som föddes år 2011 var 41 procent födda utom äktenskapet (Befolkningsförändringar 2011).

Antalet barnfamiljer med mor och barn (102 000) har ökat något från året innan. Dessa familjers andel av barnfamiljerna har dock bibehållits på en oförändrad nivå. Enföräldersfamiljerna (mor och barn eller far och barn) utgör fortfarande en femtedel av alla barnfamiljer. Det är fortfarande ganska sällsynt med enföräldersfamiljer där far och barn bor stadigvarande tillsammans, bara 15 900 är sådana familjer. Ännu mer sällsynta är familjer som består av registrerade par och barn under 18 år. Deras antal är bara omkring 300.

Figur 5A. Barnfamiljer efter familjetyp och moderns/ensamförsörjarfaderns ålder år 2011

Figur 5A. Barnfamiljer efter familjetyp och moderns/ensamförsörjarfaderns ålder år 2011

Figur 5B. Barnfamiljer efter familjetyp och moderns/ensamförsörjarfaderns ålder år 2011, relativ fördelning

Figur 5B. Barnfamiljer efter familjetyp och moderns/ensamförsörjarfaderns ålder år 2011, relativ fördelning

3.2 Nio procent av barnfamiljerna är ombildade familjer

Med ombildad familj avses en familj där ett barn som är under 18 år bara är den ena makens barn, dvs. barnet har på sätt och vis fått en ny social förälder. I vardagsspråket används begreppet i en mer vidsträckt bemärkelse: ombildad familj kallas olika veckoslutsfamiljer som uppstår som en följd av separationer. Familjestatistiken görs dock upp efter barnets stadigvarande bostadsort. Ett barn kan inte statistikföras så att det tillhör två familjer. Frånskilda fäder och mödrar som bara har barnen under veckoslut och semestern faller utanför familjestatistiken, om de inte bildat en ny familj.

Nio procent av alla barnfamiljer är ombildade familjer (53 000 familjer). Antalet ombildade familjer har långsamt ökat sedan den första statistiken över dem framställdes år 1990. Under år 2011 ökade antalet med nästan hundra familjer.

Av föräldrarna i ombildade familjer är hälften gifta med varandra och hälften är sambor. I allmänhet är barnet i en ombildad familj moderns barn som fått en ny social far. Om paret också fått ett gemensamt barn har föräldrarna i de flesta fall gift sig, men i annat fall är det nya paret oftast sambor. Familjer där det stadigvarande bor ”dina, mina och våra barn” är fortfarande sällsynta. Det finns 768 familjer av det här slaget.

Tabell 6. Ombildade familjer 1990–2011

År         Totalt      Äkta par Sambor Andelen ombildade familjer av barnfamiljer,% Moderns barn Faderns barn Gemen- samma barn Barn under 18 i ombildad familj Andelen icke-gemensamma barn av alla barn, % Andelen barn under 18 i ombildade familjer av barnen i alla familjer, %
1990 44 426 21 808 22 618 6,9 50 713 7 443 30 089 88 245 5,1 7,8
1995 42 460 19 197 23 263 6,6 50 322 7 637 29 242 87 201 5,0 7,6
2000 47 288 21 315 25 973 7,7 58 550 8 541 30 931 98 022 6,0 8,8
2001 48 359 21 846 26 513 8,0 60 272 8 916 31 086 100 274 6,3 9,1
2002 49 294 22 431 26 863 8,2 61 816 9 120 31 226 102 162 6,5 9,3
2003 49 944 22 888 27 056 8,4 63 071 9 198 31 565 103 834 6,6 9,5
2004 50 867 23 872 26 995 8,6 64 503 9 366 32 040 105 909 6,8 9,7
2005 52 204 24 722 27 482 8,8 66 228 9 746 32 465 108 439 7,0 10,0
2006 52 920 25 275 27 645 9,0 67 175 10 054 32 817 110 071 7,1 10,2
2007 53 482 25 901 27 581 9,1 67 652 10 254 33 064 110 970 7,2 10,3
2008 53 674 26 415 27 259 9,2 67 463 10 378 33 227 111 068 7,3 10,4
2009 53 584 26 516 27 068 9,2 67 154 10 517 33 016 110 687 7,3 10,4
2010 53 265 26 612 26 653 9,1 66 508 10 417 33 057 109 982 7,2 10,3
2011 53 361 26 698 26 663 9,2 66 423 10 473 33 169 110 065 7,2 10,4

3.3 Fem procent av barnfamiljerna familjer med minst fyra barn

Då man redogör för antalet barn ska man beakta familjens livsskede. I statistiken räknas exempelvis familjer som först fått sitt första barn till enbarnsfamiljer. På samma sätt hör familjer där bara familjens sista barn bor kvar hemma till enbarnsfamiljer. Familjestatistiken ger ett tvärsnitt av situationen vid en viss tidpunkt, dvs. den visar hur stora familjerna i landet är vid en viss tidpunkt, men inte det slutliga antalet barn i familjen. Det är därför svårt att jämföra olika tidsperioder på grund av att befolkningens åldersstruktur är ojämn.

Den tydligaste förändringen i familjestorleken under en längre period är att antalet och den relativa andelen familjer med minst fyra barn minskat sedan efterkrigsåren (tabell 7). Efter mitten av 1980-talet började dessa stora familjer öka i antal, men ökningen avtog vid ingången till 2000-talet. Under det senaste decenniet har antalet varit ganska stabilt. Samtidigt som antalet en- och tvåbarnsfamiljer har minskat, har den relativa andelen familjer med minst fyra barn ökat till närmare fem procent. Antalet familjer med minst fyra barn har ökat med nästan 200 från året innan.

En familj där det bodde 15 minderåriga barn i slutet av år 2011 leder statistiken över antalet barn. När alla hemmaboende barn räknas med har de största familjerna i Finland också 15 barn.

Tabell 7. Antalet barn i barnfamiljer åren 1950–2011

År          Familjer totalt Antalet barn i familjer Barn under 18 år i genomsnitt
1                    2                   3                 4-           
1950 599 329 234 682 173 092 95 100 96 455 2,24
1960 678 046 253 285 202 408 112 446 109 907 2,27
1970 677 035 287 649 222 276 100 358 66 752 1,99
1980 688 732 333 812 264 944 70 100 19 876 1,69
1990 640 637 286 549 250 317 81 163 22 608 1,77
2000 612 627 268 369 230 758 85 025 28 475 1,82
2005 591 528 255 549 225 879 81 775 28 325 1,83
2008 585 224 253 841 224 508 78 550 28 325 1,83
2009 584 172 254 457 223 777 77 528 28 410 1,83
2010 582 360 254 551 222 596 76 860 28 353 1,83
2011 580 547 253 995 221 643 76 367 28 542 1,83
%
1950 100,0 39,2 28,9 15,9 16,1 ..
1960 100,0 37,4 29,9 16,6 16,2 ..
1970 100,0 42,5 32,8 14,8 9,9 ..
1980 100,0 48,5 38,5 10,2 2,9 ..
1990 100,0 44,7 39,1 12,7 3,5 ..
2000 100,0 43,8 37,7 13,9 4,6 ..
2005 100,0 43,2 38,2 13,8 4,8 ..
2008 100,0 43,4 38,4 13,4 4,8 ..
2009 100,0 43,6 38,3 13,3 4,9 ..
2010 100,0 43,7 38,2 13,2 4,9 ..
2011 100,0 43,8 38,2 13,2 4,9  

Eftersom åldersklassernas storlek varierar beroende på familjens livsskede, går det inte att göra en direkt jämförelse av det genomsnittliga antalet barn i familjerna vid olika tidpunkter. Siffrorna borde åldersstandardiseras. Inte heller det ger helt entydig information, eftersom den barnafödande åldern har ökat kontinuerligt. Sålunda kan man inte direkt jämföra de yngre åldersklasserna år 1985 med de nuvarande unga åldersklasserna, eftersom förstföderskorna för närvarande är i medeltal två år äldre än de var då. Sedan 1990-talet har det genomsnittliga antalet barn i barnfamiljer dock legat på ungefär samma nivå.

Utvecklingen under senare tid framgår av figur 6 med det genomsnittliga antalet hemmaboende minderåriga barn efter moderns åldersgrupp. Att föderskorna blivit äldre syns i att de mödrar som är över 40 år har nästan lika många barn i varje åldersgrupp som föregående år och klart fler än år 1995. Mödrar som är under 35 år har för sin del nästan lika många barn som året innan.

Figur 6. Antalet barn i medeltal i barnfamiljer efter moderns ålder åren 1985, 1995, 2010 och 2011

Figur 6. Antalet barn i medeltal i barnfamiljer efter moderns ålder åren 1985, 1995, 2010 och 2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Pietiläinen 09 1734 2798, Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 9.11.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Familjer [e-publikation].
ISSN=1798-3223. Översikt 2011, 3. Antalet barnfamiljer minskar stadigt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/perh/2011/02/perh_2011_02_2012-11-09_kat_003_sv.html